"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Relationship and change in Human service organisations

Denna kursplan gäller: 2022-05-02 och tillsvidare

Kurskod: 2SA212

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2022-04-26

Innehåll

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse, utifrån aktuellt forskningsläge, för de gemensamma faktorer som möjliggör förändring vid samtalsbehandling i olika människovårdande sammanhang. Kursen anlägger ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på relation och speglar centrala begrepp som counseling/psykoterapi, professionell/privat och överföring/motöverföring. Kursen ger därtill en orientering i kognitiv beteendeterapi samt karaktären av det humanistisk-existentiella förhållningssättet i människovårdande sammanhang.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
 
1. Visa kunskap och förståelse kring de gemensamma faktorer som vetenskapligt visat sig centrala för utfallet i counseling/psykoterapi
2. Visa kunskap och förståelse för att relationens betydelse finns i ett utvecklingspsykologiskt sammanhang.
3. Visa grundläggande förståelse för betydelsen av professionalitet vid psykologiskt/psykosocialt behandlingsarbete.
4. Visa grundläggande kännedom om förhållningssättet i humanistisk-existentiell samt KBT-inriktad samtalsbehandling.
 
Färdighet och förmåga:
 
5. Visa förmåga att utifrån presenterade kliniska fall bedöma relevansen av olika förhållningssätt.
6. Visa förmåga att i vid mening kunna reflektera över faktorer som kan hindra/underlätta utvecklandet av ett framgångsrikt behandlingsarbete.
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 
7. Visa förmåga att kunna reflektera kring svårigheter/förmågor hos sig själv som kan hindra/underlätta utvecklandet av ett framgångsrikt professionellt behandlingsarbete.
8. Visa förmåga att utifrån asymmetrin i behandlingsrelationen kritiskt reflektera kring etiska perspektiv och maktperspektiv.

Behörighetskrav

Socionomexamen om 210 hp eller annan motsvarande examen. Vidare krävs att 22,5 hp från termin 1 i Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet är avklarade.
Dessutom krävs svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. Kursen är nätburen med inspelade, alternativt liveföreläsningar, över nätet. Vissa undervisningsinslag och examinationer kan komma att ske vid campus. Kursen ges på halvfart och parallellt med kursen Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete i hälso- och sjukvård, 7,5 hp. Under kursen ska studenten reflektera över och utveckla sitt professionella förhållningssätt samt integrera de praktiska färdigheter och kunskaper som erhålls via kursen Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete i hälso- och sjukvård, 7,5 hp. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar och gruppdiskussioner. Gruppdiskussionerna syftar till att levandegöra kursens tema genom reflektioner kring den egna personen i ett professionellt sammanhang samt kring egna erfarenheter av relationers (o)möjligheter. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
Seminarier där studenten aktivt deltar i diskussion
Individuell skriftlig hemtentamen
Individuell skriftlig reflektionsuppgift

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
På den individuella skriftliga hemtentamen sätts något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). På seminarierna sätts betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). På den skriftliga reflektionsuppgiften som fokuserar på den egna personen i ett människovårdande sammanhang (motöverföring) sätts betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika examinationerna och sätts först när alla examinationer och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skriftliga hemtentamen.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej uppnått godkänt resultat på de skriftliga tentamensuppgifterna, kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Om studenten har ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 19

Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken
Carlander Jakob, Wedeen Andreas
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 130 sidor :
ISBN: 9789147126460
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 11-57

Persuation and Healing
Frank JD, Frank JB
London, John Hopkins University Press, p. 1-184. : 1993 :
Obligatorisk

Nilsson Christian
Psykoterapeutens och psykoanalytikerns praktiska kunskap
Huddinge : Södertörns högskola : 2009 : 168 s. :
Fulltext
ISBN: 9789186069100
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

‘Admission into a helping plan’: a watershed between positive and negative experiences in breast cancer
Lilliehorn S, Hamberg K, Kero A, Salander P
Psycho-Oncology 2010;19:806-812 : : 2010 :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pon.1619
Obligatorisk

Living at a residency away from home during radiotherapy as narrated by 52 patiens with breast cancer. A cage of safety and discomfort
Lilliehorn S, Salander P
Disability and Rehabilitaion : 2010:40 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2016.1261412
Obligatorisk
Läsanvisning: 450-456

Vad är verksamt i psykoterapi?
Philips Björn, Holmqvist Rolf
Stockholm : Liber : 2008 : 280 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4708441o.jpg
ISBN: 978-91-47-08441-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Miller Lisa
Counselling skills in social work
Sage : 2012 :
Obligatorisk

Yalom Irvin D.
Terapins gåva
3. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 315 s. :
ISBN: 9789127129528
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The role of Empathy in Burnout, Compassion Satisfaction, and Secondary Traumatic Stress among Social Workers
Wagaman MA, Geiger JM, Schockley C, Segal EA
Social Work : 2015:60 :
https://academic.oup.com/sw/article/60/3/201/2280639?login=true
Obligatorisk
Läsanvisning: 201-209

Wampold BE
How important are common factors in psychotherapy? An update
World Psychiary : 2015 :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4592639/?report=reader
Obligatorisk
Läsanvisning: 270-77

The relationship and its relationship to the common and specific factors of psychotherapy.
Wampold BE, Budge SL
The Councelling Psychologist, 2012;40(4):601-623 : 2012 :
Obligatorisk

Below Camilla von
Anknytning i psykoterapi
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2020] : 336 sidor :
ISBN: 9789127826892
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst