Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radioterapi, 5 hp

Engelskt namn: Physics of Radiotherapy

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 5RA048

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-21

Innehåll

Kursens behandlar olika metoder och belyser viktiga säkerhetsaspekter vid strålbehandling samt ger en god grund för ett arbete som sjukhusfysiker på en strålbehandlingsavdelning.
Kursen omfattar metoder för intern och extern strålbehandling, intensitetsmodulering, liksom kombinationsbehandling med kirurgi, cytostatika eller hypertermi. Vidare behandlas olika beräkningsalgoritmer för dosplanering, inverkan av inhomogeniteter, simulering och kontrollsystem liksom strålningsbiologiska aspekter på strålbehandling med modeller för fraktionerad behandling. Strålskyddsaspekter för både patienter och personal ingår också. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Kursen omfattar två moduler:
1. Teoridel, 3.5 hp
2. Laborationsdel, 1.5 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
  • Självständigt redogöra för de vanligaste behandlingsteknikerna vid strålterapi.
  • Visa insikt i moderna och framtida tekniker för strålleverans och dosplanering. 
Färdighet och förmåga
  • Självständigt beräkna absorberad dos till patient för fotoner och laddade partiklar.
  • Ha insikt i dosplanering och dosspecifikationer för såväl extern strålterapi som Brachyterapi.
  • Kunna tillämpa internationella konventioner för targetdefinition och normering. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Kritiskt värdera biologiska modeller för strålbehandling.
  • Kritiskt värdera dosplaner för extern strålbehandling.

Behörighetskrav

Univ: Strålningsbiologi och strålskydd (7,5 hp), Röntgenteknik (7,5 hp) och Tillämpad dosimetri (5 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Modul 1: Teoridel 3,5 hp
Modulen examineras med skriftlig tentamina. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Modul 2: Laborationsdel 1,5 hp.
Modulen examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget baseras på det betyg som erhölls på modul 1 och beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och betyg på båda modulerna är beslutade.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.
Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.