"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionell utveckling 7 för psykologprogrammet, 6 hp

Engelskt namn: Professional Development 7 for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2PS238

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-26

Reviderad av: Prefekten, 2022-11-15

Innehåll

Moment 1:
Momentet syftar till att fortsätta träna studenterna i ett psykoterapeutiskt arbete med klient med samma terapimetod som använts under kursen Professionell Utveckling 6. Studenten fördjupar sina färdigheter vad gäller empatiskt och terapeutiskt förhållningssätt. De etablerar en kortare klientkontakt, och tränar sig i att komma överens om mål för terapin, genomföra terapi med klient samt avsluta klientkontakt i enlighet med den teori och metod som studenten tränas i.

Professionsträningen inbegriper förutom utvecklandet av individuella färdigheter, även färdigheter i att arbeta i grupp, vilket ger studenterna möjlighet att dra nytta av varandra och lära av varandras erfarenheter och reflektioner. Studenterna fortsätter att träna sin förmåga att ta emot handledning och använda handledning i sin träning. Arbetet genomförs under handledning av legitimerad psykoterapeut/handledare.  Momentet syftar också till att fortsätta studenternas träning i att reflektera kring sina egna inlärningsprocesser och behov av utveckling.
Momentet syftar även till träning i dokumentation kopplad till uppgiften och i professionellt förhållningssätt.
 
Moment 2:
Momentet syftar till att ge studenterna kunskap om och förståelse för vad forskningsläget förmedlar om för internetbaseradbehandling, vid olika typer av psykisk ohälsa. Studenterna ska även träna sin förmåga att bedöma olika klienters lämplighet, inför denna terapiform. I kursen ingår också träning av själva behandlingsarbetet i rollen som behandlarstöd, vilket inkluderar kommunikation via meddelandetext.
I kursen ingår även att studenterna, orienteras i den vanligaste uppbyggnaden av ett internetbaserat program.
 
Studenterna förväntas ta ansvar för och utvärdera sin egen lärandeprocess och behov av mer kunskap. Kursen ska också innehålla moment av viktiga professionella och etiska riktlinjer i arbetet med internetbaserad psykoterapi.

Förväntade studieresultat

Moment 1:Klientarbete under handledning
Kursen syftar till att fortsätta träna studenterna i psykoterapeutiskt arbete med ny klient. Arbetet påbörjas, genomförs och avslutas under en termin.

Kunskap och förståelse
*    Visa kunskap och förståelse för de teoretiska utgångspunkter som styr terapeutiskt förändringsarbete.

Färdighet och förmåga
*    Visa fördjupad förmåga att etablera, upprätthålla och avsluta en professionell kontakt med klient
*    Visa förmåga att kunna tillämpa de ramfaktorer som gäller lärosätets mottagning så som kontrakt, tids- och rumsaspekter, samt lagar och förordningar som är relevanta för klientarbete och handledning.
*     Visa fördjupad förmåga att bedöma klientens problem och med hjälp av relevanta psykologiska/psykoterapeutiska teorier planera målsättningar, genomföra behandlingsupplägg och avslut i samarbete med klienten.
*    Visa förmåga att fördjupa handledningsrelationen samt att på ett fördjupat sätt bidra till lärande och konstruktivt samarbete med studenter och handledare utsedd av lärosätet.
*    Visa förmåga till fortsatt konstruktiv diskussion om de andras arbetsinsatser.
*    Visa förmåga att sammanfatta, analysera och dokumentera klientmaterial

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa fördjupad förmåga att förstå och utvärdera sin egen lärandeprocess och behov av mer  
 kunskap
*     Visa fördjupad förmåga att förhålla sig till och arbeta utifrån professionella och etiska  
 riktlinjer
*     Visa förmåga att fördjupa sitt empatiskt och terapeutiskt förhållningssätt
*     Visa förmåga till reflektion kring intersektionella aspekter och maktaspekter av relevans för klientarbete.

Moment2:

Kursen syftar till att studenterna orienteras och tränas i internetbaserad behandling

Kunskap och förståelse
*    Visa kunskap och förståelse för den det aktuella forskningsläget, som finns för internetbaseradbehandling vid olika psykiska tillstånd.

Färdigheter och förmåga
*    Visa förmåga att bedöma lämplighet inför internetbaseradbehandling.
*    Visa förmåga att kunna bedöma klienters behandlingsprocess och anpassa behandlingsupplägg till aktuell klient.
*    Visa förmåga att i rollen som behandlarstöd besvara meddelandetext.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa förmåga att förhålla sig till och arbeta utifrån professionella och etiska riktlinjer i en internetbehandlingskontext.

Behörighetskrav

Kurserna läses i den kronologiska ordning de ges på programmet

Avklarade kurser:
Fördjupad klinisk bedömning och behandling 18 hp
 
Avklarade moment i kursen Professionell utveckling 5:
Moment KLAR (Klientarbete) 4 hp
 
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Moment 1:
Studenten fortsätter att arbeta med ny klient med samma psykoterapeutiska inriktning föregående termin. Handledning av klientarbetet sker i grupp. Studenten träffar efter uppstart klient på regelbundna tider, i normalfallet en gång i veckan, och på i förväg överenskomna tider som schemaläggs i samråd med handledare. Handledningstider och teamarbete fördelas regelbundet under kursen, parallellt med klientarbetet, och är en förutsättning för inlärning och säkerhet för tredje part. Både klientarbete, teamarbete och schemalagd handledning är examinerande inslag i kursen. Studenterna skriver minnesanteckningar efter varje samtalstillfälle enligt instruktioner, samt en skriftlig uppgift med fokus på klientarbetet.

