Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt 1: Metodik i produktdesign, 15 hp

Engelskt namn: Project 1: Methodology in Product Design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID224

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen introducerar metoder för korta förberedande etnografiska studier och deltagande design med ett användarcentrerat tillvägagångssätt. Kursen innehåller också kreativa gruppmetoder för sammanställning av slutsatser, insikter, idégenerering och konceptutveckling. Under kursen kommer studenterna att definiera och välja en relevant designmöjlighet av eget val och reflektera och argumentera för det avsedda förhållningssättet, projektplaneringen och det genomförda projektarbetet. Det slutliga resultatet av kursen är en designlösning som adresserar det identifierade problemet, i de flesta fall ett förslag till en produkt eller ett system. Kursen har fokus på en specifik användargrupp och sammanhang. Den utförs i regel i samarbete med en förutbestämd samarbetspartner. Kursen består av följande moduler:

1. Användarstudier, gruppworkshop och idégenerering, 3 hp
Modulen lär ut designmetodik för praktiska användarstudier och inkluderar observationer, intervjuer, visuell dokumentation och allmän informationsinsamling. Den avslutas med en strukturerad dokumentation av studenternas inlärningsprocess och slutsatser.
En gruppworkshop utförs där studenterna utforskar, identifierar och strukturerar relevanta designproblem, följt av idegenerering och initial visualisering av potentiella designmöjligheter. Denna modul avslutas med att studenterna väljer och definierar deras egen projektriktning inom ramarna för kursen.

2. Design och utvecklingsarbete, 9 hp
Modulen tränar den praktiska utformningen av en produkt eller ett system med fokus på funktionalitet, teknik och användarnas behov, genom att översätta insikterna från tidigare moduler till ett konkret koncept och designförslag.

3. Visualisering och dokumentation, 3 hp
Slutmodulen fokuserar på designförfining och visualisering av designkonceptet med hjälp av lämpliga medier. Modulen avslutas med en slutlig presentation och inlämning av en skriftlig rapport som sammanfattar studentens arbetsprocess och projektets slutresultat.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Visa förståelse och redogöra för komplexiteten och övervägandena som behövs vid genomförande av användarstudier.
 • Identifiera designmöjligheter baserade på förvärvad kunskap och kritiskt argumentera för deras relevans sett utifrån användargruppens behov.
 • Visa förmåga att dra slutsatser och fatta beslut från insamlad information och kommunicera dessa i en skriftlig projektbeskrivning samt arbets- och tidsplan.
Färdighet och förmåga
 • Demonstrera förmågan att arbeta i grupp.
 • Självständigt genomföra ett projektarbete och kommunicera och involvera andra parter i den kreativa utvecklingen av projektet.
 • Presentera resultatet av designprojektet med hjälp av lämplig media och visa förmågan att reflektera och argumentera för användningen av dessa medier.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera kritisk över arbetsmetoder och egna val som gjorts under designprocessen, också i relation till FN:s globala mål för hållbar utveckling, och beskriva den personliga inlärningen och kunskapen som har uppnåtts.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha klarat av tidigare kurser om minst 7,5 högskolepoäng på masterprogrammet i avancerad produktdesign vid Designhögskolan. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs i form av praktisk arbete som innefattar användarstudier, självständigt kunskapsinsamling, grupparbete, kreativa seminarier, och eget projektarbete. Detaljer anges i den specifika projektbeskrivning som presenteras i början på kursen.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Modul 1: Användarstudier, gruppworkshop och idégenerering, 3 hp
Modulen examineras genom följande prov:
 • muntlig presentation av gruppuppgift
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Den muntliga presentationen av gruppuppgiften samt den individuella skriftliga inlämningsuppgiften ges något av omdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Betyg på modulen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Modulen betygsätts med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd (G) krävs att samtliga prov bedömts med resultatet Godkänd (G). Om någotdera av proven bedömts med resultatet Underkänd (U), sätts betyget Underkänd (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på modulens samtliga prov.

Modul 2: Design och utvecklingsarbete, 9 hp
Modulen examineras genom följande prov:
 • muntliga redovisningar av det pågående utvecklingsarbetet
 • inlämning av presentationsmaterial förberett för projektets presentationstillfällen.
Den muntliga redovisningen av utvecklingsarbetet samt skriftliga inlämningsuppgifter ges något av omdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Betyg på modulen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Modulen betygsätts med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd (G) krävs att samtliga prov bedömts med resultatet Godkänd (G). Om någotdera av proven bedömts med resultatet Underkänd (U), sätts betyget Underkänd (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på modulens samtliga prov.

Modul 3: Visualisering och dokumentation, 3 hp
Modulen examineras genom följande prov:
 •  muntlig redovisning av studentens utvecklade slutresultat
 •  inlämning av presentationsmaterial förberett för projektets slutredovisning
 •  individuell skriftlig inlämningsuppgift
Den muntliga presentationen av utvecklingsarbetet samt skriftliga inlämningsuppgifter ges något av omdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Betyg på modulen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Modulen betygsätts med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med resultatet Godkänd (G). Om någotdera av proven bedömts med resultatet Underkänd (U), sätts betyget Underkänd (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på modulens samtliga prov.

Hela kursen:
Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och betyg på samtliga moduler är beslutade. För slutbetyget Godkänd (G) på hel kurs krävs betyget Godkänd (G) på modul 1, 2 och 3.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För en student som inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 45

Referenslitteratur

Referenslitteratur är inte obligatorisk.

The Field Guide to Human-Centred Design
IDEO.org : 2015 :
Note: This book can be downloaded for free:


Delft design guide : design methods
Boeijen Annemiek van, Daalhuizen Jaap, Zijlstra J., Schoor Roos van der
Amsterdam : BIS Publishers : [2013] : 1 online resource (165 pages) :
http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4045038
ISBN: 978-90-6369-382-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Norman Donald A.
The design of everyday things
Revised and expanded edition. : New York, NY : Basic Books : 2013 : xviii, 347 p. :
ISBN: 9780465050659 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

The idea agent : the handbook on creative processes
Michanek Jonas, Breiler Andréas
Second edition. : New York, NY : Routledge : 2014 : 195 p. :
ISBN: 9780415824149
Se Umeå UB:s söktjänst

Change by design : how design thinking transforms organizations and inspires innovation
Brown Tim, Katz Barry
1. ed. : [New York] : Harper Business : cop. 2009 : viii, 264 p. :
ISBN: 978-0-06-176608-4
Se Umeå UB:s söktjänst

The Art of Ergonomics
Atlas Copco Industrial Technique AB : 2015 :
Note: This book ca be downloaded for free

Norman Donald A.
Emotional design : why we love (or hate) everyday things
New York : BasicBooks : 2005. : 257 p. :
ISBN: 9780465051366
Se Umeå UB:s söktjänst