"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykiatri, 3 hp

Engelskt namn: Psychiatry

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 3PS013

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Psykiatri

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-06-14

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-11-29

Innehåll

Kursen är en introduktion till psykiatri utifrån en bio-psyko-socialmodell för uppkomst av olika sjukdomstillstånd. Fokus ligger på de stora sjukdomsgrupperna depression, psykos, ångest samt beroende.

 • Psykiatrisk epidemiologi
 • Psykiatrisk diagnostik
 • Ångesttillstånd, fobier och tvångssyndrom
 • Affektiva syndrom
 • Psykossjukdomar
 • Äldrepsykiatri
 • Könsdysfori
 • Substansberoende
 • Läkemedelsbehandling
 • Psykologiska behandlingsmetoder
 • Psykiatrisk juridik och tvångsvård (LPT)

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva de vanligaste psykiska sjukdomarna utifrån symtombild samt evidensbaserad behandling och prognos
 • redogöra för symtom vid egentlig depression
 • redogöra för klinisk bild vid substansberoende och ge exempel på behandlingsalternativ
 • ge exempel på typiska språkstörningar vid olika psykiatriska tillstånd
 • redogöra för när psykiatrisk tvångsvård (enligt LPT) kan vara aktuellt 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för de viktigaste aspekterna i anamnesupptagning
 • beskriva huvudområden vid bedömning av psykisk status
 • redogöra för hur man använder den s k suicidstegen för att bedöma suicidrisk

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • diskutera tänkbara orsaker till den ökade psykiska ohälsan i befolkningen och hur psykisk ohälsa kan förebyggas
 • diskutera hur man kan minska stigmatisering av personer med psykisk sjukdom inom vården

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-4 samt genomgångna kurser i termin 5 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och case övningar i anslutning till föreläsningarna.
 

Examination

Examinationen sker via skriftligt prov vid kursens slut. Som betyg används uttrycken godkänd eller underkänd. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom logopedprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Rekommenderad kurslitteratur

Herlofson Jörgen
MiniPsykiatri
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 277 s. :
ISBN: 9789127135796
Se Umeå UB:s söktjänst