Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon
Kursplan:

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2, 15 hp

Engelskt namn: Practical Aesthetic Subject - Physical and Health Education 2

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 till 2021-01-03 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ID015

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-03

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursens innehåll har inriktning mot idrott och hälsoundervisning för lägre åldrar. Kursen syftar till att utveckla didaktisk kompetens i att planera, organisera och leda rörelsemoment inom skolans verksamhet. Grundläggande teorier om ledarskap och lärande av rörelse inom idrott och hälsa behandlas varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument och lärande diskuteras och prövas. Undervisningens anpassning oavsett kön, eller funktionsnedsättning studeras och prövas i den pedagogiska verksamheten. Bedömning inom Idrott och hälsa introduceras där ämnesspecifika traditioner problematiseras med utgångspunkt i nationella styrdokument för ämnet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för teorier om lärande och ledarskap inom skolans verksamhet
  • visa grundläggande kunskaper i hur bedömning enligt de nationella styrdokumenten i ämnet kan ske
  • ha kunskap om och förstå skolans uppdrag om anpassad undervisning för alla elever

Färdighet och förmåga
  • visa didaktisk kompetens som medverkar till goda rörelseerfarenheter och kunskapsbildning i skolämnet Idrott och hälsa
  • kunna utföra HLR

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och värdera innehåll och arbetssätt i undervisning utifrån ett didaktiskt perspektiv
  • visa grundläggande förmåga att reflektera över det egna ledar-och lärarskapet inom skolans verksamhet

Behörighetskrav

Godkänd kurs i Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1, 15 hp
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och undervisningsövningar. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Delar av kursen har karaktären av idrottslig laborativ verksamhet såväl på campus som i skolmiljö, där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för lärande och färdighetsutveckling.
 

Examination

Kursen examineras genom följande examinationsformer:

Muntligt genom litteraturseminarium (U, G)

Individuellt genom praktisk ledarskapsuppgift (U, G, VG)

Gruppvis skriftlig analys av didaktisk kompetens (U, G)

Individuell skriftlig reflektionsuppgift (U, G, VG)

Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga uppgifter är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd för den individuella skriftliga reflektionsuppgiften eller den praktiska ledaruppgiften. För betyget väl godkänd läggs särskild vikt vid studentens reflekterande och didaktiska förmåga. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersattas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studenten har rätt att examineras på samma kursplan två år efter registrering på kurs. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 8

Annerstedt Claes
Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa
Göteborg : Multicare : 2007 : 207 s. :
ISBN: 91-974590-2-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Passa mig! : inkluderad idrottsundervisning.
Australian Sports Commission, Active Australia , Fors Eva
Stockholm : SISU idrottsböcker : 2004 : 187 s. : ill. :
ISBN: 91-85138-84-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bedömningsstöd idrott och hälsa årskurs 4-6
Skolverket :
https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgridh01_4-6/ovrigt-bedomningsstod
Obligatorisk

Rörelse och idrott
Bergenholtz Björn, Huitfeldt Åke
1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 1998 : 288 s. :
ISBN: 91-47-04817-4 ; 383:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Friluftslivets pedagogik : för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : [2], 283, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-05288-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Understanding sports coaching : the social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice
Cassidy Tania, Jones Robyn L, Potrac Paul
2. ed. : London : Routledge : 2009 : 216 s. :
ISBN: 978-0-415-44271-8 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Del 3 Kursplan Idrott och hälsa
Läroplan för grundskolan
Skolverket : 2011 :
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894#paragraphAnchor0

Visst kan ALLA vara med! : i idrott, lek och spel
Hammar Lena, Johansson Inger
Örebro : Varsam : 2008 : 178 s. :
ISBN: 978-91-633-2590-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Idrott och hälsa : en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2007 : 60 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1885
Obligatorisk

Idrottsdidaktiska utmaningar
Larsson Håkan, Meckbach Jane
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
ISBN: 978-91-47-10657-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa
Skolverket :
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2589
Obligatorisk

Styrke Britt-Marie
Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation
Stockholm : Liber : 2015 : 191 s. :
ISBN: 9789147111589
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kön-Idrott-Skola
Larsson Håkan, Fagrell Birgitta, Redelius Karin
idrottsforum.org : 2005 :
http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2
Skolverket : 2011 :
http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894#paragraphAnchor0
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894#paragraphAnchor0

Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen
Nilholm Claes, Göransson Kerstin
FoU skriftserie nr 3, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013 - 95 s. :
http://webb2.svedala.se/kvutis/wp-content/uploads/2014/05/00458_tillganglig.pdf
Obligatorisk

Rink Judith
Teaching physical education for learning
2nd ed : St. Louis : Mosby : cop. 1993 : xv, 336 s. :
ISBN: 0-8016-6744-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 163-187

Stensmo Christer
Ledarskap i klassrummet
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
ISBN: 978-91-44-04833-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Aktuella kompendier och artiklar kan tillkomma.