"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisvetenskap och polisiärt arbete i teori och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Police Science and Police Work in Theory and Practice

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 2UP020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-03-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. I det tvärvetenskapliga ämnet polisiärt arbete studeras teorier, metoder och förhållningssätt för att utföra polisiära arbetsuppgifter och utveckla professionen på vetenskapliga grunder.
 
Kursen belyser hur kunskaps- och evidensbaserat polisiärt arbete har utvecklats över tid.  Vidare fördjupar kursen studentens förmåga att inta ett kritiskt och lärande förhållningssätt som ger bättre förutsättningar för att hantera förändringar och omprövningar i polisiärt arbete och för ett livslångt lärande. Professionaliseringen av polisens yrkesroll, hur den påverkas av ett ökat inflöde av forskningsbaserade kunskaper i verksamheten och relaterar till en hållbar samhällsutveckling behandlas, liksom kritiska och intersektionella perspektiv om exempelvis genus, ålder och etnicitet.
 
Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 
 
Avseende kunskap och förståelse

  • Förklara teorier, metoder och förhållningssätt inom polisiärt arbete och polisvetenskap.
  • Utifrån vetenskaplig litteratur diskutera polisiärt arbete i relation till kunskapsbaserat och evidensbaserat polisarbete.   

Avseende färdighet och förmåga  

  • Analysera och problematisera kunskapsbildning i relation till polisvetenskap och polisiärt arbete.
  • Reflektera över användandet av arbetsmetoder inom polisiärt arbete utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Problematisera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används i relation till polisiärt arbete.
  • Värdera olika etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete i relation till polisiärt arbete.

Behörighetskrav

90 hp på grundnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete, i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska seminarier samt gruppövningar, föreläsningar och handledning. Undervisningen sker på distans i en digital lärmiljö med kursmaterial där studenten arbetar under kursens gång. Kursen bygger på att studenten själv är aktiv och tar ansvar för sitt eget lärande. Vissa inslag i kursen kan komma att ske på förutbestämda tider. Undervisningen i vissa inslag på kursen kan ges på engelska. Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom individuella muntliga och skriftliga seminarier och inlämningsuppgifter som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) samt genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i slutet av kursen som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).
 
Som betyg på kursen ges Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

För student som har beslut om rekommenderat stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos studierektor vid enheten för polisutbildning. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Generating Research Questions Through Problematization
Alvesson M, Sandberg J
The Academy of Management review : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 36(2), 247-271. doi:10.5465/amr.2009.0188

Elchockvapen som hjälpmedel vid polisiära ingripanden : en vetenskaplig utvärdering av Polismyndighetens försöksverksamhet med elchockvapen 2018-2019
Ander Magnus, Eriksson Malin, Ghazinour Mehdi, Hansson Jonas, Padyab Mojgan, Doohan Isabelle
Umeå : Enheten för polisutbildning, Umeå universitet : [2020] : 76 sidor :
ISBN: 9789178552863
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barrow-Grint K
Attrition Rates in Domestic Abuse: Time for a Change? An Application of Temporal Sequencing Theory
Policing : a journal of policy and practice : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 10(3), 250-263. doi:10.1093/police/pav054

Polisiärt arbete i utsatta områden : utmaningar och möjligheter
Ghazinour Mehdi, Eriksson Malin
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 290 sidor :
ISBN: 9789144140957
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jaschke H.-G.
Polisvetenskap – Ett europeiskt angreppssätt
Budapest: CEPOL : 2008 :
Obligatorisk

Police science as an emerging scientific discipline
Nägel C, Vera A
International Journal of Police Science & Management : 2020 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 22(3), 242-252. doi:10.1177/1461355720917413

Ratcliffe J. H.
Policing and public health calls for service in Philadelphia
Crime Science : 2021 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 10(1), 5-5. doi:10.1186/s40163-021-00141-0

Ways of constructing research questions: gap-spotting or problematization?
Sandberg J, Alvesson M
Organization (London, England) : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 18(1), 23-44. doi:10.1177/1350508410372151

Sherman L. W
The Rise of Evidence-Based Policing: Targeting, Testing, and Tracking
Crime & Justice (Chicago, III) : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 42(1), 377-451. doi:10.1086/670819

Initiativ Mareld : en studie av polisanställdas hälsa, arbetsmiljö och trygghetsskapande arbete i särskilt utsatta områden i polisregion Stockholm
Sundqvist Johanna, Eriksson Malin, Ghazinour Mehdi, Hansson Jonas, Hjertstedt Mattias, Padyab Mojgan
Umeå : Enheten för polisutbildning, Umeå universitet : [2021] : 94 sidor :
ISBN: 9789178555727
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

What Theory is Not
Sutton R.I., Staw B. M.
Administrative science quarterly : 1995 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 40(3), 371-384. doi:10.2307/2393788

Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma.