"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisarbete i socialt utsatta områden, 7,5 hp

Engelskt namn: Police Work in Socially Vulnerable Areas

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2UP003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2018-04-17

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Kursen belyser teoretiska och praktiska aspekter av polisarbete i socialt utsatta områden. På kursen behandlas det trygghetsfrämjande polisarbetets åtgärder, strategier och angreppsätt mot brottslighet. Kursen berör även hur rättsstatens funktion kan stärkas för medborgarna i socialt utsatta områden, och behandlar teoretiska begrepp och perspektiv som till exempel samverkan, tillit, social oro, radikalisering, mänskliga rättigheter, kultur och etnicitet. Begreppen och perspektiven behandlas i fråga om dess relevans för att förstå utsatthet och utforma professionella förhållningssätt i polisiärt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

Avseende kunskap och förståelse

  • Redogöra för och förklara centrala begrepp för polisarbete i socialt utsatta områden.
  • Redogöra för och analysera olika former av polisiära arbetsmetoder i socialt utsatta områden.

Avseende färdighet och förmåga

  • Värdera och föreslå arbetsmetoder som polisen kan använda sig av för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsfrämjande i socialt utsatta områden.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Diskutera polisiärt arbete i socialt utsatta områden i relation till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter.

Behörighetskrav

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs godkända kurser motsvarande 60 högskolepoäng i huvudområdet polisiärt arbete, eller motsvarande.
 
Saknas formell behörighet kan behörighet bedömas utifrån reell kompetens (se https://www.umu.se/utbildning/kommer-jag-in/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/).

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs dels via en lärplattform på nätet och dels vid fysiska träffar. De fysiska träffarna genomförs i början och i slutet av momentet. Under träffarna genomförs examinerande seminarier vilket kräver obligatorisk närvaro. Mellan träffarna arbetar studenterna självständigt med litteratur och examinerande uppgifter. Undervisningen bedrivs genom en variation av undervisningsformer inkluderande föreläsningar och litteraturstudier. Ett centralt inslag är att i seminarieform diskutera kursens innehåll samt varandras reflektioner. Ett mål är att i möjligaste mål koppla kursinnehållet till kursdeltagarnas egna erfarenheter av Polismyndighetens arbete. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examination av de förväntade studieresultaten sker individuellt genom inlämningsuppgifter med tillhörande seminarier samt genom hemtentamen.
 
Alla ingående delar i kursen ligger till grund för examination. Betyg på kursen sätts först när alla examinationer är genomförda.
Förutom ordinarie examinationstillfälle erbjuds minst ytterligare två omprov inom ett år. Det råder ingen begränsning i antalet examinationstillfällen.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
För student som har beslut om rekommenderat stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos studierektor vid enheten för polisutbildning. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.
 
Tillgodoräknade prövas av studentcentrum/examina vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Trauma, PTSD, and Resilience: A Review of the Literature
Agaibi E. Christine, Wilson P. John
Sage Publications : 2005 :
Sage Journals
Obligatorisk
Läsanvisning: Trauma, violence & abuse, 6(3), 195-216.

Brottsförebyggande rådet
Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden: En kunskapsöversikt
Stockholm: Brottsförebyggande rådet : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Rapport 2016:20.

Burke Ronald J.
Stress in policing : sources, consequences and interventions
London : Routledge : 2017 : xvi, 371 pages :
ISBN: 9781472461636
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Gill, C. s. 28-48

New Directions in Social Disorganization Theory
E. Kubrin Charis, Weitzer Ronald
Journal of Research in Crime and Delinquency 40(4), 374-402. : 2003 :
Journals Sagepub
Obligatorisk

Polisiärt arbete i utsatta områden : utmaningar och möjligheter
Ghazinour Mehdi, Eriksson Malin
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 290 sidor :
ISBN: 9789144140957
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet
Gerell Manne, Hallin Per-Olof, Nilvall Kim, Westerdahl Stig
Malmö universitet : 2020 :
Obligatorisk

Pettersson Tove
Att balansera mellan kontroll och kontakt : lokala polisers arbete med ungdomar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 169 s. :
ISBN: 9789144081601
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pino Nathan W.
Community policing and social capital
Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 24 Issue: 2, pp.200-215 : 2001 :
Fulltext
Obligatorisk

Polismyndigheten
Kriminell påverkan i lokalsamhället: en lägesbild för utveckling i lokalsamhället
Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen : 2019 :
Obligatorisk

Lägesbild över utsatta områden : regeringsuppdrag 2021
Stockholm : Polismyndigheten : 2021 : 1 onlineresurs (54 sidor) :
Tillgängligt via polisens webbsida
Obligatorisk

Polismyndigheten
Utsatta områden: Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen
Stockholm: Nationella operativa avdelningen. : 2017 :
Fulltext
Obligatorisk

Rätt insats på rätt plats : polisens arbete i utsatta områden
Stockholm : Riksrevisionen : [2020] : 81 sidor :
Fritt tillgänglig via www.riksrevisionen.se
ISBN: 9789170865718
Se Umeå UB:s söktjänst

Social Disorganization Theory In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), Encyclopedia of criminal theory, Vol 1, 1-15
Shaw Clifford R., McKay Henry D.
Thousand Oaks: Sage : 2010 :
Obligatorisk

Initiativ Mareld : en studie av polisanställdas hälsa, arbetsmiljö och trygghetsskapande arbete i särskilt utsatta områden i polisregion Stockholm
Sundqvist Johanna, Eriksson Malin, Ghazinour Mehdi, Hansson Jonas, Hjertstedt Mattias, Padyab Mojgan
Umeå : Enheten för polisutbildning, Umeå universitet : [2021] : 94 sidor :
ISBN: 9789178555727
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar.