"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektkurs växtmolekylärbiologi 15 hp, 15 hp

Engelskt namn: Project Course in Plant Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2014-03-24 och tillsvidare

Kurskod: 5BI059

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-09-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-03-25

Innehåll

Projektet skall omfatta en fördjupningsuppgift inom något av växtmolekylärbiologins delområden, som ansluter till en forskningsverksamhet som finns på en forskningsinstitution, en myndighet eller ett företag. Möjliga syften med en projektkurs kan vara att lära sig en viss metodik, fördjupa sin kunskap eller få arbetsplatspraktik. Syftet med projektkursen är även att utveckla färdigheter i att planera och utföra experiment liksom att analysera data, vilket förbereder studenten för examensarbete.

Förväntade studieresultat

Kursen skall ge:
- den studerande erfarenheter från verksamhet med växtmolekylärbiologisk inriktning inom eller utom universitetet
- den studerande tillfälle att tillämpa sina kunskaper och färdigheter på växtmolekylärbiologiska frågeställningar
- den studerande träning i självständigt arbete och i att skriftligt och muntligt redovisa vunna resultat

Behörighetskrav

Univ: 15 hp på avancerad nivå inom molekylärbiologi vars innehåll ska föregå projektet.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Projektet är ett individuellt arbete utförs under handledning, och som skall följa den projektplan som sätts upp i samarbete med handledande lärare. Projektet skall omfatta en fördjupningsuppgift, som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution.

Examination

Projektarbetet redovisas i en skriftlig rapport på engelska vilken följer formatet av en vetenskaplig artikel. Rapporten ska även presenteras vid ett gruppseminarium. Dessutom sker en fortlöpande bedömning under arbetets gång.
För kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för Institutionen för fysiologisk botanik begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.