"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisk kemi, 15 hp

Engelskt namn: Organic Chemistry

Denna kursplan gäller: 2022-10-03 och tillsvidare

Kurskod: 5KE180

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-10-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-10-05

Innehåll

Under kursen diskuteras samband mellan organiska molekylers tredimensionella struktur, egenskaper och reaktivitet. Kursen fokuserar på de mekanismer som uppträder under organisk-kemiska reaktioner för att systematisera reaktivitet och val av reaktionsbetingelser. Laborationer ger färdighetsträning och förmåga att självständigt planera, utföra och utvärdera experiment. Under kursen tillämpas IR- och NMR-spektroskopi för att fastställa organiska föreningars struktur.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • beskriva samband mellan organiska molekylers struktur, egenskaper och reaktivitet
 • redogöra för organiska molekylers tredimensionella struktur och stereokemi
 • illustrera och förklara grundläggande organiska reaktionsmekanismer
 • föreslå rimliga syntesmetoder för enklare organiska föreningar
 • föreslå reaktionsbetingelser så att uppkomsten av oönskade biprodukter minimeras
 • identifiera vissa av de organiska reaktioner som äger rum vid metabolismen, vid  framställning av vanligt förekommande polymermaterial eller läkemedel 
 • bestämma organiska föreningars struktur med hjälp av spektroskopiska metoder
 • genomföra grundläggande laborativa moment
 • planera, praktiskt genomföra och utvärdera organiska synteser 
 • föra en labjournal
 • redovisa erhållna laborationsresultat skriftligt och muntligt

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Kemins grunder 15 hp (5KE165) eller motsvarande kunskaper. English 6/B  och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursens ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektionsundervisning, tutorials samt  laborationer. Merparten av föreläsningarna är tillgängliga via kursens digitala lärplattform eftersom kursen använder sig av sk. "Omvänt klassrum". Laborationerna med tillhörande förberedelser och redovisningar är obligatoriska.

Kursen är uppdelat i ett teorimoment om 12,5 hp och ett laborationsmomentet om 2,5 hp.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig och muntlig rapportering av laborationerna samt genom ett individuellt skriftligt prov vid kursens slut. Till det skriftliga provet kan studenterna erhålla bonuspoäng genom att frivilligt svara på kortfrågor i samband med de web-baserade föreläsningarna. På det skriftliga provet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) eller alternativt Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmomentet ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). 
 
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) alternativt Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget godkänt (G) eller Godkänd (3) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G) eller Godkänd (3). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att det skriftliga provet bedömts med resultatet väl godkänt (VG). För betyget Icke utan beröm godkänd (4) krävs därutöver att det skriftliga provet bedömts med resultatet Icke utan beröm godkänd (4) För betyget Med beröm godkänd (5) krävs därutöver att det skriftliga provet bedömts med resultatet Med beröm godkänd (5). Om någotdera av momenten bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U).

Den som godkänts vid ett prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Kemiska institutionen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.