"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionell utveckling 6 för psykologprogrammet, 6 hp

Engelskt namn: Professional Development 6 for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2PS232

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-06

Reviderad av: Prefekten, 2022-11-15

Innehåll

Moment 1: Kognitiv screening, 2 hp
Momentet syftar till att träna studenterna i kognitiv screening, integrerat i deras klientarbete på psykologmottagningen.  Momentet syftar även till träning i dokumentation kopplad till uppgiften och med ett professionellt förhållningssätt. Delmomentet ger tillfälle till fördjupad träning i användning av kognitiva test och återgivning av resultat både skriftligt och muntligt

Moment 2: Klientarbete under handledning, 4 hp
Momentet syftar till att fortsätta träna studenterna i ett psykoterapeutiskt arbete med klient. Studenten byter terapeutisk inriktning, vilket innebär att de som tränat sig i KBT kurserna Professionell utveckling 4 och 5 tränar sig i PDT och vice versa. Studenten fördjupar sina färdigheter vad gäller empatiskt och terapeutiskt förhållningssätt. De etablerar en kortare klientkontakt, och tränar sig i att överenskomma om mål för terapin, genomföra terapi med klient samt avsluta klientkontakt i enlighet med den teori och metod som studenten tränas i.

Professionsträningen inbegriper förutom utvecklandet av individuella färdigheter, även färdigheter i att arbeta i grupp, vilket ger studenterna möjlighet att dra nytta av varandra och lära av varandras erfarenheter och reflektioner. Studenterna fortsätter att träna sin förmåga att ta emot handledning och använda handledning i sin träning. Arbetet genomförs under handledning av legitimerad psykoterapeut/handledare.  Momentet syftar också till att fortsätta studenternas träning i att reflektera kring sina egna inlärningsprocesser och behov av utveckling.
Momentet syftar även till träning i dokumentation kopplad till uppgiften och i professionellt förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kognitiv screening, 2 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
*    Visa god kunskap om kognitiva test som används för bedömning av kognitiva förmågor och vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa.
*    Uppvisa fördjupad kunskap om sambandet mellan kognitiv funktionsförmåga och psykisk hälsa.

Färdighet och förmåga
*    Visa förmåga att kunna tillämpa de ramfaktorer som kontrakt, tids- och rumsaspekter, samt lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta för bedömningsarbetet.
*    Visa förmåga till att inhämta, tolka och värdera nödvändig information för att göra en kognitiv screening.
*    Visa förmåga till att sammanfatta, bedöma och dokumentera  resultatet från screeningen, samt återge resultatet till klient.

*    Visa förmåga till ett professionellt samarbete med klienten vid screeningtillfälle och återgivning av resultatet av kognitiv screening.
*    Visa förmåga till ett professionellt samarbete med studentkollegor och handledare/lärare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Tillämpa professionella förhållningsätt samt förmåga att ta hänsyn till maktaspekter i screeningssituationen och vid återgivningen.
*    Visa förmåga att kritiskt reflektera över olika faktorers inverkan på den kognitiva screeningen, såsom genus, etnicitet, socioekonomi och ålder.

Moment 2: Klientarbete under handledning, 4 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
*    Visa kunskap och förståelse för de teoretiska utgångspunkter som styr terapeutiskt förändringsarbete

Färdighet och förmåga
*    Visa förmåga att etablera, upprätthålla och avsluta en professionell kontakt med klient
*    Visa förmåga att kunna tillämpa de ramfaktorer som gäller lärosätets mottagning så som kontrakt, tids- och rumsaspekter, samt lagar och förordningar som är relevanta för klientarbete och handledning.
*    Visa förmåga att bedöma klientens problem och med hjälp av relevanta psykologiska/psykoterapeutiska teorier planera målsättningar, genomföra behandlingsupplägg och avslut i samarbete med klienten.
*    Visa förmåga att etablera en meningsfull handledningsrelation samt att bidra till lärande och konstruktivt samarbete med studenter och handledare utsedd av lärosätet
*    Visa förmåga till konstruktiv diskussion om de andras arbetsinsatser.
*    Visa förmåga att sammanfatta, analysera och dokumentera klientmaterial

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa fördjupad förmåga att förstå och utvärdera sin egen lärandeprocess och behov av mer kunskap
*    Visa fördjupad förmåga att förhålla sig till och arbeta utifrån professionella och etiska riktlinjer
*    Visa förmåga att fördjupa sitt empatiska och terapeutiska förhållningssätt
*    Visa förmåga till reflektion kring intersektionella aspekter och maktaspekter av relevans för klientarbete.

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet eller psykologprogrammet med inriktning mot idrott.
 
Kurserna läses i den kronologiska ordning de ges på programmet

Avklarade kurser:
Fördjupad klinisk bedömning och behandling 18 hp
 
Avklarade moment i kursen Professionell utveckling 4:
Moment HAND (Klientarbete under handledning) 4 hp
 
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Moment 1: kognitiv screening, 2 hp
Undervisningen inleds med en gemensam övergripande introduktion för båda momenten då utförandet av kursinslagen vävs samman under första delen av terminen. Undervisningsinslag såsom föreläsningar angående utredning och psykisk ohälsa ingår i momentet. Dessa kan komma att ske online.

Studenterna ges tillfälle att öva sig på varandra både i administration, rättning och tolkning och erhåller handledning på administrationen. Studenterna genomför screeningen på sina tilltänkta psykoterapiklienter. Därefter via handledning, ges möjlighet till korrigering av rättning och stöd för tolkning. Nästa steg i momentet gäller dokumentation av genomförd kognitiv screening i journal och i ett skrivet format som anpassas till att kunna lämnas över till klienten i samband med den muntliga återgivningen.

