"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Parodontologi 2, 5 hp

Engelskt namn: Periodontology 2

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 3OT150

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2012-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-11-26

Innehåll

Kursen består av 2 delkurser:
Delkurs 1    3 högskolepoäng (termin 7)
Delkurs 2   2 högskolepoäng (termin 8)
 
Delkurs 1
Kliniska aspekter på behandling av parodontit samt fördjupning i terapiplanering
Behandling och uppföljning av tidigare behandlingsresultat på patienter med måttliga till avancerade parodontala sjukdomstillstånd
Analys av kliniska patientfall där parodontal bedömning och behandling vägs in i ett odontologiskt helhetsperspektiv samt i relation till patientens allmänmedicinska tillstånd
Endo-parodontala samband 

Delkurs 2
Riskbedömning och antibiotikaprofylax vid parodontalkirurgi
Parodontalkirurgi, indikationer och tekniker
Periimplantär kirurgi, indikationer och tekniker
Regenerativ parodontalkirurgi
Mucogingivalkirurgi
Parodontalkirurgisk behandling av patient
Allmäntandläkarens roll i parodontal vård
Samarbete med tandhygienist och specialist i parodontologi

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Delkurs 1
Den studerande ska

 • kunna redogöra för om vilka behandlingsresultat som kan uppnås av icke-kirurgisk mekanisk infektionsbehandling
 • kunna bedöma vilka protetiska alternativa lösningar som finns i fall där protetisk rehabilitering är aktuellt
 • kunna beskriva och förståelse för hur den parodontala behandlingen samverkar med andra odontologiska discipliner, framförallt med oral protetik och kariologi
 • redogöra för om endo-parodontala samband

Delkurs 2
Den studerande ska

 • ha god kunskap om riskbedömning och antibiotikaprofylax vid parodontalkirurgi
 • ha god kunskap om indikationer/kontraindikationer för parodontalkirurgi
 • ha kunskap om olika parodontalkirurgiska tekniker
 • ha kunskap om periimplantär kirurgi, indikationer och tekniker
 • ha kännedom om regenerativ parodontalkirurgi
 • ha kännedom om mucogingivalkirurgi
 • ha kunskap om allmäntandläkarens roll i parodontal vård
 • ha kännedom om samarbete med tandhygienist och specialist i parodontologi

Färdigheter och förmåga
Delkurs 1
Den studerande ska

 • kunna integrera ett helhetsperspektiv - patientens allmänhälsa i relation till dennes parodontala status samt i relation till terapiplanering och behandling.
 • uppvisa ansvarsfull och korrekt journalföring
 • visa fördjupade manuella färdigheter och förmåga till klinisk bedömning parallellt med en ökad förståelse för ämnets komplexitet.
 • kunna beskriva av avstannad sjukdomsutveckling i parodontiet

Delkurs 2
Den studerande ska

 • självständigt kunna diagnostisera parodontala tillstånd som kräver kirurgisk behandling
 • självständigt kunna bedöma när icke-kirurgisk parodontal behandling ska följas av parodontalkirurgisk intervention
 • självständigt planera parodontalkirurgiskt ingrepp 
 • med handledning utföra parodontalkirurgisk behandling av patient
 • kunna beskriva hur patienter med parodontit handläggs i allmäntandvården, hur interaktion med tandhygienist och specialist bör ske

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa utvecklad empatisk förmåga och ha en helhetssyn på människan
 • visa utveckling av förmåga till lagarbete och kommunikation med patienter, lärare, kurskamrater, medarbetare och företrädare för tand- och sjukvård
 • kunna värdera sina kunskaper och sitt handlande i förhållande till den vetenskapliga utvecklingen med ett kritiskt förhållningssätt
 • visa fördjupad värderingsförmåga och ett utvecklat professionellt förhållningssätt.

Behörighetskrav

För att börja kursen Parodontologi 2 krävs godkänt betyg i delkurs 1 samt genomgången delkurs 2 i kursen Parodontologi 1.
För att få påbörja termin 8 ska studenten vara godkänd i stadieexaminationen på termin 7.
Om mer än två terminer förflutit sedan senaste kliniska praktik inom parodontologi, förlorar denna sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska demonstrationer, case-seminarier, grupparbeten, utredning och behandling av egna patienter, terapidiskussioner och patientredovisningar under lärares handledning.
Varje obligatoriskt moment ges tre gånger så möjlighet finns att ta igen ett moment man uteblivit från. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Bedömning av de studerandes fördjupade kunskaper och förståelse samt värderingsförmåga examineras med ett skriftligt förhör efter delkurs 2. Att studenten nått fördjupade färdigheter och förmåga examineras vid kliniska case-seminarier samt löpande i det prekliniska och kliniska arbetet. I det kliniska arbetet samt vid sk. medsittning examineras den studerandes professionella förhållningssätt. Vid examination av delkurs 1 ska studenten i grupp diskutera en godkänd presentation av ett patientfall som studenten behandlat.

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt skriftligt förhör och godkända redovisningar och godkänd klinik. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 36

Kronisk parodontit : prevention, diagnostik och behandling : en systematisk litteraturöversikt
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2004 : 400 s. :
ISBN: 91-87890-96-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindhe's clinical periodontology and implant dentistry
Berglundh Tord, Giannobile William V., Lang Niklaus Peter, Sanz Mariano
Seventh edition : Hoboken : John Wiley & Sons, Inc. : [2022] : 2 volumes (1314 pages) :
ISBN: 9781119438885
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nationella riktlinjer för tandvård
Socialstyrelsen : 2021 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/tandvard/

Kursmaterial framställt av enheten för parodontologi.
Tandläkarutbildningen :
Obligatorisk