"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Parodontologi 1, 7 hp

Engelskt namn: Periodontology 1

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 3OT149

Högskolepoäng: 7

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2012-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-11-26

Innehåll

Kursen består av 2 delkurser:                                                                                                                
Delkurs 1:     4 högskolepoäng (termin 5)
Delkurs 2:     3 högskolepoäng (termin 6)
 
Delkurs 1
 
Parodontiets anatomi och funktion
Klinisk bild och sjukdomsutveckling - gingivit, parodontit
Dental biofilm, mikrobiologisk provtagning
Supra- subgingival tandsten
Klinisk registrering och parodontala begrepp
Parodontal diagnostik, klassificering och terapiplanering
Mekanisk och kemisk plackkontroll
Information och motivation till patient med parodontal sjukdom
Bemötande av patient med parodontal sjukdom
Icke-kirurgisk mekanisk parodontal infektionsbehandling
Parodontal stödbehandling
Riskfaktorer för parodontit
Antibiotikaprofylax vid parodontal infektionsbehandling
Instrumentkunskap

Delkurs 2
Epidemiologi - gingivit, parodontit, periimplantär mucosit, periimplantit
Patogenes - gingivit, parodontit, periimplantär mucosit, periimplantit
Analys av kliniska parodontala parametrar inklusive röntgenanalys
Utvärdering och analys av behandlingsresultat av parodontal sjukdom
Lokal och generell tilläggsbehandling vid parodontit
Undersökning, diagnostik, terapiplanering och behandling av patienter med måttliga till svåra skador i parodontiet
Periimplantär undersökning och diagnostik
Periimplantära sjukdomars behandling
Evidensbaserad parodontal vård
Mekanismer bakom rökningens negativa effekter på parodontiet
Koppling mellan parodontit och allmänsjukdomar

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Delkurs 1
Den studerande ska

 • kunna redogöra för om parodontiets anatomi och funktion
 • kunna redogöra för om gingivitens och parodontitens kliniska bild och sjukdomsutveckling
 • kunna redogöra för om dental biofilm och teoretisk kännedom om mikrobiologisk provtagning
 • kunna redogöra för om supra- och subgingival tandsten
 • kunna redogöra för om klinisk registrering och parodontala begrepp
 • kunna redogöra för om parodontal diagnostik, klassificering och terapiplanering
 • kunna redogöra för om mekanisk och kemisk plackkontroll
 • kunna redogöra för om information och motivation till patient med parodontal sjukdom
 • kunna redogöra för om bemötande av patient med parodontal sjukdom
 • kunna redogöra för om icke-kirurgisk mekanisk parodontal infektionsbehandling
 • kunna redogöra för om parodontal stödbehandling
 • kunna redogöra för om riskfaktorer för parodontit
 • kunna redogöra för om antibiotikaprofylax vid parodontal infektionsbehandling
 • kunna redogöra för parodontala instrumentutformning och funktion

Delkurs 2
Den studerande ska

 • kunna redogöra för om epidemiologi - gingivit, parodontit, periimplantär mucosit, periimplantit
 • kunna redogöra för om patogenes - gingivit, parodontit, periimplantär mucosit, periimplantit
 • kunna redogöra för om analys av kliniska parodontala parametrar inklusive röntgenanalys
 • kunna redogöra för om utvärdering och analys av behandlingsresultat av parodontal sjukdom
 • kunna redogöra för om lokal och generell tilläggsbehandling vid parodontit
 • kunna redogöra för om undersökning, diagnostik, terapiplanering och behandling av patienter med måttliga till svåra skador i parodontiet
 • kunna redogöra för om periimplantär undersökning och diagnostik
 • kunna redogöra för om periimplantära sjukdomars behandling
 • kunna redogöra för om evidensbaserad parodontal vård
 • kunna redogöra för om mekanismer bakom rökningens negativa effekter på parodontiet
 • kunna redogöra för om koppling mellan parodontit och allmänsjukdomar

Färdigheter och förmåga
Delkurs 1
Den studerande ska

 • kunna utföra en undersökning av parodontiet
 • ställa parodontala tanddiagnoser och klassificera patient med parodontal sjukdom
 • ha praktisk erfarenhet från situationer där patient informeras och motiveras till parodontal egenvård och kunna informera    patienten om tillståndet i parodontiet
 • ha kunskap om ansvarsfull journalföring
 • ha praktisk erfarenhet av och god kunskap om instrumentskärpning samt depuration med olika instrument på fantom
 •  ha kunskap om vikten av god kommunikation med patient för lyckat behandlingsresultat

Delkurs 2
Den studerande ska

 • kunna utföra parodontal undersökning av patienter med måttlig till avancerad parodontal sjukdom
 • kunna bedöma om fullgott röntgenunderlag finns vid undersökningstillfället, om inte föreslå samt ta kompletterande röntgen
 •  kunna bedöma parodontalt behandlingsbehov hos patient samt kunna terapiplanera, genomföra och utvärdera sitt kliniska arbete
 •  kunna implementera evidensbaserad vård i sin terapiplanering
 •  kunna utföra icke-kirurgisk behandling av patienter med måttlig till avancerad parodontal sjukdom
 • kunna redogöra för av klinisk undersökning av periimplantära vävnader
 • uppvisa ansvarsfull och korrekt journalföring med god läsbarhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa empatisk förmåga och ha en helhetssyn på människan
 • visa god förmåga till lagarbete och god kontakt med patienter, lärare, kurskamrater, medarbetare och företrädare för tand- och sjukvård
 • uppvisa god kommunikationsförmåga .

Behörighetskrav

För att få påbörja Parodontologi 1 delkurs 1 på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska ha uppnått minst 90 högskolepoäng inom programmet.
För att få påbörja patientbehandling och delkurs 2 på termin 6 ska den studerande i samtliga kurser/delkurser på terminerna 1-4 vara examinerade med godkänt resultat samt har genomgått följande kurser med godkänt resultat:
Oral kirurgi 1 på termin 5
Klinisk oral fysiologi 1 på termin 5
Kariologi 1 delkurs 1 på termin 5
Parodontologi 1 delkurs 1 på termin 5.Om mer än två terminer förflutit sedan senaste kliniska praktik inom kursen, förlorar den sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska demonstrationer, laborations- och grupparbeten, utredning och behandling av egna patienter samt terapidiskussioner och patientredovisningar under lärares handledning.
Varje obligatoriskt moment ges tre gånger så möjlighet finns att ta igen ett moment man uteblivit från. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Bedömning av den studerandes kunskaper och förståelse för ämnet samt värderingsförmåga examineras med ett skriftligt förhör efter varje delkurs. Den studerandes färdigheter och förmåga samt professionella förhållningssätt examineras vid kliniska case-seminarier samt löpande i det prekliniska och kliniska arbetet.

Närvaro krävs vid obligatoriska moment. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt skriftligt förhör och godkända redovisningar samt godkänd klinik. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 36

Kronisk parodontit : prevention, diagnostik och behandling : en systematisk litteraturöversikt
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2004 : 400 s. :
ISBN: 91-87890-96-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindhe's clinical periodontology and implant dentistry
Berglundh Tord, Giannobile William V., Lang Niklaus Peter, Sanz Mariano
Seventh edition : Hoboken : John Wiley & Sons, Inc. : [2022] : 2 volumes (1314 pages) :
ISBN: 9781119438885
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nationella riktlinjer för tandvård
Socialstyrelsen : 2021 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/tandvard/

Kursmaterial framställt av enheten för parodontologi.
Tandläkarutbildningen :