"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi VI, 15 hp

Engelskt namn: Radiography VI

Denna kursplan gäller: 2024-04-01 och tillsvidare

Kurskod: 3OM400

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2023-10-19

Innehåll

Kursen omfattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med klinisk färdighetsträning om 9 veckor inom följande områden: interventionell radiologi (IR), magnet resonanstomografi (MRT) samt nuklearmedicin eller mammografi. I kursen fördjupas studier i bröstcancersjukdom samt hjärt- och kärlsjukdomar. Innehållet syftar till ett fördjupat ansvarstagande inom röntgensjuksköterskans arbetsområde med hänsyn till omvårdnad, strålskydd, bildkvalité, och intersektionella aspekter. Kursen är indelad i två delar. Del 1. Patofysiologi med specifik omvårdnad, 1,5 hp. Del 2. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 13,5 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

1. Redogöra för diagnostik, metodik, behandling och prognos samt omvårdnad vid mammografiundersökningar

2. Redogöra för diagnostik och behandling i samband med interventionell radiologi vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd

Färdighet och förmåga

3. Visa förmåga att utifrån patientens ålder, behov och förutsättningar planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar och behandlingar vid: IR, MRT och mammografi alternativt nuklearmedicin

4. Tillämpa fysikaliska och tekniska aspekter för att optimera bildkvalité och stråldos vid radiologiska undersökningar och behandlingar

5. Tillämpa fördjupade anatomiska och fysiologiska kunskaper vid de radiologiska undersökningar och behandlingar som ingår i kursen

6. Tillämpa ett aseptiskt och sterilt arbetssätt samt säker sterilgodshantering

7. Visa förmåga att hantera läkemedel/isotoper enligt föreskrifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

8. Visa förmåga att självständigt ta initiativ till samverkan med andra yrkesgrupper

9. Visa förmåga att självständigt informera och skapa trygghet för patienter och närstående

10. Reflektera över olika professioners specifika bidrag och värdera teamets gemensamma kompetens i ett hälsofrämjande utveckligngsprojekt

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser termin 1-4 samt genomgången kurs Radiografi V

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Kunskaper från tidigare kurser ska tillämpas både i teori och klinisk praxis. I fördjupningsuppgiften skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas i samtliga moment.

Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier, VFU och kliniska färdighetsövningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utanför studieorten. Undervisning på engelska kan förekomma.

Obligatoriska moment är färdighetsövningar, checklista, seminarium, moment i interprofessionellt lärande och yrkesmässig handledning.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en individuell skriftlig salstentamen (del 1), verksamhetsförlagd utbildning samt skriftligt fördjupningsarbete i par med individuell bedömning (del 2).
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. 

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram 
Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot COVID-19 eller mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena. 
 

Tillgång till verksamhetsintegrerat lärande 
Verksamhetsintegrerat lärande (inklusive VFU och klinisk praktik) genomförs inom respektive utbildnings avtal i samverkan med regioner, primärkommuner och ett antal privata aktörer. Om student inte uppfyller praktikplatsens krav utifrån exempelvis arbetsmiljö eller patientsäkerhetsaspekter, kan universitetet inte garantera tillgång till verksamhetsintegrerat lärande. Universitetet ska då undersöka möjligheten att studenten kan erbjudas annan praktikplats inom ramen för universitetets avtal.

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM400 överlappar helt med innehållet i 3OM256
-Kursen 3OM400 ersätter kursen 3OM256

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 14

Radiologi - (bok + digital produkt)
Blomqvist Lennart, Zackrisson Sophia, Abul-Kasim Kasim, Adnerhill Ingvar, Albiin Nils, Aspelin Peter, Aurell Ylva, Beckman Mats O., Björgell Ola, Brismar Torkel, Cronhjort Marika, Delle Martin, Duvernoy Olov, Ekberg Olle, Falkenberg Mårten, Finnbogason Thröstur, Flodmark Olof, Geijer Mats, Gerwins Pär, Gullberg Lidegran Marika, Gunnarsson Mikael, Hellström Mikael, Holmer Nils-Gunnar, Holmin Staffan, Johansson Kerstin, Johnsson Åse, Jäderling Fredrik, Kartalis Nikolaos, Larsson Elna-Marie, Leander Peter, Leide Svegborn Sigrid, Leidner Bertil, Leonhardt Henrik, Levinsson Anders, Lönn Lars, Magnusson Anders, Mourtos Evangelos, Nilsson Anders, Nilsson Margareta, Nilsson Mats, Nyman Ulf, Ohlsson Marcus, Olofsson Per Åke, Persson Anders, Redlund Johnell Inga, Riklund Katrine, Ringertz Hans, Sandborg Michael, Siösteen Tofte Anna Karin, Skorpil Mikael, Ståhlberg Freddy, Söderman Michael, Thilander Klang Anne, Tylén Ulf, Ullberg Ulla, Wallström Jonas, Wang Chen, Weiber Håkan, Wikström Johan, Vinell Maria, Wirestam Ronnie, Hallberg Jonny, Hallberg Jonny, Molin Lennart, Blomqvist Lennart, Zackrisson Sophia
2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2022 : 668 sidor :
ISBN: 9789144129013
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Bontrager's textbook of radiographic positioning and related anatomy
Lampignano John P., Kendrick Leslie E.
Tenth edition : St. Louis : Elsevier : 2021 : xvii, 827 pages :
ISBN: 9780323749565
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
ISBN: 9789144123165
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Nuklearmedicin
Hietala Sven-Ola, Åhlström Riklund Katrine
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 190 s. :
ISBN: 9789144067537
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Isaksson Mats
Grundläggande strålningsfysik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
ISBN: 9789144128863
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
ISBN: 9789144059068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

URL:Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålskyddsföreskrifter och strålskyddslag
Senaste uppdatering :
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/
Obligatorisk

Vårdhandboken
Vårdhandboken-Inera AB :
http://www.vardhandboken.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Kompetensbeskrivning för leg. Röntgensjuksköterska
Svensk förening för röntgensjuksköterskor. : 2011 :
www.swedrad.com
Obligatorisk

Vårdförbundet - Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor
Vårdförbundet :
https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20-%20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Yrkesetisk%20kod%20for%20rontgensjukskoterskor_0809.pdf
Obligatorisk

Socialstyrelsen
Författningar tillgängliga: Socialstyrelsen :
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs
Obligatorisk

Tidigare kurslitteratur, relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.