Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisarbete i socialt utsatta områden, 7,5 hp

Engelskt namn: Police Work in Socially Vulnerable Areas

Denna kursplan gäller: 2018-04-23 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2UP003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2018-04-17

Innehåll

Kursen belyser teoretiska och praktiska aspekter av polisarbete i socialt utsatta områden. På kursen behandlas det trygghetsfrämjande polisarbetets åtgärder, strategier och angreppsätt mot brottslighet. Kursen berör även hur rättsstatens funktion kan stärkas för medborgarna i socialt utsatta områden, och behandlar teoretiska begrepp och perspektiv som till exempel samverkan, tillit, social oro, radikalisering, mänskliga rättigheter, kultur och etnicitet. Begreppen och perspektiven behandlas i fråga om dess relevans för att förstå utsatthet och utforma professionella förhållningssätt i polisiärt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

Avseende kunskap och förståelse
 • Redogöra för och förklara centrala begrepp för polisarbete i socialt utsatta områden.
 • Redogöra för och analysera olika former av polisiära arbetsmetoder i socialt utsatta områden.
Avseende färdighet och förmåga
 • Värdera och föreslå arbetsmetoder som polisen kan använda sig av för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsfrämjande i socialt utsatta områden.
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Diskutera polisiärt arbete i socialt utsatta områden i relation till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter.

Behörighetskrav

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs godkända kurser motsvarande 60 högskolepoäng i huvudområdet polisiärt arbete, eller motsvarande.
 
Saknas formell behörighet kan behörighet bedömas utifrån reell kompetens (se https://www.umu.se/utbildning/kommer-jag-in/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/).

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs dels via en lärplattform på nätet och dels vid fysiska träffar. De fysiska träffarna genomförs i början och i slutet av momentet. Under träffarna genomförs examinerande seminarier vilket kräver obligatorisk närvaro. Mellan träffarna arbetar studenterna självständigt med litteratur och examinerande uppgifter. Undervisningen bedrivs genom en variation av undervisningsformer inkluderande föreläsningar och litteraturstudier. Ett centralt inslag är att i seminarieform diskutera kursens innehåll samt varandras reflektioner. Ett mål är att i möjligaste mål koppla kursinnehållet till kursdeltagarnas egna erfarenheter av Polismyndighetens arbete. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examination av de förväntade studieresultaten sker individuellt genom inlämningsuppgifter med tillhörande seminarier samt genom hemtentamen.
 
Alla ingående delar i kursen ligger till grund för examination. Betyg på kursen sätts först när alla examinationer är genomförda.
Förutom ordinarie examinationstillfälle erbjuds minst ytterligare två omprov inom ett år. Det råder ingen begränsning i antalet examinationstillfällen.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
För en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.
 
Tillgodoräknade prövas av studentcentrum/examina vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Trauma, PTSD, and Resilience: A Review of the Literature
  Agaibi E. Christine, Wilson P. John
  Sage Publications : 2005 :
  Sage Journals
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Trauma, violence & abuse, 6(3), 195-216.

  Brottsförebyggande rådet
  Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden: En kunskapsöversikt
  Stockholm: Brottsförebyggande rådet : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Rapport 2016:20.

  Burke Ronald J.
  Stress in policing : sources, consequences and interventions
  London : Routledge : 2017 : xvi, 371 pages :
  ISBN: 9781472461636
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Gill, C. s. 28-48

  Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet
  Gerell Manne, Hallin Per-Olof, Nilvall Kim, Westerdahl Stig
  Malmö universitet : 2020 :
  Obligatorisk

  New Directions in Social Disorganization Theory
  E. Kubrin Charis, Weitzer Ronald
  Journal of Research in Crime and Delinquency 40(4), 374-402. : 2003 :
  Journals Sagepub
  Obligatorisk

  Pettersson Tove
  Att balansera mellan kontroll och kontakt : lokala polisers arbete med ungdomar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 9789144081601
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pino Nathan W.
  Community policing and social capital
  Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 24 Issue: 2, pp.200-215 : 2001 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Polismyndigheten
  Kriminell påverkan i lokalsamhället: en lägesbild för utveckling i lokalsamhället
  Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen : 2019 :
  Obligatorisk

  Polismyndigheten
  Utsatta områden: Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen
  Stockholm: Nationella operativa avdelningen. : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Lägesbild över utsatta områden : regeringsuppdrag 2021
  Stockholm : Polismyndigheten : 2021 : 1 onlineresurs (54 sidor) :
  Tillgängligt via polisens webbsida
  Obligatorisk

