"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Processer i naturen, 7,5 hp

Engelskt namn: Earth Science

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 6GV007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Geografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-24

Innehåll

Kursen behandlar vattnets förekomst och dynamik i mark, vattendrag, sjöar och hav samt metoder för kvantifiering av vattenbalans och vattentransport i yt- och grundvatten. De limnologiska avsnitten behandlar bland annat sjöars uppkomst, vattenbalans och värmeomsättning medan oceanografin behandlar havsvattnets egenskaper samt vågbildning, tidvatten och strömmar där Östersjön studeras speciellt.

Kursen ger genom praktiska inslag kännedom om geovetenskapliga metoder, t.ex. elektronisk kartframställning, och tekniker för fortsatta geovetenskapliga studier. Kunskaperna som presenteras under de teoretiska momenten befästs och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna: 

1 känna till viktiga geovetenskapliga metoder inom det aktuella ämnesområdet
2 utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga analyser inom det aktuella ämnesområdet (examineras ej genom tentamen)
3 inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig information muntligt (examineras ej genom tentamen)
4 beskriva och förklara kopplingar mellan fysikaliska egenskaper och hydrologiska processer i mark och jord
5 beskriva och förklara grundläggande orsaker till skillnader i vattenflödens dynamik och kvantitet
6 beskriva grundläggande fysikaliska processer i sjöar och hav
7 beskriva grundläggande teorier för vågbildning och vågbildningsprocesser och förklara uppkomsten av strömmar i sjöar och hav
8 känna till bildning och användning av viktiga hydrologiska resurser inom det aktuella ämnesområdet

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 

9 Tolka och särskilja geografisk variation i olika rumsliga skalor beträffande vattenflödens dynamik och kvantitet samt kopplingar till geologi, klimat och markanvändning.
10 Sammanfatta planering och användning av viktiga hydrologiska resurser inom det aktuella ämnesområdet.

Behörighetskrav

6GV004, Naturens mångfald för geografilärare, 6GV006, Klimatförändringar för geografilärare

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laboration, övningar och ett seminarium. Laborationen, övningarna och seminariet är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen, genom aktivt deltagande i övningarna, redovisning av laborationen och aktivt deltagande i seminariet.. På tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På övrig examination sätts betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att alla FSR för nivån G är uppnådda. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs desutom att studenten också uppnår bägge FSR för Väl Godkänd.Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Betyget sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Andréasson Per-Gunnar
Geobiosfären : en introduktion
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 604 s., [32] pl.-s. i färg :
http://www.studentlitteratur.se/geobiosfarenz Interaktiva övningar, virtuella exkursioner och aktuella länkar (användaridentitet krävs)
ISBN: 91-44-03670-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vattnets väg från regn till bäck
Grip Harald, Rodhe Allan
3., rev. uppl. /b 2. tr. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2000 : 155 s. :
ISBN: 91-7382-762-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur som använts på tidigare kurser

Sveriges nationalatlash [Kartografiskt material].p Berg och jord
Wastenson Leif, Fredén Curt
3. utg. : Vällingby : Sveriges nationalatlas (SNA) ;a Gävle :b Kartförl. [distributör] : 2002 : 208 s. :
http://www.sna.se/webbatlas/z SNA webbatlas
ISBN: 91-87760-50-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sveriges nationalatlash [Kartografiskt material].p Klimat, sjöar och vattendrag
Wastenson Leif, Raab Birgitta, Vedin Haldo
2. utg. : Vällingby : Sveriges nationalatlas (SNA) ;a Gävle :b Kartförlaget [distributör] : 2004 : 176 s. :
ISBN: 91-87760-53-3 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst