"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Personality Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS120

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-14

Innehåll

Denna kurs ger grundläggande kunskap om personlighetspsykologi. Fokus ligger på centrala personlighetsteorier och hur dessa kan användas för att förstå mänskligt beteende. Kursen ger en fördjupning i de relevanta begrepp som används inom personlighetspsykologin men lägger också vikt vid den kritik som har framförts mot de olika teorierna. För att förstå denna kritik, diskuteras vetenskapsteori, metod- och mätmetoder inom personlighetspsykologin. Fokus läggs också vid relevanta teman såsom arv och miljö. Styrkor och svagheter hos de olika personlighetsteorierna diskuteras. Kursinnehållet problematiseras utifrån kritiska perspektiv såsom till exempel genus och kulturella perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  • Redogöra för och förklara centrala personlighetsteorier och relevanta begrepp inom området.
  • Redogöra för och förklara relevant kritik mot personlighetsteorierna som tas upp.

Färdighet och förmåga

  • Analysera fall med hjälp av centrala personlighetsteorier.
  • Förmedla forskning om personlighetspsykologi muntligt och skriftligt.
  • Visa förmåga att på engelska kommunicera kunskap inom det vetenskapliga fält kursen berör.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa på förmågan att jämföra och diskutera olika personlighetsteorier med avseende på styrkor och svagheter.
  • Visa förmåga att använda kritiska perspektiv för att problematisera personlighetsteorier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningsformen lägger tonvikt på hög aktivitet från studenterna och innefattar föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Vissa undervisningsresurser och en del av kommunikationen tillhandahålls/förs via den internetbaserade kursplattform. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Undervisningen kan komma att ske online. Examinerande undervisningsmoment är obligatoriska.
 
Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska

Examination

Examination av kursmålen sker både genom skriftlig individuell examination och genom grupparbeten som rapporteras skriftligt och presenteras muntligt i seminarieform. Muntliga examinerade moment kan komma att ske digitalt. Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd  examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Personality : classic theories and modern research
Friedman Howard S., Schustack Miriam W.
5. ed. : Harlow, Essex : Pearson : cop. 2014 : 562 s. :
ISBN: 9781292022253
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet