Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionell utveckling 1 för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Professional Development 1 for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2PS153

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-11

Reviderad av: Prefekten, 2018-02-14

Innehåll

Fokus ligger på relationell kompetens och det professionella förhållningssättet i mötet med barn i en pedagogisk miljö. Under kursen introduceras psykologens professionella uppdrag och begreppet profession och allians problematiseras liksom etik som grund för psykologens yrkesutövning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Visa kunskap och förståelse för psykologens professionsroll
• Visa kunskap och förståelse om i relationens betydelse vid psykologens arbete med bedömningsprocesser
• Visa kunskap och förståelse för samarbetsrelationens betydelse för psykologens arbetsuppgifter

Färdighet och förmåga
• Visa förmåga att planera en testsituation och genomföra strukturerad process med ett barn
• Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt i mötet med barn i pedagogisk miljö.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Reflektera kring så väl testsituationen som det professionella förhållningsättet
• Reflektera över egna värderingar relaterat till psykologprofessionen
• Reflektera över den egna personen och den egna förmågan att visa empati i relation till kursens innehåll

 

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 1:
Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott. 7,5 hp,
Vetenskaplig och professionell metod för psykologprogrammet med inriktning mot idrott. 7,5 hp. Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med att kursinnehållet introduceras med genomgångar och gruppövningar. Därefter auskulterar de studerande i en pedagogisk miljö, t.ex. en förskola, under en veckas tid. Under denna auskultation genomför studenterna en testliknande process med barn som ligger till grund för självreflektion. Studenterna genomför också en observation/testning med ett barn och handledare gör en bedömning av det professionella förhållningssättet i denna situation. Efter auskultationen hålls reflekterande seminarier.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker
Individuellt:
• Kunskap och förståelse examineras genom en skriftlig rapport
• Färdigheter och förmåga examineras genom att en bedömning görs av den studerandes förmåga att planera en strukturerad process och genomföra en testliknande situation med ett barn, samt förmåga till ett professionellt förhållningssätt i mötet med barn i pedagogisk miljö.
• Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom skriftlig reflekterande inlämningsuppgift.

Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig, individuell eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle. För examinationen av färdigheter och förmåga sker ett omprov under auskultationen eller i nära anslutning till denna för den studerande som inte blivit godkänd eller frånvarat vid bedömningen av professionellt förhållningssätt.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ges i anslutning till ämneskursen "Barn och Unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv" och sker i samverkan med Pedagogiska institutionen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.