Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Programmering i förskola och grundskolans tidigare år, 7,5 hp

Engelskt namn: Programming in Preschool and Primary School

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 2IT033

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2019-03-06

Innehåll

​Kursen behandlar programmeringsdidaktik för förskola och grundskolans tidigare år genom att belysa relevanta delar av skolans styrdokument, programmeringens roll i samhällets digitalisering, grundläggande principer för programmering och programmering som ämnesinnehåll och som didaktiskt verktyg med stöd av relevant forskning samt aktuell och fri mjukvara för blockprogrammering. Kursen är avsedd för lärare i förskolan och grundskolans tidigare år och behandlar lärande om programmering med syfte att lära ut problemlösning och kreativ användning av digital teknik för att omsätta idéer i handling för att öka kunskaper och lärande i digital kompetens och datalogiskt tänkande. Kursen ger bättre färdigheter och förmågor att lära ut förståelse för hur datorer styrs och viss förståelse om vilka möjligheter och begränsningar de har.

Modul 1. Programmering i förskola och grundskolans tidigare år, grunder, 2,5 hp
[Programming in Preschool and Primary School, basics, 2.5 credits]

Modulen behandlar programmering i skolan ur ett samhällsperspektiv. Detta inkluderar vad förskolans och grundskolans tidigare års styrdokument innehåller med avseende på programmering och datalogiskt tänkande, vilken roll som programmering kan och bör ha samt en historisk återblick. Modulen berör även på en grundläggande nivå hur en dator styrs med hjälp av programmering.

Modul 2. Didaktisk praktik med programmering i förskola och grundskolans tidigare år, 5 hp
[Computational Thinking through Programming in Preschool and Primary School, 5 credits]

Modulen fokuserar lärares didaktiska praktik för kreativt användande av digital teknik för att omsätta idéer i handling för utveckling av datalogiskt tänkande och av digital kompetens. Här behandlas möjligheter och begränsningar med programmering i förskolan och grundskolans tidigare år samt enklare problemlösning med stöd av analog och digital programmering.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Programmering i förskola och grundskolans tidigare år, grunder, 2,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för programmering i skolan utifrån ett historiskt- och nulägesperspektiv
  • beskriva hur en dator styrs på grundläggande nivå och
  • redogöra för vad en algoritm är och beskriva dess grundläggande delar.
Färdighet och förmåga
  • skapa enklare analoga och digitala program.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • diskutera och problematisera förskolans och grundskolans tidigare års styrdokument med avseende programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens.

Modul 2. Didaktisk praktik med programmering i förskola och grundskolans tidigare år, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva didaktiska strategier för programmering i förskolan och grundskolans tidigare år.
Färdighet och förmåga
  • lösa enklare problem med stöd av analog och digital programmering samt att utföra enklare felsökning av det egna programmet och
  • planera lärsituationer för förskolan och grundskolans tidigare år som realiserar styrdokumentens intentioner avseende programmering och datalogiskt tänkande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska, analysera och diskutera planerade lärsituationer för förskolan och grundskolans tidigare år som realiserar styrdokumentens intentioner avseende programmering och datalogiskt tänkande och
  • värdera och diskutera aktuell forskning om undervisning i programmering i förskolan och grundskolans tidigare år.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs på distans i form av litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

Kursen examineras fortlöpande med individuella skriftliga inlämningsuppgifter, programmeringsuppgifter och nätbaserade seminarier. En större uppgift om planering, kritiskt granskning, analys och diskussion av lärsituationer med programmering ingår som en individuell skriftlig uppgift som bedöms med tregradig skala U, G & VG. VG krävs på denna uppgift för att kunna få VG på hela kursen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna i de två modulerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 2

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Att programmera - webbkurs
Skolverket :
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/att-programmera---webbkurs
Obligatorisk

Mannila Linda
Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur?
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 250 sidor :
ISBN: 978-91-44-11416-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Digitala lektioner
Internetstiftelsen : 2019 :
https://digitalalektioner.se/lektioner/?_amnesomrade=programmering
Obligatorisk

Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning [Elektronisk resurs]
2019 : 42 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
Obligatorisk

Digitalisering i förskolan : på vetenskaplig grund
Kjällander Susanne, Riddersporre Bim
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 351 sidor :
ISBN: 9789127824331
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Koden till digital kompetens
Nygårds Karin, Favilla Micaela
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 99 s. :
ISBN: 9789127444072
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för förskolan, Lpfö 18
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
Obligatorisk

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
Regeringen, utbildningsdepartementet : 2017 :
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
Obligatorisk

Om programmering - webbkurs
Skolverket :
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/om-programmering---webbkurs
Obligatorisk

Programmering : introduktion till digital kompetens i grundskolan
Åkerfeldt Anna, Kjällander Susanne, Selander Staffan
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 160 sidor :
ISBN: 9789147122875
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst