Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Resonerande och informationsbehandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Reasoning and Information Processing

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV175

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-04-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-06-23

Innehåll

Kursen är en tvärvetenskaplig introduktion till kognitionsvetenskapligt studium av resonerande och informationsbehandling.

Innehåll i korthet:
 • Beräkningsbegreppet, beräkningsbarhet och komplexitet.
 • Beräkning som modell för kognition.
 • Problemlösning och beslutsfattande.
 • Deduktiva och induktiva resonemang
 • Grundläggande om datorer, programmering och programmeringsmetodik.
 • Emotioner och beslutsfattande.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • förklara och redogöra för hur vi resonerar, principer som gäller för problemlösning och hur vi fattar beslut (FSR 1)
 • använda grundläggande begrepp och metoder i logik och sannolikhetsteori (FSR 2)
 • redogöra för begreppen beräkning, beräkningsbar, samt Church-Turings tes (FSR 3)
 • redogöra för begreppen tidskomplexitet och rumskomplexitet, samt förhållandet mellan teoretisk och praktisk beräkningsbarhet (FSR 4)
 • redogöra för olika hjärnområdens betydelse för beslutsfattande och personlighet (FSR 5)
 • redogöra för basala system för värderingar och emotioner (FSR 6)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • lösa enkla icke-tekniska problem och formulera lösningen i ett algoritmiskt språk (FSR 7)
 • applicera en färdig procedur för ett enkelt, känt problem och redogöra för processen (FSR 8)

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examination sker dels genom obligatoriska utbildningsmoment i form av seminarier och övningar (FSR 1-4, 7-8) och dels genom prov i form av laborationer (FSR 1, 7-8) och en skriftlig salstentamen (FSR 1-6). En student som inte deltar vid ett obligatoriskt utbildningsmoment får istället göra en motsvarande skriftlig uppgift.

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla examinerande uppgifter är godkända. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget G krävs att alla examinerande uppgifter är godkända och för betyget VG krävs utöver detta att student fått bedömningen VG på det skriftliga provet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 26

Janlert Lars-Erik
Tänkande och beräkning : en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap
2., [omarb., utök., uppdaterade] : Studentlitteratur AB : 2015 : 235 s. :
ISBN: 9789144110226
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Cognitive psychology
Gilhooly K. J., Lyddy Fiona M., Pollick Frank
New York : McGraw-Hill : 2014. : xxi, 553 pages :
ISBN: 9780077122669 (paperback) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Priest Graham
Logic : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2000 : 128 s. :
ISBN: 0-19-289320-3 (pbk) ; £5.99 : CIP entry (Oct.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Purves Dale
Principles of cognitive neuroscience
2. ed. : Sunderland, Mass. : Sinauer Associates : cop. 2013 : xxii, 601s. :
ISBN: 9780878935734
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar som tillhandahålls av institutionen
Institutionen för datavetenskap :
Obligatorisk