Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionellt socialt arbete - samhälleligt förändringsarbete och samverkan, 15 hp

Engelskt namn: Professional Social Work - Community Development and Collaboration

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 2SA196

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-27

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad och samlad kunskap om socialt arbete som profession, med fokus på socionomens roll och funktion i socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå. Kursen inramas i ett socialekologiskt teoretiskt ramverk, där socialt arbete på grupp-och samhällsnivå och socionomens roll i samverkan för socialt förändringsarbete belyses.

Kursen inleds med föreläsningar om teoretiska perspektiv och centrala begrepp relaterade till samhällsarbete och professionellt socialt förändringsarbete. Därefter är kursen organiserad utifrån tre övergripande teman där teori och begrepp operationaliseras och appliceras i individuella uppgifter och i ett större projektarbete som sker i grupp och löper över hela kursen.

Gemensamt för de teman som kursen bygger på är fokus på socionomens handlingsutrymme och socionomen som en aktör i ett socialt arbete på grupp- och samhällsnivå. Inom varje tema finns möjlighet till fördjupning

Preventivt arbete på samhällsnivå. Detta tema fokuserar på socionomen som medskapare och aktör i en socialt hållbar samhällsplanering med syfte att skapa förutsättningar för att förebygga samhälleliga sociala problem såsom social utsatthet och social marginalisering samt främja socialt hållbara och inkluderande samhällen.
 
Samhällsarbete. Detta tema fokuserar på att analysera och motverka sociala problem på grupp- och samhällsnivå såsom t.ex. fattigdom, social exkludering, marginalisering och ojämlikhet, dvs problem som inte är möjliga att åtgärda genom individfokuserade utrednings- och behandlingsmetoder.  Till temat hör att formulera hur verksamheter, arbetssätt, metoder, etc kan möta nutida och framtida samhällsutmaningar. Det kan innefatta nya, dvs innovativa lösningar på välfärdsproblem i föränderligt samhälle.

Social mobilisering. Centralt i detta tema är hur socionomen, i samverkan med andra samhällsaktörer och brukarorganisationer, kan arbeta för att stimulera och stärka olika gruppers delaktighet, inflytande och medskapande  i sociala frågor/angelägenheter som rör dem.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse, kunna:

1.  visa kunskap om teoretiska perspektiv och handlingsstrategier för professionellt socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå

2.  visa förståelse för kontextuella, och organisatoriska förutsättningar och villkor i relation till professionellt socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

3.  visa färdighet i att tillämpa konkreta handlingsstrategier i planering och utförande av professionellt socialt förändringsarbete i olika kontexter och i samverkan med andra aktörer på grupp- och samhällsnivå

4.   visa förmåga att sammanställa och presentera samt argumentera för handlingsstrategier för professionellt socialt arbete på grupp- och samhällsnivå

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

5.   visa förmåga att värdera hur professionellt socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå kan bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling

6.   artikulera och kommunicera hur socionomens expertkunskap kan komma till uttryck på grupp- och samhällsnivå och därmed bidra till ett socialt hållbart och inkluderande samhälle

7.  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens (PPU-uppgift)

Behörighetskrav

För studenter på socionomprogrammet krävs att kurser omfattande 150 hp inom ramen för programmet är examinerade, registrerade och godkända (90 hp termin 1-3, samt 60 hp termin 4-6.) Utöver detta krävs pågående studier på termin 6.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete i grupp, individuella uppgifter och tillämpningsövningar Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Kursen examineras löpande genom en individuell skriftlig uppgift, aktivt deltagande i grupparbeten, seminarier och projektarbete.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. För gruppuppgifter och seminarier ges något av betygen G (Godkänd) eller U (Underkänd). På den individuella skriftliga uppgiften ges något av betygen Väl Godkänd (VG) Godkänd (G), eller Underkänd (U). För kursbetyget VG på hela kursen krävs G på samtliga examinerande uppgifter samt VG på den individuella skriftliga uppgiften.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 45

Andersson Gunvor
Utvecklingsekologi och sociala problem
Ingår i:
Perspektiv på sociala problem
Stockholm : Natur och kultur : 2002 : 365, [1] s. :
Obligatorisk

