Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK), 7,5 hp

Engelskt namn: Research-based Professional Development for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 6PE266

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-13

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-12

Innehåll

Kursen syftar till att sammanlänka utbildningens olika delar – ämnesstudier, ämnesdidaktik, utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och det självständiga arbetet (examensarbetet) – med den kommande yrkesverksamheten. Fokus ligger på professionsutveckling, utvecklingsarbete, utvärdering och uppföljning. Orientering om skoljuridik ingår. Inom ramen för kursen skisserar studenterna ett möjligt bidrag till ett utvecklingsarbete inom skolverksamheten på basis av den verksamhetsförlagda kursen Läraryrkets dimesioner samt det självständiga arbetet (examensarbetet).

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
  • uppvisa kunskaper om rättsliga regler som aktualiseras i skolverksamheten
Färdighet och förmåga
  • på grundval av sina studier kunna reflektera över lärarprofessionens grund i vetenskap och beprövad erfarenhet
  • kunna analysera ett utvecklingsområde inom skolan och skissera ett utvecklingsarbete i anslutning till detta
  • kunna presentera den egna lärarkompetensen och pedagogiska grundsynen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna reflektera över sitt pedagogiska ledarskap och sin framtida profession.

Behörighetskrav

Univ: 'Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU)', 22,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupphandledning.

Examination

Kurses förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstånde föreskrifter.

Kursen examineras följande prov:
  • Individuell skriftlig hemtentamen,
  • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier,
  • individuell skriftlig och muntlig presentation av ett tänkt utvecklingsarbete inom skolverksamheten, samt
  • Individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Den skriftliga hemtentamen samt det individuella utvecklingsarbetet bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att samtliga prov där väl godkänt (VG) är möjligt som resultat, har bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. 

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

Övriga föreskrifter


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15). Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 9

Juridik för lärare
Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
ISBN: 9789147112975
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lärare som ledare : i och utanför klassrummet
Berg Gunnar, Sundh Frank, Wede Christer
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 335 s. :
ISBN: 978-91-44-07545-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Håkansson Jan, Sundberg Daniel
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 309 s. :
ISBN: 978-91-27-13344-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Håkansson Jan
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 173 s. :
ISBN: 9789144084534
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album