Om tilldelad klient uppvisar bristande närvaro bör skyndsam bedömning om motivation hos klienten göras, samt beslut om ev avslut/ny klienttilldelning göras i samråd med handledare och kursledare.

Moment 2:
I Undervisningen ingår föreläsningar om internetbaserad psykoterapi gällande kunskapsläget och praktisk tillämpning. Utifrån fallexempel tränar studenterna sin förmåga att bedöma olika klienters lämplighet, anpassa behandlingsupplägg, samt svara via meddelandetext.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning under kursens olika moment gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Moment 1:
De förväntade studieresultaten examineras på flera sätt, och handledarnas bedömningar utgör underlag för examinator att godkänna studenten.

Studentens kunskap och förståelse för vilka teoretiska utgångspunkter som styr terapeutiskt förändringsarbete examineras löpande genom handledarens bedömning av klientarbetet.

Studentens förmåga att kunna tillämpa ramfaktorer, lagar och förordningar examineras löpande genom handledarens bedömningar i klientarbete och handledning.

Studentens förmåga att etablera, upprätthålla och avsluta professionell kontakt med klienten samt att använda teoretiska utgångspunkter för att bedöma och planera målsättningar, genomföra behandlingsupplägg och avslut i samarbete med klienten examineras genom att:

- Studenten genomför klientsamtal som dokumenteras med hjälp av videoinspelning och minnesanteckningar.
- Klientsamtal sker löpande, i normalfallet en gång i veckan, under terminen.
- De förväntade studieresultaten bedöms av handledaren med hjälp av bedömningsguide, som sedan ligger till grund för examinators betygsbeslut.

Klientarbetet sker under handledning där studenten genom handledarens bedömning examineras på sin förmåga att etablera och/eller fördjupa en  meningsfull handledningsrelation. Studentens förmåga att bidra till lärande och konstruktivt samarbete med studenter och handledare, samt förmåga att bidra till konstruktiv diskussion om andras arbetsinsatser examineras både i seminarier och bedöms i handledningssituationen.

I handledningssituationen examineras också genom handledarens bedömning studentens fördjupade förmåga att förstå och utvärdera sin egen lärandeprocess och behov av mer kunskap. Studentens fördjupade förmåga att förhålla sig till och arbeta utifrån professionella och etiska riktlinjer examineras med stöd i handledarens bedömning av arbete med klient och studentens beteende i handledningssituationen.

Studentens förmåga att sammanfatta, analysera och dokumentera klientmaterial bedöms med hjälp av journal och minnesanteckningar.

Moment 2:
De förväntade studieresultaten examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och en muntlig individuell examination i seminarieform.

OMEXAMINATION

Moment 1:. Frånvaro från enstaka klientsamtal ersätts med skriftlig uppgift som presenteras muntligt. Vid upprepad frånvaro gör kursledare bedömning i samråd medexaminator om alternativ examination.

Frånvaro från enstaka handledningstillfällen ersätts med skriftlig uppgift som presenteras muntligt. Vid upprepad frånvaro från handledning samt vid brister i förmåga att etablera en meningsfull handledningsrelation samt att bidra till lärande och konstruktivt samarbete i handledningsgruppen gör kursledare bedömning i samråd med ansvarig examinator om alternativ examination.

Väsentliga brister eller väsentlig frånvaro kan leda till att studenten behöver avbryta klientkontakt och underkänns på kursen som helhet och i dessa fall bör en individuell studieplan upprättas för hur studenten ska uppnå kursmålen.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med kursledare och berörd lärare eller  handledare besluta att underkänna en student under pågående kurs i de fall där studenten uppvisar allvarliga brister eller olämplighet i  förhållande till tredje part eller i handledningssituation, avseende kunskaper, färdighet, förmåga eller förhållningssätt.

Studenten avbryter sitt klientarbete i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen, vilket innebär att ett tillfälle för klientarbete är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta klientarbete samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny period av klientarbete, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina tillfällen.  

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Moment 2:
Omexamination genomförs i form av individuell skriftlig hemtentamen.  
Vid frånvaro eller underkänt vad gäller den muntliga individuella examinationen i seminarieform genomförs examinationen via individuell inlämnad skrivuppgift.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator

Övrigt:

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studenten har rätt till 2 examinationstillfällen på moment 1, och 5 tillfällen för moment 2. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden antagna av Sveriges psykologförbunds kongress 1998
Stockholm : Sveriges psykologförb. : [1998?] : [8] s. :

Psykoterapi : de sex grundläggande kompetenserna
Havnesköld Leif, Elmquist Birgitta
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 379 sidor :
ISBN: 9789144117607
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Internetbehandling med KBT. : en praktisk handbok
Vernmark Kristofer, Bjärehed Jonas
Natur & Kultur : 2018 :
Omslagsbild
ISBN: 9789127433250
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

KBT

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
Linton Steven James, Flink Ida
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 390 s. :
ISBN: 978-91-27-12112-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 232 s. :
ISBN: 978-91-44-07959-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kåver Anna
KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi
2., uppdaterade utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 382 s. :
ISBN: 9789127147447
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

PDT

Bergsten Katja
Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 214 s. :
ISBN: 978-91-27-13558-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Below Camilla von
Anknytning i psykoterapi
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2020] : 336 sidor :
ISBN: 9789127826892
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

McWilliams Nancy.
Psychoanalytic diagnosis : understanding personality structure in the clinical process
2. ed. : New York : Guilford : c2011. : xxi, 426 s. :
ISBN: 1-60918-494-7 ¹40.95
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompletterande litteratur tillkommer efter anvisning av lärare/handledare på kursen.