"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogiska perspektiv på idrott och individens utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Pedagogical Perspectives on Sports and Individual Development

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 6ID024

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-06-13

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-31

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas individers fysiska, motoriska, kognitiva och emotionella utveckling och hur idrottspedagogiska praktiker kan utformas för lärande av idrottsliga kompetenser och färdigheter för idrottsutövare med olika bakgrunder på väg mot elitnivå. Ledning och utformning av idrottspedagogiska praktiker för individer och grupper i olika åldrar problematiseras i relation till talangutveckling och prestationsutveckling inom idrott. Under kursen fokuseras också hur tränare kan bidra till att utveckla idrottsaktiva att ta ett ansvar för sitt eget lärande och egna idrottsliga utveckling.

Förväntade studieresultat

Pedagogiska perspektiv på Idrott och individens utveckling, 7.5 hp
Pedagogical Perspectives on Sports and Individual Development, 7.5 hp

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse 
* Visa grundläggande kunskaper om relationen mellan individens förutsättningar för lärande och innehåll och metodik i träning och tävling i olika åldrar
* Visa grundläggande kunskaper om hur individer i olika åldrar lär, både i individuella och kollektiva sammanhang
Färdigheter och förmåga
* Förmåga att analysera idrottsliga praktiker ur ett pedagogiskt perspektiv och då särskilt med utgångspunkt från individens utvecklingsnivå
Värderingsförmåga och förhållningssätt
* Värdera olika idrottsliga praktiker med avseende på idrottsaktivas förutsättningar och möjligheter till lärande och utveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 
* Individuell tentamen (U/G/VG)
* Gruppuppgift som redovisas skriftligt och muntligt (U/G)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på tentamen samt ett godkänt betyg på gruppuppgiften.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Barnkonventionen och föreningsidrotten : handbok för idrottsledare
Hedenborg Susanna, Norberg Johan R.
Tredje upplagan med den nya översättningen av barnkonventionen : Stockholm : UNICEF Sverige : 2019 : 95 sidor :
Obligatorisk

Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram
Riksidrottsförbundet : 2019 :
Obligatorisk

Barnkonventionen
Unicef : 1989 :
Obligatorisk

Child and adolescent development in your classroom : topical approach
Bergin Christi Ann Crosby., Bergin David Allen.
Third edition. : Boston, MA, US : Cengage Learning : [2018] : xxviii, 708 pages :
ISBN: 9781305964242
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Idrottens rörelselära : motorik och motorisk inlärning
Schmidt Richard A., Wrisberg Craig A.
Farsta : SISU idrottsböcker ; Malmö : UPAB [distributör] : 2001 : 253 s. :
ISBN: 91-88941-04-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1 och 2

Coaching children in sport
Bailey Richard, Stafford Ian
London : Routledge : 2011. : xxi, 296 p. :
ISBN: 0203850688 (e-book)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 3,10,12

Säljö Roger
Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer
2 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2021 : 200 sidor :
ISBN: 9789151106878
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer ca 5-7 vetenskapliga artiklar

Därutöver tillkommer ca 6-8 vetenskapliga artiklar