  Rätt insats på rätt plats : polisens arbete i utsatta områden
  Stockholm : Riksrevisionen : [2020] : 81 sidor :
  Fritt tillgänglig via www.riksrevisionen.se
  ISBN: 9789170865718
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Social Disorganization Theory In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), Encyclopedia of criminal theory, Vol 1, 1-15
  Shaw Clifford R., McKay Henry D.
  Thousand Oaks: Sage : 2010 :
  Obligatorisk

  Initiativ Mareld : en studie av polisanställdas hälsa, arbetsmiljö och trygghetsskapande arbete i särskilt utsatta områden i polisregion Stockholm
  Sundqvist Johanna, Eriksson Malin, Ghazinour Mehdi, Hansson Jonas, Hjertstedt Mattias, Padyab Mojgan
  Umeå : Enheten för polisutbildning, Umeå universitet : [2021] : 94 sidor :
  ISBN: 9789178555727
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar.

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Holmberg Stina
  Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden : [en kunskapsöversikt / [författare: Stina Holmberg]
  2016 : 120 s. :
  ISBN: 9789187335730
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Burke Ronald J.
  Stress in policing : sources, consequences and interventions
  London : Routledge : 2017 : xvi, 371 pages :
  ISBN: 9781472461636
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Gill, C (s.28-48)

  New Directions in Social Disorganization Theory
  E. Kubrin Charis, Weitzer Ronald
  Journal of Research in Crime and Delinquency 40(4), 374-402. : 2003 :
  Journals Sagepub
  Obligatorisk

  Pettersson Tove
  Att balansera mellan kontroll och kontakt : lokala polisers arbete med ungdomar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 9789144081601
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pino Nathan W.
  Community policing and social capital
  Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 24 Issue: 2, pp.200-215 : 2001 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Polismyndigheten
  Kriminell påverkan i lokalsamhället: en lägesbild för utveckling i lokalsamhället
  Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen : 2019 :
  Obligatorisk

  Polismyndigheten
  Utsatta områden: Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen
  Stockholm: Nationella operativa avdelningen. : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Encyclopedia of criminological theory [Elektronisk resurs]
  Cullen Francis T., Wilcox Pamela
  Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2010 : 1 online resource :
  ISBN: 9781412959193
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Social Disorganization Theory. In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), Encyclopedia of criminological theory (Vol. 1, pp. 1-15). Thousand Oaks: Sage.

  Att vända utvecklingen [Elektronisk resurs] : från utsatta områden till trygghet och delaktighet
  Gerell Manne, Hallin Per-Olof, Nilvall Kim, Westerdahl Stig
  Malmö : Malmö Universitet : 2020 : 334 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-17030
  ISBN: 9789187997174
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar.

 • Giltig från: 2019 vecka 4

  Holmberg Stina
  Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden : [en kunskapsöversikt / [författare: Stina Holmberg]
  2016 : 120 s. :
  ISBN: 9789187335730
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pino Nathan W.
  Community policing and social capital
  Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 24 Issue: 2, pp.200-215 : 2001 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Pettersson Tove
  Att balansera mellan kontroll och kontakt : lokala polisers arbete med ungdomar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 9789144081601
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polismyndigheten
  Utsatta områden: Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen
  Stockholm: Nationella operativa avdelningen. : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Encyclopedia of criminological theory [Elektronisk resurs]
  Cullen Francis T., Wilcox Pamela
  Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2010 : 1 online resource :
  ISBN: 9781412959193
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Social Disorganization Theory. In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), Encyclopedia of criminological theory (Vol. 1, pp. 1-15). Thousand Oaks: Sage.

  Kriminella nätverk och grupperingar [Elektronisk resurs]
  Vesterhav Daniel, Korsell Lars
  Brå, Brottsförebyggande rådet : 2016-08-23 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:BRA-664
  Obligatorisk
  Läsanvisning: URL:https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2016-08-23-kriminella-natverk-och-grupperingar.html Polisers bild av maktstrukturer och marknader Rapport 2016:12

  Burke Ronald J.
  Stress in policing : sources, consequences and interventions
  London : Routledge : 2017 : xvi, 371 pages :
  ISBN: 9781472461636
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Gill, C (s.28-48)

  Trauma och tillfrisknande
  Herman Judith Lewis, Emond Vibeke
  [Ny utg.] : Göteborg : Göteborgs Psykoterapi Institut : 2007 : 399 s. :
  ISBN: 9789197263139
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polismyndigheten
  Kriminell påverkan i lokalsamhället: en lägesbild för utveckling i lokalsamhället
  Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen : 2019 :
  Obligatorisk