"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Risk, säkerhet och arbetsmiljö, 7,5 hp

Engelskt namn: Risk, Security and Occupational Health

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 5MH143

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-29

Innehåll

Kursen behandlar riskanalys utifrån ett individ-, jämlikhets- och samhällsperspektiv. Arbetsmiljölagen kommer att behandlas och ett systematiskt arbetsmiljöarbete kommer tillämpas på fysiska, organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. Diskrimineringslagen och arbetet med aktiva åtgärder och jämlikhetsintegrering kommer att belysas. Vidare kommer samhällsskydd med myndigheters krisberedskap och samordning, samt risk- och sårbarhetanalyser att beaktas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande för betyget Godkänd kunna:

1 redoggöra för arbets- och diskrimineringslagstiftning samt beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet och därmed arbetet med aktiva åtgärder och jämställdhetsintegrering

2 bedöma riskfaktorer och tillämpningar av gränsvärden i arbetsmiljö samt identifiera riskområden inom arbetsmiljö och redogöra för riskbegrepp och riskhanteringsprocesser

3 beskriva arbetet med samordning och ledning för kommuner, regioner och myndigheter samt organisation av räddningstjänst och räddningsledning

4 diskutera olika riskfaktorer och riskhantering inom arbetsmiljö

Efter avklarad kurs skall den studerande för betyget Väl Godkänd kunna:

1. Analysera och värdera arbetsmiljörisker och tillämpa relevant lagstiftning för en given fallbeskrivning

Behörighetskrav

Univ: Kurserna Miljöeffekter 15 hp, Hälsoeffekter 15 hp och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp eller motsv

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen och seminarier. Seminarier examineras med betygen underkänd eller godkänd. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när allaobligatoriska moment är genomförda. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

Obligatorisk litteratur

Iseskog Tommy
Arbetsmiljöansvar
Trettonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik AB : [2020] : 451 sidor :
ISBN: 9789139117049
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst