Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profilkurs: Narrating Madness in Literature and Culture, 7,5 hp

Engelskt namn: Faculty Course: Narrating Madness in Literature and Culture

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1PK000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-01-14

Innehåll

Kursen ger en översikt över den västerländska kulturens och litteraturens föreställningar om galenskap från medeltid till nutiden. (Alla texter kan läsas i modem engelsk översättning). I kursen diskuteras texter utifrån deras samtida sammanhang, exempelvis vad gäller religion, kön och medicin, men även utifrån moderna teoretiska diskussioner om galenskap liksom om kopplingen mellan galenskap och kreativitet som återfinns hos Foucault, Freud, Kristeva och andra.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • med auktoritet diskutera hur historiska och sociala förändringar avspeglar sig i uppfattningar och vård av psykiskt sjuka och deras självuppfattningar och självpresentationer
  • uppmärksamma taxanomier och terminologi i samband med beskrivningar av psykisk sjukdom och bedöma i vilken utsträckning detta ger uttryck för föreställningar om psykisk sjukdom
  • utveckla ett nyanserat perspektiv på viktiga historiska och litterära begrepp
Färdighet och förmåga
  • hitta och analysera relevant litteratur på ett självständigt vis i ett eget vetenskapligt arbete
  • kontextualisera samtida teori om och metoder för utforskandet av psykisk ohälsa med hjälp av historiska erfarenheter i syfte att identifiera kontinuitet och brytningspunkter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • problematisera betydelsen av kön och fysiologi i konstruktioner av psykisk sjukdom
  • förstå och ifrågasätta kopplingar mellan kreativitet och psykisk ohälsa

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6. Univ: Ett av alternativen: 1) Kandidatexamen (180 hp) eller 2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling,  se www.sprak.umu.se/student/dokument.

För denna kurs krävs webbkamera och mikrofon.

Undervisningen bygger på studentaktivitet  i form av gruppdiskussioner och annan interaktion mellan kursdeltagarna. Därutöver ges nätbaserade introduktioner till kursens olika teman.

Undervisningsspråket är engelska. Kursen innehåller tre obligatoriska seminarier via intemet. För den som inte kan delta i ett eller flera seminarier erbjuds ett uppsamlingstillfälle vid terminens slut.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd för skriftliga inlämningsuppgifter. För muntliga presentationer används endast Godkänd eller Underkänd.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Vid det första omprovstillfållet på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfållet görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj ochjuni  månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfålle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett oroprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfålle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande  har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfållen upp till två år efter fårsta registreringstillfållet.

Stoppdatum  för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfållen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 3

Burton Robert
Tha Anatomy of Melancholy (Selections)
(Available online through Project Gutenburg: https://www.gutenberg.org/) :
Obligatorisk

Clare John
Poems (Selections will be provided through Moodle)
. :
Obligatorisk

Freud Sigmund
Dora: an Analysis of a Case of Hysteria (PDF will be provided through class Moodle, also in The Freud Reader, ed. Peter Gay)
. :
Obligatorisk

Kempe Margery
The Book of Margery Kempe (Selections), trans. Barry Windeatt (Available online through Proquest Literature Online: http://literature.proquest.dom/)
. :
Obligatorisk

Foucault Michel
Madness and civilization : a history of insanity in the Age of Reason
London : Routledge : 2001 : xiv, 282 s. :
ISBN: 0-415-25385-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (pbk) eller annan utgåva.

Gilman Charlotte Perkins
"The Yellow Wallpaper." (this short story is found in numerous anthologies but you can also find online through the Electronic Text Center, University of Virginia)
. :
Obligatorisk

Kristeva Julia
"Mourning the Los Mother and the Lost Self." from Black Sun (Provided through Moodle, also found in The Nature of Melancholy: From Aristotle to Kristeva, ed. Jennifer Radden)
. :
Obligatorisk

Owen Wilfred
(Selections will be provided through Moodle)
. :
Obligatorisk

Plath Sylvia
Bell Jar.(Selection provided through Moodle)
. :
Obligatorisk

Shakespeare William
Hamlet (selections -available online through Folger Digital Texts: http://www.folgerdigitaltexts.org)
. :
Obligatorisk

Sassoon Siegfried
(Selections will be provided through Moodle)
. :
Obligatorisk