Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt 3: Interaktionskoncept, 15 hp

Engelskt namn: Project 3: Interaction Concept

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID082

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen ger praktisk erfarenhet av att formge en konceptuell produkt eller system.

Kursen är indelad i två moment:
 1. Projektarbete III - Interaktionskoncept, 13,5 hp.
  I momentet ligger tyngdpunkten på tekniker och metoder för skapande av interaktionsprototyper. Dynamiska metoder som betonar betydelsen av sammanhang, tidsfaktorer, sinnesintryck och sociala faktorer betonas.
 2. Skrivande för designer II, 1,5hp.
  Momentet behandlar metoder för att dokumentera projektarbeten. Under momentet skrivs en kortare akademisk uppsats för presentation vid en studentkonferens.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
 • Bygga en experimentell interaktiv prototyp kopplat till ett praktiskt designprojekt.
 • Använda olika angreppssätt och metoder vid projektarbete omfattande problemidentifiering, intervjuer, idégenerering, skapande av upplevelseprototyper samt konceptutveckling.
 • Tillämpa hela designprocessen i ett projektarbete, från problemidentifiering till presentation av slutligt designförslag, samt reflektera över erfarenheter av att använda upplevelseprototyper i designprocessen
 • Använda upplevelseprototyper, video som ett dokumenterings- och analysverktyg, samt muntliga och visuella presentationstekniker i ett projektarbete.
 • Skriva en akademisk rapport.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha uppnått betyget Godkänd (G) i samtliga föregående kurser inom masterprogrammet Interaction Design vid Designhögskolan i Umeå, eller kunna redovisa motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Förläsningar och praktisk träning under ledning av handledare. Såväl kvalificerade professionella designers som lärare från Designhögskolan fungerar som handledare. Samtliga moment i kursen är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker via presentation av arbeten och uppgifter.
För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment, samt för kursen som helhet.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 42

Kurslitteratur

Redström Johan
Making design theory
Cambridge, MA : The MIT Press : 2017. : xiv, 171 pages :
ISBN: 978-0-262-03665-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst