Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisation, ledarskap och projektledning, 7,5 hp

Engelskt namn: Organization, Leadership and Project Management

Denna kursplan gäller: 2019-10-21 och tillsvidare

Kurskod: 2BV012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-10-21

Innehåll

Kursen är en grundläggande introduktion till teorier om organisationer, ledarskap och projektledning. Inom ramen för kursen belyses organisationers struktur, kultur och omvärld samt hur organisationer förändras och utvecklas. Det ges insikt i de utmaningar som biblioteks- och informationsorganisationer står inför i dagens kunskapssamhälle. Därutöver ges en orientering bland teorier om ledarskap samt hur ledarskap formas av organisationssammanhang och det omgivande samhället. Konsekvenser av organisationslösningar och ledarskap för individer och grupper studeras fortlöpande under kursen. Kursen ger också studenten teoretiska och viss mån praktiska grundläggande kunskaper om projektarbete och projektledning. Kunskap om ledarskap och projektledning behandlas även i relation till biblioteks och informationstjänster mer specifikt

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande uppvisa god kunskap och förståelse om:
* grundläggande organisationsteori och de utmaningar som biblioteks- och informationsorganisationer står inför i dagens kunskapssamhälle
* ledarskapets betydelse inom biblioteks- och informationsorganisationer
* projekt som fenomen samt olika perspektiv på projekt och projektarbete.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga självständigt kunna:
* granska, problematisera och tillämpa vetenskapliga perspektiv på olika organisationslösningar, projektarbete och ledarskap
* studera genomförda projekt och verksamheter relaterade till biblioteks- och informationsområdet.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
* visa god förmåga att självständigt kritiskt granska olika organisationslösningar, projektarbete och ledarskap
* kunna relatera dessa till organisationskultur, omvärld, samt i förhållande till genus- och mångfaldsperspektiv.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt EnA/5 och SvB/3 för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är upplagd kring föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella uppgifter. Obligatorisk närvaro gäller vid gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
* Sex seminarier (U/G)
* En skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 45

  Library leadership in the United States and Europe : a comparative study of academic and public libraries
  Hernon Peter, Pors Niels Ole
  Santa Barbara, Calif. : Libraries unlimited : 2013 : xiv, 231 p. :
  ISBN: 9781610691260
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Projektledning
  Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
  Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 241 sidor :
  ISBN: 9789147131068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tonnquist Bo
  Projektledning
  Sjunde upplagan : Stockholm : Sanoma Utbildning : [2018] : 543 sidor :
  ISBN: 9789152354988
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The impact of leadership on the health of subordinates
  Nyberg Anna, Bernin Peggy, Theorell Töres
  Stockholm : National Institute for Working Life [Arbetslivsinstitutet] : 2005 : [2], 41 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: http://www.su.se/polopoly_fs/1.51750.1321891474!/P2456_AN.pdf

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Se bibliotekskatalogen Album

  Makten och ärligheten : ledarskap i praktiken
  Aldstedt Elisabeth, Hansson Johanna
  Lund : BTJ förlag : [2017] : 137 sidor :
  ISBN: 9789170188121
  Se bibliotekskatalogen Album

  Börnfelt Per-Ola
  Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori
  1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2009 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-86203-09-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Medarbetarskap : från ord till handling!
  Tengblad Stefan, Gylldorff Lars
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 191 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708781o.jpg
  ISBN: 978-91-47-08781-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yukl Gary A.
  Leadership in organizations
  7. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education : cop. 2010 [dvs 2009] : 644 s. :
  ISBN: 978-0-13-815714-2 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Projektarbete : teori och praktik : med sagan om diamanten som sprängdes
  Svensson Lennart, Otter Casten von
  2. uppl. : Stockholm : Santérus : 2009 : 251 [1] s. :
  ISBN: 9789189449251
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 43

  Library leadership in the United States and Europe : a comparative study of academic and public libraries
  Hernon Peter, Pors Niels Ole
  Santa Barbara, Calif. : Libraries unlimited : 2013 : xiv, 231 p. :
  ISBN: 9781610691260
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Holgersson Charlotte
  Rekrytering av företagsledare : en studie i homosocialitet
  Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI) : 2003 : [14], 252, [5] s. :
  http://www.hhs.se/efi/summary/627.htm z Summary by EFI
  ISBN: 91-7258-627-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1, s 6-10

  Projektledning
  Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
  Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 241 sidor :
  ISBN: 9789147131068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Medarbetarskap i praktiken
  Hällsten Freddy, Tengblad Stefan
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 312 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-03898-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tonnquist Bo
  Projektledning
  Sjunde upplagan : Stockholm : Sanoma Utbildning : [2018] : 543 sidor :
  ISBN: 9789152354988
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag I., Thorsvik Jan
  3. uppl. : Studentlitteratur AB : 2008 :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/6593-03/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-04780-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The impact of leadership on the health of subordinates
  Nyberg Anna, Bernin Peggy, Theorell Töres
  Stockholm : National Institute for Working Life [Arbetslivsinstitutet] : 2005 : [2], 41 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: http://www.su.se/polopoly_fs/1.51750.1321891474!/P2456_AN.pdf

  Artiklar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Börnfelt Per-Ola
  Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori
  1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2009 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-86203-09-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yukl Gary A.
  Leadership in organizations
  7. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education : cop. 2010 [dvs 2009] : 644 s. :
  ISBN: 978-0-13-815714-2 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Projektarbete : teori och praktik : med sagan om diamanten som sprängdes
  Svensson Lennart, Otter Casten von
  2. uppl. : Stockholm : Santérus : 2009 : 251 [1] s. :
  ISBN: 9789189449251
  Se bibliotekskatalogen Album