Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Profession och vetenskap för yrkeslärare (UVK), 5 hp

Engelskt namn: Profession and Science for Vocational Teachers

Denna kursplan gäller: 2020-09-07 och tillsvidare

Kurskod: 6PE282

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-18

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

I kursen sammanförs och fördjupas kunskaper från de föregående kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan, och yrkeslärares dubbla yrkesidentiteter sätts i olika perspektiv, till exempel globala, nationella, organisatoriska och individuella. Yrkets uppgifter och utveckling diskuteras utifrån läraruppdraget i en politiskt styrd organisation. I det sammanhanget fördjupas resonemanget om yrkesetik, autonomi och professionellt omdöme. Kursen omfattar även aktuell lagstiftning och styrdokument som berör skolans verksamhet, i synnerhet yrkeslärares arbete. För gymnasieskolans yrkesprogram behandlas de ansvar och särskilda regler som gäller för elever vid arbetsplatsförlagd utbildning.

I kursen behandlas också yrkeslärares betydelse i relation till föränderliga kunskapskrav i samhället. Yrkeslärares uppdrag att utveckla undervisningen med relevans för såväl yrkesämnet som för den pedagogiska verksamheten, bearbetas och diskuteras med utgångspunkt i modeller för kunskapsutveckling och aktuell forskning. I kursen behandlas principer och olika modeller för utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete. I kursen planerar den studerande även ett praxisnära kvalitetsutvecklingsprojekt med hållbarhetsperspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa kunskap om de regler och lagar som styr skolan och gymnasieskolans yrkesprogram
  • redogöra för skolans och lärarens arbete med systematiskt kvalitetsarbete
Färdighet och förmåga
  • diskutera och problematisera beprövad erfarenhet och forskningsresultat som kan bidra till kvalitetsutvecklingen i skolan
  • planera ett eget utvecklingsarbete med betoning på hållbar utveckling utifrån metoder och kunskap som är erfarenhetsbaserade och vetenskapligt grundade
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • problematisera yrkeslärares uppdrag i relation till, skolans organisation, lärares yrkesetisk och samhällsutveckling
  • utifrån aktuell forskning identifiera och värdera sitt behov att ytterligare inhämta kunskap och att utveckla sin kompetens

Behörighetskrav

Kunskap, undervisning och lärande 1 (UVK) 10 hp, Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp, Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UVK) 10 hp, Kunskap, undervisning och lärande 2 (UVK) 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide. Studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter utgör utgångspunkt för kursens uppläggning och genomförande. Studenternas skilda yrkesbakgrund används och relateras till kurslitteraturen för att skapa utrymme för prövande hållning och dynamik. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Studenten examineras genom följande tre prov:
  1. En individuell digitaltentamen via kursens lärplattform (U/G)
  2. En skriftlig individuell inlämningsuppgift (U/G)
  3. En skriftlig individuell inlämningsuppgift, som även seminariebehandlas (U/G/VG). 
Examination sker löpande under kursen. De varierande examinationsformerna anpassas tydligt till olika kunskapsformer. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att prov 3, den skriftliga individuella inlämningsuppgiften som även seminariebehandlas, bedöms med resultatet väl godkänd (VG)
 
Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan
godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 15

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Att utbilda nästa generation i yrket : en kunskapsöversikt om och för yrkeslärare
[Stockholm] : Skolverket : [2019?] : 121 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175593340
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Finns även i Canvas

AFS 2018:8. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverket : 2018 :
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns även i Canvas

Vocational teachers' identity formation through boundary crossing [Elektronisk resurs]
Fejes Andreas, Köpsén Susanne
Taylor & Francis Group : 2014 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-85483
Obligatorisk

Hargreaves Andy
Four ages of Professionalism and Professional Learning : History and Practice
Ingår i:
Teachers and teaching
Abingdon : Carfax : 1995- : v. : 6 : sid. 151-182 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns även i Canvas

Olsson Staffan
Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 298 sidor :
ISBN: 978-91-44-12175-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Scherp Hans-Åke
Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 299 s. :
ISBN: 978-91-44-08404-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kvalitetsarbete i praktiken
Stockholm : Skolverket : 2015 : 22 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591476
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Åsén Gunnar
Att vilja veta : om utvärdering och pedagogisk bedömning i skolan
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 214 sidor :
ISBN: 9789147125692
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1, 3-7, 10

Extra litteratur

(inte obligatorisk) som bland annat behandlar APL och huvudmannens ansvar för systematiskt kvalitetsarbete

Det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram [Elektronisk resurs]
2016 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3643
Läsanvisning: Nationell kartläggning och analys av apl-verksamheten utifrån yrkeslärarnas perspektiv

Organisera arbetsplatsförlagt lärande
Skolverket :
Länk

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
Skolverket : 2015 :
Länk