Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionell utveckling 1 för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Professional Development 1 for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2PS153

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-11

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Fokus ligger på relationell kompetens och det professionella förhållningssättet i mötet med barn i en pedagogisk miljö. Under kursen introduceras psykologens professionella uppdrag och begreppet profession och allians problematiseras liksom etik som grund för psykologens yrkesutövning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • Visa kunskap och förståelse för psykologens professionsroll
  • Visa kunskap och förståelse om barns och vuxnas samspel och interaktion
  • Visa kunskap och förståelse om i relationens betydelse vid psykologens arbete med bedömningsprocesser
  • Visa kunskap och förståelse för samarbetsrelationens betydelse för psykologens arbetsuppgifter

Färdighet och förmåga
  • Visa förmåga att planera och genomföra en strukturerad interaktionsprocess med bibehållet professionellt förhållningssätt.
  • Visa förmåga att utveckla en text i relation till textens funktion.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Visa förmåga att reflektera kring professionellt förhållningssätt i möten med barn.
  • Reflektera över egna värderingar relaterat till psykologprofessionen
  • Reflektera över den egna personen och den egna förmågan att visa empati i relation till kursens innehåll

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 1:
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott. 7,5 hp,
Vetenskaplig och professionell metod för psykologprogrammet med inriktning mot idrott. 7,5 hp. Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med att kursinnehållet introduceras med genomgångar och gruppövningar. Därefter genomförs en interaktionsuppgift som genomförs individuellt. Studenten arbetar senare med att utveckla en självreflekterande text med hjälp av lärare och medstudenter. Senare görs ett arbete med att reflektera kring psykologrollen och att uttrycka sig i text, ett arbete som sker i form av gruppreflektioner kring egna och andras texter. 

Undervisningen kan innehålla nätbaserade inslag

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker
Individuellt:
* Kunskap och förståelse examineras genom en skriftlig rapport.
* Färdigheter och förmåga examineras genom att en bedömning görs av den studerandes förmåga att planera och genomföra en strukturerad interaktionsprocess, dels genom inlämnad reflektion och dels i examinerande reflekterande samtal med lärare.
* Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom skriftlig reflekterande inlämningsuppgift.
Examinerande muntliga lärarsamtal kan komma att ske online.Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig, individuell eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle. För examinationen av färdigheter och förmåga sker ett omprov under auskultationen eller i nära anslutning till denna för den studerande som inte blivit godkänd eller frånvarat vid bedömningen av professionellt förhållningssätt.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen ges i anslutning till ämneskursen "Barn och Unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv" och sker i samverkan med Pedagogiska institutionen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.