Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektarbete i biomedicin, 15 hp

Engelskt namn: Projects

Denna kursplan gäller: 2014-03-17 och tillsvidare

Kurskod: 3BK026

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2014-03-18

Innehåll

Projektarbete omfattar en självständig, experimentellt inriktad fördjupningsuppgift som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning läkemedels- eller bioteknikföretag. Arbetet redovisas muntligt i seminarieform alternativt vid posterredovisning samt sammanställs i en skriftlig rapport utformad som en vetenskaplig artikel.

Förväntade studieresultat

Studenten skall:

 - genom att inhämta kunskap från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar, kunna visa på fördjupning och breddning av sina kunskaper inom det biomedicinska området
- kunna uppvisa grundläggande färdigheter i experimentdesign och metodval
- i den experimentella delen ha fått färdighetsträning och tillfälle att tillämpa sina kunskaper och färdigheter
- kunna kritiskt granska och analysera egna genererade experimentella resultat
- kunna självständigt redovisa en större uppgift i den vetenskapliga presentationens form
- visa på insikt om de krav som ställs vid lösandet av ett vetenskapligt problem.
- visa på insikt om såväl etiska som samhälleliga aspekter som är relevanta för fördjupningsuppgiften
- i skrift kortfattat och populärvetenskapligt kunna redogöra för syftet, resultaten och betydelsen av fördjupningsuppgiften
 

Behörighetskrav

Terminerna 1-4 eller motsvarande på Biomedicinprogrammet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Projektarbetet omfattar en fördjupningsuppgift som studenten utför självständigt men med handledning. Ansvarig handledare skall vara disputerad. Studenter som gör examensarbete utanför Umeå universitet skall ha en handledare på arbetsplatsen samt en biträdande handledare vid Umeå universitet.

En kortfattad projektplan innehållande definition av arbetsuppgiften/syfte, en arbetsplan där metoder särskilt anges och en tidsplan, skall godkännas innan kursstart.

Arbetet redovisas vid posterpresentation eller muntligt i seminarieform samt i en rapport skriven på engelska.
Kursgivande institution har inte skyldighet att fullfölja handledning för arbete som påbörjats längre tillbaka än 12 månader.
 

Examination

För godkänd kurs krävs att samtliga moment är godkända: slutförd experimentell uppgift, arbetet har presenterats muntligt samt godkänd rapport författad som vetenskaplig artikel skriven på engelska. Rapporten skall vara språkligt och stilistiskt genomarbetad och inkludera följande:

- en kortfattad populärvetenskaplig sammanfattning av fördjupningsuppgiften
- kortfattad introduktion till ämnet med relevant litteraturgenomgång
- frågeställningen skall vara problematiserad och tydligt avgränsad
- tillämpade metoder skall vara tydligt beskrivna och ev urval och urvalsram redovisad
- resultaten skall tydligt och klart vara redovisade
- diskussionen skall omfatta huvudfynd, ev tolkningsproblem, bedömning av resultat och förslag till fortsatta studier
- inkludera etiska och samhälleliga aspekter som är relevanta i relation till fördjupningsuppgiften

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, eller del av en kurs har rätt att efter skriftlig begäran hos Programrådet för biomedicinprogrammet få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination tre gånger för att bli godkänd. Efter tre underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen. Student som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ett ytterligare tillfälle måste avbryta sina studier

Tillgodoräknande
Prövning om ett tidigare arbete från annan utbildning kan tillgodoräknas ankommer på programansvarig / programordföranden i samråd med ämnesföreträdare.
 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 12

Litteraturen är kopplad till den individuella inriktningen på fördjupningen och bör inkludera översiktsartiklar i ämnet samt originalreferenser i form vetenskapliga artiklar.