"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisation, ledarskap och projektledning, 7,5 hp

Engelskt namn: Organization, Leadership and Project Management

Denna kursplan gäller: 2022-09-12 och tillsvidare

Kurskod: 2BV012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-29

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-16

Innehåll

Kursen är en grundläggande introduktion till teorier om organisationer, ledarskap och projektledning. Inom ramen för kursen belyses organisationers struktur, kultur och omvärld samt hur organisationer förändras och utvecklas. Det ges insikt i de utmaningar som biblioteks- och informationsorganisationer står inför i dagens kunskapssamhälle. Därutöver ges en orientering bland teorier om ledarskap samt hur ledarskap formas av organisationssammanhang och det omgivande samhället. Konsekvenser av organisationslösningar och ledarskap för individer och grupper studeras fortlöpande under kursen. Kursen ger också studenten teoretiska och viss mån praktiska grundläggande kunskaper om projektarbete och projektledning. Kunskap om ledarskap och projektledning behandlas även i relation till biblioteks och informationstjänster mer specifikt

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande uppvisa god kunskap och förståelse om:
* grundläggande organisationsteori och de utmaningar som biblioteks- och informationsorganisationer står inför i dagens kunskapssamhälle
* ledarskapets betydelse inom biblioteks- och informationsorganisationer
* projekt som fenomen samt olika perspektiv på projekt och projektarbete.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga självständigt kunna:
* granska, problematisera och tillämpa vetenskapliga perspektiv på olika organisationslösningar, projektarbete och ledarskap
* studera genomförda projekt och verksamheter relaterade till biblioteks- och informationsområdet.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
* visa god förmåga att självständigt kritiskt granska olika organisationslösningar, projektarbete och ledarskap
* kunna relatera dessa till organisationskultur, omvärld, samt i förhållande till genus- och mångfaldsperspektiv.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt Engelska B/6 och Svenska B/3 för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är upplagd kring föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella uppgifter. Obligatorisk närvaro gäller vid gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
* Sex seminarier (U/G)
* En skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 37

Library leadership in the United States and Europe : a comparative study of academic and public libraries
Hernon Peter, Pors Niels Ole
Santa Barbara, Calif. : Libraries unlimited : 2013 : xiv, 231 p. :
ISBN: 9781610691260
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Projektledning
Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 241 sidor :
ISBN: 9789147131068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tonnquist Bo
Projektledning
Sjunde upplagan : Stockholm : Sanoma Utbildning : [2018] : 543 sidor :
ISBN: 9789152354988
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The impact of leadership on the health of subordinates
Nyberg Anna, Bernin Peggy, Theorell Töres
Stockholm : National Institute for Working Life [Arbetslivsinstitutet] : 2005 : [2], 41 s. :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: http://www.su.se/polopoly_fs/1.51750.1321891474!/P2456_AN.pdf

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
ISBN: 9789144095028
Se Umeå UB:s söktjänst

Makten och ärligheten : ledarskap i praktiken
Aldstedt Elisabeth, Hansson Johanna
Lund : BTJ förlag : [2017] : 137 sidor :
ISBN: 9789170188121
Se Umeå UB:s söktjänst

Börnfelt Per-Ola
Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori
1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2009 : 156 s. :
ISBN: 978-91-86203-09-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Medarbetarskap : från ord till handling!
Tengblad Stefan, Gylldorff Lars
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 191 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4708781o.jpg
ISBN: 978-91-47-08781-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer.

Referenslitteratur

Blomberg Jesper
Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
ISBN: 91-47-07234-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Yukl Gary A.
Leadership in organizations
7. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education : cop. 2010 [dvs 2009] : 644 s. :
ISBN: 978-0-13-815714-2 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Projektarbete : teori och praktik : med sagan om diamanten som sprängdes
Svensson Lennart, Otter Casten von
2. uppl. : Stockholm : Santérus : 2009 : 251 [1] s. :
ISBN: 9789189449251
Se Umeå UB:s söktjänst