Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt i optisk fysik, 4,5 hp

Engelskt namn: Project in Optical Physics

Denna kursplan gäller: 2017-06-19 och tillsvidare

Kurskod: 5FY177

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Kursen ger den studerande möjlighet att utveckla förmågan att självständigt tränga djupare in i ett av den optiska fysikens områden. Projektet, vilket utförs individuellt och självständigt, bygger på någon av de kurser som ges som baskurser inom området optisk fysik. Projektet kan vara av experimentell eller teoretisk natur men det kan även brygga över båda dessa områden.

Ett experimentellt projekt bygger företrädesvis på någon av de kurser som har ett väsentligt inslag av experimentella moment. Till exempel, för ett projekt som bygger på kursen Beröringsfria mätmetoder skall, i normalfallet, projektet inkludera följande moment: insamlande av information för att konstruera en viss mät- eller experimentuppställning, realiserande av en sådan uppställning, anpassning av utrustningen till en viss mätuppgift, mätning av specificerade egenskaper hos mätobjektet samt presentation av resultaten. Liknande moment ingår i experimentella projekt som bygger på andra kurser.

Ett teoretiskt projektarbete, som kan bygga på en eller flera av baskurserna, består huvudsakligen av samma moment som ett experimentellt projektarbete men här ersätts uppbyggnaden och användandet av en mät- eller experimentuppställning med utvecklandet av en teoretisk beskrivning av fenomen, presentation av en lösning eller simulering av de fenomen som beskrivs, samt en analys av fenomenens egenskaper och deras betydelse.

Projekt kan också göras inom området optisk konstruktion, då en eller flera mer avancerade optiska konstruktionsuppgifter skall lösas utifrån givna kravspecifikationer, huvudsakligen med hjälp av ett s.k. ray tracing-program. I detta fall bör arbetet åtföljas av en inledande teoretisk analys som baseras på de kunskaper som förvärvats under baskursen.

En viktig del av kursen är att författa en skriftlig, vetenskaplig rapport och att även presentera arbetet muntligt.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • ingående redogöra för fördjupade och breddade kunskaper inom det ämnesområde som projektet berör
 • visa på fördjupad och breddad förståelse inom det ämnesområde som projektet berör.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • självständigt tillämpa färdigheter inom det ämnesområde som projektet berör genom projektplanering, projektutförande, projektavslutande samt projektredovisning
 • uppvisa förmåga att kritiskt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar.


För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • reflektera över och värdera sin egen insats inom projektet.


Efter genomgången kurs inriktad mot ett experimentellt projekt ska den studerande dessutom kunna:
 
 • redogöra för sina erfarenheter av ett individuellt experimentellt arbete. Förväntade studieresultat kan inkludera konstruktion av instrumentering, optimering, felsökning, mätplanering, datainsamling, behandling och utvärdering, och felanalys. Även specificering av utrustning och inköp av instrument/komponenter kan ingå.


Efter genomgången kurs inriktad mot ett teoretiskt projekt ska den studerande dessutom kunna:
 
 • redogöra för sina erfarenheter av ett individuellt utvecklande av en teoretisk beskrivning av ett fenomen, presentation av en lösning eller simulering av de fenomen som beskrivs, samt en analys av fenomenens egenskaper och deras betydelse.


Efter genomgången kurs inriktad mot optisk konstruktion ska den studerande dessutom kunna:
 
 • redogöra för sina erfarenheter av ray tracing, inkluderande design av optiska system utgående från kravspecifikationer, med tillhörande begränsningar och/eller randvillkor.

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp, eller Optisk konstruktion, 7,5 hp, eller annan kurs inom området optisk fysik som förbereder för projektarbetet. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Projektarbetet genomförs under handledning. Upplägg planeras av studerande och handledare. Planeringen av arbetet ska godkännas av kursansvarig. Studenten ska ges förutsättningar att genomföra uppgiften inom kursens nominella tidsram. Studerande som påbörjat sitt projektarbete och inte slutfört detta inom ett år kan inte kräva att få fortsatt tillgång till utrustning och handledning. Institutionen har alltså ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än ett år. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14

Examination

Projektarbetet presenteras i en skriftlig rapport som redovisas och försvaras muntligt vid ett seminarium. Om rapporten skrivs på svenska ska en sammanfattning på engelska ingå. På projektarbetet ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.
 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Projekt i optisk fysik D 4,5 hp (5FY068) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 26

  Litteratur som är nödvändigt för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.

 • Giltig från: 2017 vecka 25

  Litteratur som är nödvändigt för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.