Moment 2: klientarbete under handledning, 4hp
Undervisningen inleds med prekliniska moment; kursintroduktion och obligatoriska uppstarts-seminarier, vilka utgör en förutsättning för påbörjandet av klientarbetet. Dessa moment syftar till att stödja studenterna inför klientkontakt, och kan komma att ske online.

Studenten tilldelas antingen KBT eller PDT som inriktning för denna termin. Handledning av klientarbetet sker i normalfallet i grupp.

Om tilldelad klient uppvisar bristande närvaro bör skyndsam bedömning om motivation hos klienten göras, samt beslut om ev avslut/ny klienttilldelning göras i samråd med handledare och kursledare.

Examination

Moment 1: kognitiv screening, 2 hp
De förväntade studieresultaten examineras genom att studenten genomför en kognitiv screening med klient som återges muntligt. Den skriftliga dokumentationen av detta i journalen examineras mot den förväntade studieresultaten.

Moment 2: klientarbete under handledning, 4hp
De förväntade studieresultaten examineras på flera sätt, och handledarnas bedömningar utgör underlag för examinator att godkänna studenten.

Studentens kunskap och förståelse för vilka teoretiska utgångspunkter som styr terapeutiskt förändringsarbete examineras löpande genom handledarens bedömningar av klientarbetet.

Studentens förmåga att kunna tillämpa ramfaktorer, lagar och förordningar examineras löpande genom handledarens bedömningar i klientarbete och handledning.

Studentens förmåga att etablera, upprätthålla och avsluta professionell kontakt med klienten samt att använda teoretiska utgångspunkter för att bedöma och planera målsättningar, genomföra behandlingsupplägg och avslut i samarbete med klienten examineras genom att:
- Studenten genomför klientsamtal som dokumenteras med hjälp av videoinspelning och minnesanteckningar.
- Klientsamtal sker löpande under terminen.
- De förväntade studieresultaten bedöms av handledaren med hjälp av bedömningsguide, som sedan ligger till grund för examinators betygsbeslut.

Klientarbetet sker under handledning där studentens genom handledarens bedömningar examineras på sin förmåga att etablera en meningsfull handledningsrelation. Studentens förmåga att bidra till lärande och konstruktivt samarbete med studenter och handledare, samt förmåga att bidra till konstruktiv diskussion om andras arbetsinsatser examineras både i seminarier och bedöms i handledningssituationen. I handledningssituationen examineras också genom handledarens bedömningar studentens fördjupade förmåga att förstå och utvärdera sin egen lärandeprocess och behov av mer kunskap. Studentens fördjupade förmåga att förhålla sig till och arbeta utifrån professionella och etiska riktlinjer examineras med stöd i handledarens bedömning av arbete med klient och studentens beteende i handledningssituationen. Examinerande seminarier och handledning kan komma att ske online.

Studentens förmåga att sammanfatta, analysera och dokumentera klientmaterial bedöms med hjälp av journal, minnesanteckningar och skriftlig uppgift med fokus på klientarbetet.

Omexamination

Moment 1: Missad/ eller underkänd kognitiv screening ersätts med nytt tillfälle under terminen.

Moment 2: Obligatoriska uppstarts-seminarier ersätts med skriftlig uppgift. Frånvaro från enstaka klientsamtal ersätts med skriftlig uppgift som presenteras muntligt. Vid upprepad frånvaro gör kursledare bedömning i samråd med studierektor om alternativ examination.

Frånvaro från enstaka handledningstillfällen ersätts med skriftlig uppgift som presenteras muntligt. Vid upprepad frånvaro från handledning samt vid brister i förmåga att etablera en meningsfull handledningsrelation samt att bidra till lärande och konstruktivt samarbete i handledningsgruppen gör kursledare bedömning i samråd med studierektor om alternativ examination.

Väsentliga brister eller väsentlig frånvaro kan leda till att studenten behöver avbryta klientkontakt och underkänns på kursen som helhet och i dessa fall bör en individuell studieplan upprättas för hur studenten ska uppnå kursmålen.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studenten har rätt att pröva sin förmåga att bedriva klientarbete, med alla ingående examinerande moment som ingår, två gånger. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden antagna av Sveriges psykologförbunds kongress 1998
Stockholm : Sveriges psykologförb. : [1998?] : [8] s. :

Psykoterapi : de sex grundläggande kompetenserna
Havnesköld Leif, Elmquist Birgitta
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 379 sidor :
ISBN: 9789144117607
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

KBT

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
Linton Steven James, Flink Ida
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 390 s. :
ISBN: 978-91-27-12112-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 232 s. :
ISBN: 978-91-44-07959-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kåver Anna
KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi
2., uppdaterade utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 382 s. :
ISBN: 9789127147447
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

PDT

Bergsten Katja
Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 214 s. :
ISBN: 978-91-27-13558-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Below Camilla von
Anknytning i psykoterapi
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2020] : 336 sidor :
ISBN: 9789127826892
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

McWilliams Nancy.
Psychoanalytic diagnosis : understanding personality structure in the clinical process
2. ed. : New York : Guilford : c2011. : xxi, 426 s. :
ISBN: 1-60918-494-7 ¹40.95
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompletterande litteratur tillkommer efter anvisning av lärare/handledare på kursen.