Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profilkurs: Nordskandinaviens språkliga landskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Faculty Course: The Linguistic Landscapes of Northern Scandinavia

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1PK005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-09

Innehåll

Inom forskningsfältet språkliga landskap undersöks språk i offentliga miljöer. I kursen behandlas forskningsfältet språkliga landskap utifrån olika utgångspunkter och hur dessa kan appliceras på Nordskandinavien och andra geografiska områden. Olika teman belyses: det språkliga landskapet som studieobjekt, språk och plats, Nordskandinaviens språkliga landskap ur ett historiskt perspektiv, språk och minne samt konflikter i det språkliga landskapet. Kursen består av två delkurser: i den första studeras språkliga landskap utifrån de nämnda temana, i den andra studeras i en individuell uppgift ett avgränsat språkligt landskap utifrån något av dessa teman.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna  

 
Kunskap och förståelse
  • redogöra för olika språkliga landskap på nordskandinaviskt område och hur de konstrueras;
  • redogöra för generella perspektiv på språkligt platsskapande, liksom för hur relationen mellan språk och plats har teoretiserats inom språkvetenskaplig forskning.
Färdighet och förmåga
  • problematisera forskningsområdet språkliga landskap i perspektivet tid och rum;
  • använda teorier och begrepp från litteraturen på ett självvalt problemområde.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt reflektera över reproduktionen av språkliga landskap i tid och rum.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6 och svenska för grunläggande behörighet för högskolestudier.
Univ: Ett av alternativen:
1) Kandidatexamen (180 hp) eller
2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk är svenska.

Examination

Examinationen består av obligatoriskt deltagande i seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen är uppdelad i två delkurser som examineras separat.

Delkurs 1 om 4,5 hp examineras genom bedömning av den studerandes muntliga och skriftliga bidrag i diskussionsgrupper och seminarier. Denna del bedöms med något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

Delkurs 2 om 3 hp examineras genom en skriftlig individuell fördjupningsuppgift. Denna del bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).  

För betyget Väl Godkänd på kursen krävs detta betyg på delkurs 2. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.