Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 2, 15 hp

Engelskt namn: Practical Aesthetic Subject - Visual Art 2

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 6ES077

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-06-09

Innehåll

I kursen studeras bilder ur barn- och ungdomskulturen samt olika teorier för bildtolkning och analys, som inkluderar genus-, etnicitets- och klassperspektiv. I kursen ingår även en tematisk orientering i konstens historia. Forskning kring barns bildutveckling och betydelsen av bildskapande för barns lärande belyses, samt sätts i relation till bedömning av elevarbeten. Den rörliga bilden studeras utifrån ett produktionsperspektiv, som utöver kameraarbete även innefattar digital redigering. Vidare genomförs ett mindre projektarbete med ett didaktiskt perspektiv, där studenten ges möjlighet till ett fördjupat gestaltande i olika tekniker och material.

Moment 1. Konsthistoria och bildanalys (art history, image interpretation and analysis), 5 hp
Momentet omfattar ett studiebesök på konstmuseum, konsthistoriska föreläsningar och övningar i bildanalys och tolkning.

Moment 2. Ämnesdidaktik och teoretiska perspektiv (subject matter didactics and theoretical perspectives), 5 hp
Momentet behandlar ämnesdidaktiska frågor, såsom betygsättning och bedömning i bild, didaktiska metoder och teorier om kreativitet och barns bildutveckling.

Moment 3. Gestaltande projektarbete (arts based project), 5 hp
Momentet består av ett projektarbete i grupp, där studenterna ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i 2- och 3-dimensionellt arbete, såväl som digitalt bildarbete i rörlig bild och bildredigering. Projektarbetet genomsyras av ett didaktiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
  • ha kännedom om olika teorier för bildtolkning och analys (moment 1)
  • ha kännedom om teorier kring barns bildutveckling, kreativitetsteorier och bildpedagogiska teorier (moment 2)
  • visa kunskap om tekniker och metoder inom två- och tredimensionell bild samt digitalt bildmedium (moment 3)
Färdighet och förmåga
  • kunna analysera och tolka bilder av olika slag ur ett genus- etnicitets- och klassperspektiv (moment 1)
  • utvecklat sin konstnärliga och hantverksmässiga förmåga i digital bild samt två- och tredimensionell bild (moment 3)
  • Visa förmåga att planera och genomföra ett projekt, för att kunna leda och genomföra projektarbete i fritidshemmet och skolans verksamhet (moment 3)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna uppleva, diskutera och värdera såväl egna som andras gestaltningar (moment 1 och 3)
  • värdera olika bildtekniker och didaktiska metoders betydelse för barns lärande (moment 2 och 3)
  • uppvisa förmåga att värdera och reflektera över bild som konstnärligt uttryck, samt relatera den kunskapen till pedagogisk verksamhet och lärande (moment 1 och 2)

Behörighetskrav

Godkänd kurs Praktiskt estetiskt ämne – Bild 1 eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande arbete inom det konstnärliga och hantverksmässiga området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. I kursen ingår problemorienterande uppgifter utifrån vissa teman. Dessa ska ge en syn på bildarbetet som ett medel att på olika sätt tränga in i ett innehåll och ge en träning i att välja för sammanhanget adekvata material, tekniker och bildspråkliga uttryck. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform.

Examination

Examination sker i form av eget gestaltningsarbete och reflektioner, vilka redovisas både muntligt och skriftligt, samt genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och ett projektarbete.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att experimentera och finna egna lösningar på problem, samt vid studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på två av kursens tre moment.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 28

Löfstedt Ulla
Barns bildskapande : teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser
Jönköping : Jönköping Univ. Press : 2004 : 54, [2] s. :
ISBN: 91-974953-1-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marner Anders
Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning : cop. 2005 : 145 s. :
ISBN: 91-7305-955-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marner Anders
(2008) Upplevelse, tolkning, analys och samtal – perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet.
Umeå : Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen. :
Obligatorisk

Fantasi och kreativitet i barndomen.
Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
ISBN: 91-7173-011-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolverket : 2014 :
https://www.skolverket.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: Sidorna 1 - 29

Bedömningsstöd i bild i årskurs sex
Skolverket : 2014 :
https://bp.skolverket.se/documents/10476/0/Bedomning_bild_slutgiltigt.pdf/ bf0fa264-aca1-461e-a345-83c4948d457b
Obligatorisk

Gardner's art through the ages
Kleiner Fred S, Mamiya Christian J., Tansey Richard G.
11th ed : Fort Worth, Tex. : Harcourt College : 2000 : 1198 p. :
ISBN: 0-15-508315-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Art history
Stokstad Marilyn, Cothren Michael W.
Sjätte utgåvan : Upper Saddle River, NJ : Pearson : [2018] : 1210 sidor :
ISBN: 978-0-13-447588-2
Se bibliotekskatalogen Album

Fagerholm Erik
Filma bättre : handbok för journalister, informatörer, lärare, reklamare och konstnärer
1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 176 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4707652o.jpg
ISBN: 91-47-07652-6 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Bilder i skolan.
Karlsson Sten-Gösta, Lövgren Staffan
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 256 s. :
ISBN: 91-44-01050-8
Se bibliotekskatalogen Album