Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisvetenskap och polisiärt arbete i teori och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Police Science and Police Work in Theory and Practice

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2UP020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-03-03

Innehåll

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. I det tvärvetenskapliga ämnet polisiärt arbete studeras teorier, metoder och förhållningssätt för att utföra polisiära arbetsuppgifter och utveckla professionen på vetenskapliga grunder.
 
Kursen belyser hur kunskaps- och evidensbaserat polisiärt arbete har utvecklats över tid.  Vidare fördjupar kursen studentens förmåga att inta ett kritiskt och lärande förhållningssätt som ger bättre förutsättningar för att hantera förändringar och omprövningar i polisiärt arbete och för ett livslångt lärande. Professionaliseringen av polisens yrkesroll, hur den påverkas av ett ökat inflöde av forskningsbaserade kunskaper i verksamheten och relaterar till en hållbar samhällsutveckling behandlas, liksom kritiska och intersektionella perspektiv om exempelvis genus, ålder och etnicitet.
 
Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 
 
Avseende kunskap och förståelse
  • Förklara teorier, metoder och förhållningssätt inom polisiärt arbete och polisvetenskap.
  • Utifrån vetenskaplig litteratur diskutera polisiärt arbete i relation till kunskapsbaserat och evidensbaserat polisarbete.   
Avseende färdighet och förmåga  
  • Analysera och problematisera kunskapsbildning i relation till polisvetenskap och polisiärt arbete.
  • Reflektera över användandet av arbetsmetoder inom polisiärt arbete utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Problematisera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används i relation till polisiärt arbete.
  • Värdera olika etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete i relation till polisiärt arbete.

Behörighetskrav

90 hp på grundnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete, i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska seminarier samt gruppövningar, föreläsningar och handledning. Undervisningen sker på distans i en digital lärmiljö med kursmaterial där studenten arbetar under kursens gång. Kursen bygger på att studenten själv är aktiv och tar ansvar för sitt eget lärande. Vissa inslag i kursen kan komma att ske på förutbestämda tider. Undervisningen i vissa inslag på kursen kan ges på engelska. Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom individuella muntliga och skriftliga seminarier och inlämningsuppgifter som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) samt genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i slutet av kursen som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).
 
Som betyg på kursen ges Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.