Att tänka efter före – seminarium om sociala investeringar
Luleå Kommun Kommunledningsförvaltning, Samhällsutvecklingskontoret : 2015 :
https://www.lulea.se/download/18.3e695a2114d272f03ee15b6/1431417650738/Dokumentation%20att%20t%C3%A4nka%20efter%20f%C3%B6re.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: t.ex. Lennart Nygrens inlägg

Att vända ut vecklingen - från utsatta områden till trygghet och delaktighet
Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS 26) : 2020 :
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1422318/FULLTEXT01.pdf
Obligatorisk

Bronstein Laura R, Phd, ACSW
A Model for Interdisciplinary Collaboration
Social Work, Volume 48, Issue 3, July 2003, Pages 297–306 : 2003 :
https://academic.oup.com/sw/article/48/3/297/1941702
Obligatorisk

Costumato L
Collaboration among public organizations: a systematic literature review on determinants of interinstitutional performance
The International Journal of Public Sector Management. 34(3), 247-273 : 2021 :
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJPSM-03-2020-0069/full/html
Obligatorisk

Manifest : för ett socialt arbete i tiden
Dahlstedt Magnus, Lalander Philip
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 317 sidor :
ISBN: 9789144125688
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Social mobilisering : en utmaning för socialt arbete
Denvall Verner, Heule Cecilia, Kristiansen Arne
2., [rev.] uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2016 : 288 s. :
ISBN: 9789140691798
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Evetts J
Professionalism: Value and ideology
Current sociology, 61(5-6), 778-796. : 2013 :
Obligatorisk

FN
Globala målen för hållbar utveckling
FN förbundet : 2020 :
https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/
Obligatorisk

Högberg Lovisa
Avsnittet: ”Hållbarhet och dess sociala dimension som begrepp inom forskningen”, i kapitlet: Vad säger forskningen om social hållbarhet vid renovering? I Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering.
Sustainable Integrated Renovation Rapport 2015:4 : 2015 :
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/228472/local_228472.pdf#page=15
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid 15-24

Jess Kari
Samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete. I Blom, B., Nygren, L. & Morén, S. (red.)
Utvärdering i socialt arbete: utgångspunkter, modeller och användning. Stockholm: Natur & Kultur. : 2011 :
Obligatorisk

Mulgan G
The process of social innovation
Innovations: technology, governance, globalization, 1(2), 145-162. : 2006 :
Obligatorisk

Noordegraaf M
From pure to hybrid professionalism: Present day professionalism in ambiguous public domains.
Administration and Society 39(6): 761–785 : 2007 :
Obligatorisk

Samhällsplanering som verktyg för social hållbarhet
Cars Göran, Dock Marianne, Larsson Christer
Statens offentliga utredningar SOU 2018:32 : 2018 :
https://www.regeringen.se/4988b5/contentassets/cceb3bf6ef2c4ab482033b6527496bfd/ju-forr-desto-battre--vagar-till-en-forebyggande-socialtjanst-sou_2018_32.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid 71-102

Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv
Sjöberg Stefan, Turunen Päivi
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 389 sidor :
ISBN: 9789144111759
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa
Skolverket, Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut : 2004 :
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6580e2/1553961523594/pdf1305.pdf
Obligatorisk

Socialtjänstens arbete i utsatta områden
Malmö University Publicarions in Urban Studies (MAPIUS 26) : 2020 :
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1422318/FULLTEXT01.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: T.ex. kapitlen: 2,3,4,6, 13,15, 20, 24

Svensson L. G.
Inledning till studier av professioner och professionellt arbete
Socialvetenskaplig tidskrift, 18(4). : 2011 :
Obligatorisk

Svensson L. G.
Profession, organisation, kollegialitet och ansvar
Socialvetenskaplig tidskrift, 18(4) : 2011 :
Obligatorisk

Uses and misuses of Bronfenbrenner's bioecological theory of human development
Tudge J.R., Mokrova I, Hatfield B. E., Karnik R.B.
Journal of family theory & review, 1(4), 198-210 : 2009 :
Obligatorisk

Litteratur kan tillkomma