Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Produktion av mineraler, petroleum och kemikalier, 7,5 hp

Engelskt namn: Production of minerals, petroleum and chemicals

Denna kursplan gäller: 2019-03-18 och tillsvidare

Kurskod: 5KE185

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-22

Innehåll

I kursen introduceras tekniska processer med fokus på framställning av baskemikalier, metaller och petrokemiska produkter, men som också kan vara relevanta inom andra områden som exempelvis livsmedelsindustrin. Samtidigt behandlas de enhetsoperationer (t.ex. flotation, destillation, kristallisation m.m.) som är typiska för de behandlade processerna, med fokus på utformning och funktionssätt. Vidare tränas förmågan att läsa och förstå processcheman och andra typer av tekniska ritningar. Apparattekniska lösningar samt centrala begrepp såsom massöverföringsmotstånd och katalys introduceras, liksom deras betydelse för kemiska reaktioner.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • redogöra för de enhetsoperationer som typiskt används inom de behandlade processindustrierna 
  • tolka tekniska ritningar samt använda den symbolik som används i samband med processcheman 
  • övergripande beskriva tillverkningsprocesser för framställning av centrala baskemikalier, metaller och petroleumprodukter
  • ställa upp materialbalanser för enhetsoperationer, reaktorer, eller processer och utföra enklare beräkningar med dessa
  • redogöra för funktionsprincipen för de grundläggande ideala reaktormodellerna och de behandlade verkliga reaktortyperna
  • kvalitativt resonera kring och visa förståelse för reaktionstekniska begrepp såsom kemisk katalys, reaktionshastighet, selektivitet och utbyte.

Behörighetskrav

Introduktion till processoperatörsyrket, Algebra och analys för processoperatörer, Allmän kemi, Kemi med energiteknik, Tillämpad energiteknik och Energiteknik: drift och underhållsteknik.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är webbaserad. Via kurswebben får studenterna tillgång till läsanvisning, inspelade föreläsningar, frågeforum och lärarledda frågestunder. Andra läraktiviteter som erbjuds är två lärarledda problemlösningsaktiviteter, online i grupp, samt ett obligatoriskt laborationsmoment med tillhörande seminarium. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
  • aktivt deltagande på ett laborationsseminarium, alternativt en individuell skriftlig laborationsredogörelse
  • individuell skriftlig tentamen 
Den skriftliga tentamen bedöms med något av resultaten 3, 4, 5 eller underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).
Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är bedömda. Kursen betygsätts med något av betygen 3, 4, 5 eller underkänt (U). För avklarad kurs skall samtliga examinerade moment vara godkända och slutbetyget 3, 4 eller 5 sätts baserat på resultatet på den skriftliga tentamen. Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.
Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund och avancerad nivå (FS 1.1-50115).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.