"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Översiktlig planering, 7,5 hp

Engelskt namn: Comprehensive planning

Denna kursplan gäller: 2023-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 6KG015

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2023-01-23

Reviderad av: Prefekten, 2023-12-13

Innehåll

Kursens mål är att ge studenten fördjupade kunskaper om svensk fysisk planering, med fokus på översiktlig planering samt dess koppling till planeringen av transportinfrastrukturen. I samband med detta introduceras även planeringsrelaterad lagstiftning. Kursen fokuserar på översiktsplanearbetet och platsers olika förutsättningar och utmaningar. Under kursen behandlas betydelsen av samhällsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom diskuteras avvägningar mellan olika intressen i frågor om bland annat markanvändning, transportinfrastruktur, jämlikhet och demokrati.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
1. redogöra för centrala begrepp och teorier kopplade till fysisk planering,
2. redogöra för översiktsplaners innehåll och dess funktion i planeringssystemet,
3. visa kunskap om lagstiftning som styr svensk samhällsplanering,
4. visa kunskap om planeringen för transportinfrastruktur,

Färdighet och förmåga
5. muntligen och skriftligen redogöra för ett projektarbete,
6. tolka och förstå plankartor, 
7. genomföra uppgifter i enlighet med givna instruktioner och tidsramar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. diskutera och värdera de avvägningsproblem och intressekonflikter som ofta finns i samhällsplaneringen,
9. analysera och kritiskt granska en kommuns översiktliga planering utifrån planeringsteorier och hållbarhetsaspekter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, fältstudier/studiebesök, samt gästföreläsningar. Stor vikt läggs vid gästföreläsningar för att belysa aktuella planeringsärenden. Den studerande ska därutöver genomföra självständiga och gruppvisa övningar. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska och med hjälp av distansöverbryggande teknik.

Examination

Kursen innehåller följande examinationer:

* Aktivt deltagande i två litteraturseminarier (U/G)
* En gruppuppgift som redovisas skriftligt och muntligt (U/G)
* Salstentamen (U/G/VG)

För godkänt på salstentamen krävs minst 50% av maxpoäng och för väl godkänt krävs minst 75%. Som betyg på kursen används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Betyg sätts på kursen när alla examinationer är godkända. För godkänt på kursen krävs att alla examinationer är godkända. För väl godkänt på kursen krävs dessutom väl godkänt på salstentamen.
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 9

Forsberg (red.) Gunnel
Samhällsplaneringens teori och praktik
Liber : 2019 : 384 sidor :
ISBN: 9789147113613
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: valda delar

PBL : en handbok om PBL och samhällsbyggande
Mattsson Nancy, Hagander Carl-Gustaf
Tredje utgåvan : Stockholm : Svensk Byggtjänst : [2020] : 288 sidor :
ISBN: 9789179170271
Se Umeå UB:s söktjänst

Uppdragsarkeologi : det uppdragsarkeologiska systemet : vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen
Visby : Riksantikvarieämbetet : 2021 : 26 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6305

Sektorsbeskrivning för kulturmiljövårdens riksintressen
Visby : Riksantikvarieämbetet : 2023 : 32 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-8378

Att planera det förflutna ; I; Begagnade landskap – använt, vårdat värderat.
Sanglert, Carl Johan Carl Johan, Vestbö-Franzén Ådel
Riksantikvarieämbetet, Stockholm : 2014 :
Begagnade landskap – använt, vårdat värderat
Läsanvisning: sidhänvisning 65-87

Transportsystemet i samhällsplaneringen : Trafikverkets underlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen
Borlänge : Trafikverket : 2020 : 1 onlineresurs (130 sidor) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:trafikverket:diva-4393
ISBN: 9789177256106
Se Umeå UB:s söktjänst

Tillkommer litteratur (artiklar, bokkapitel, rapporter mm) omfattande ca 300 sidor enligt lärares anvisningar.