Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktik inom Masterprogrammet i statsvetenskap 1, 15 hp

Engelskt namn: Internship in the Master's Programme in Political Science 1

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 2SV065

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-22

Reviderad av: Prefekten, 2019-05-21

Innehåll

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för ett yrkesliv inom olika arbetsområden med statsvetenskaplig inriktning. Kursen ska utveckla kunskap och kompetenser som utgör ett underlag för en framtida yrkesroll på nationell, regional eller kommunal nivå eller på internationell nivå. Studenten ska också kunna använda erfarenheter från praktiken för att rikta in sig på fortsatta studier, exempelvis i form av examensarbete på magister- eller masternivå.

Praktikperioden förläggs till den offentliga förvaltningen, en organisation eller det privata näringslivet i Sverige eller utomlands. En lokal handledare tillika kontaktperson tillhandahålles av praktikorganisationen. Studenten ansvarar för att söka och erhålla praktikplats på egen hand. Inga ekonomiska bidrag för praktiken utgår från universitetet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Omsätta tidigare under programmet inhämtade kunskaper och färdigheter i konkreta arbetsuppgifter på en arbetsplats inom den offentliga förvaltningen, en organisation eller inom det privata näringslivet i Sverige eller utomlands, verksamt inom ett statsvetenskapligt relevant arbetsområde.
  • Bearbeta erfarenheter från praktikperioden genom att relatera till teoretiska och metodiska spörsmål i det statsvetenskapliga fältet.
  • Utveckla sin anställningsbarhet genom att påvisa framgångsrikt arbete vid en arbetsplats verksamt inom ett statsvetenskapligt relevant arbetsområde.

Behörighetskrav

Statsvetenskap 90 hp inkl självständigt arbete om minst 15 hp, eller 90 hp i freds- och konfliktstudier inkl självständigt arbete om minst 15 hp samt minst 30 hp statsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Kursen ges endast inom Masterprogrammet i statsvetenskap. För tillträde till kursen krävs att kurserna på programmets första termin har genomgåtts med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs i sin helhet vid en arbetsplats i Sverige eller utomlands verksamt inom ett statsvetenskapligt relevant arbetsområde. Alla praktikplatser ska godkännas av praktikkoordinatorn innan praktiken inleds.

Examination

Kursen examineras genom författande av en längre praktikrapport vid avslutad praktik som kan ge betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För slutförande av kursen krävs även inlämnande av ett praktikintyg. För kursen i sin helhet ges betygen G (Godkänd) eller U (Underkänd).

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
en student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av
denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Studenten bereds möjlighet att utvärdera praktikkursen.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Studenterna ansvarar för inhämtning av relevant litteratur för genomförande och examination av praktiken.