"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Planeringsteori och planerarrollen, 15 hp

Engelskt namn: Planning theory and planning as profession

Denna kursplan gäller: 2024-04-15 och tillsvidare

Kurskod: 2KG029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2009-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2024-04-17

Innehåll

Kursens syfte är att förse studenten med teoretiska verktyg för att dels utveckla ett systemtänkande och normkritiskt tänkande inom samhällsplanering, dels få insikt i hur dessa kan tillämpas praktiskt. Genom Case-metodik förväntas studenten uppöva sin förmåga att självständigt applicera teoretiska ramverk på olika planeringsfrågor i en specifik kontext. 

 

Modul 1: Planeringsteori, 10 hp.  
Hur samhällsplaneringen utformas påverkas av makt, politik och ideologi. Detta moment ger en fördjupning i olika samhällsplaneringsteoretiska perspektiv. Undervisningen består av ett antal centrala föreläsningar som varvas med seminarier. 

 

Modul 2: Fältarbete med casemetodik, 5 hp. 
Detta moment lyfter betydelsen av systemtänkande och normkritik för att möta samhällets utmaningar. Planerarrollen ägnas särskild uppmärksamhet, med fokus på planering för rättvisa. Under momentet får studenten möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper på plats i en stad/kommun. Arbetet föregås av litteraturstudier och rapporteras efter fältstudierna. 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

 

Kunskap och förståelse 

1, redogöra för olika planeringsteoretiska perspektiv, samt skriftligt och muntligt jämföra, diskutera och värdera olika planeringsteoretiska synsätt, 

2, identifiera och förstå målkonflikter i samhällsplaneringen, 

 

Färdighet och förmåga 

3, analysera aktuella planeringssituationer och processer genom att tillämpa planeringsteorier och maktperspektiv på ett verkligt case, 

4, skriva en rapport och presentera den muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar,  
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

5, visa förmåga att ta hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i det egna arbetet 

6, reflektera över den egna rollen i samhällsplaneringsprocessen. 

 

Behörighetskrav

Kulturgeografi, motsvarande 60 hp, varav 15 hp, Kulturgeografiska metoder, el motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter, fältstudier/studiebesök, samt gästföreläsningar. Stor vikt läggs vid gästföreläsningar för att belysa aktuella planeringsärenden. Den studerande ska därutöver genomföra självständiga och gruppvisa övningar. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska och med hjälp av distansöverbryggande teknik.  

Examination

Kursen examineras genom följande prov: 

Modul 1: 
Aktivt deltagande i tre seminarier (U/G).  
Två skriftliga övningar (U/G/VG) 

 

Modul 2: 
Ett grupparbete där aktuella samhällsplaneringsproblem analyseras ur olika kulturgeografiska perspektiv. Arbetet examineras i två steg. Den ena delen redovisas muntligt (U/G) och den andra delen utgör en individuell och skriftlig självreflektion (U/G/VG).  

För att bli godkänd på kursen krävs att alla examinationer är godkända. För att erhålla betyget VG på kursen krävs att alla examinationer är godkända och att en av de två skriftliga övningarna och den skriftliga självreflektionen fått omdömet VG. Krävs komplettering för att bli godkänd på en uppgift ska komplettering lämnas in inom 10 arbetsdagar från att poäng meddelats av läraren. Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.  

Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor. 

 

Tillgodoräknande 

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år. 

 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 16

Moment 1: Planering i teori och praktik, 10 hp

Strömgren Andreaz
Samordning, hyfs och reda : stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis ; Uppsala universitetsbibliotek [distributör] : 2007 : 275, [6] s. :
urn:nbn:se:uu:diva-7817
ISBN: 9789155468460
Se Umeå UB:s söktjänst

Readings in planning theory
Fainstein Susan S., DeFilippis James
4. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2016 : vii, 615 s. :
ISBN: 9781119045069
Se Umeå UB:s söktjänst

Pacione Michael
Urban geography : a global perspective
3. ed. : London : Routledge : 2009 : xxxi, 703 s. :
ISBN: 978-0-415-46201-3 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Material enligt lärarens anvisning tillkommer. Under momentet skall också minst en skönlitterär urban skildring läsas. Den skönlitterära litteraturen väljs i samråd med lärare på kursen.

Fältarbete, 5 hp

Litteraturen väljs i samråd med läraren.

Readings in planning theory
Fainstein Susan S., DeFilippis James
4. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2016 : vii, 615 s. :
ISBN: 9781119045069
Se Umeå UB:s söktjänst