"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Röststörningar, 9 hp

Engelskt namn: Voice disorders

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 3LO062

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-06-14

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2019-06-12

Innehåll

Kursen bygger på och är en fördjupning av tidigare inhämtade kunskaper vad gäller larynx och munhålans anatomi, fysiologi och neurologi samt kunskaper vad gäller röstbildning, röstanalys, talproduktion samt sväljning och skall utveckla studentens förmåga att integrera och använda dessa i teori och i senare klinisk tillämpning. Kursen innehåller två moduler.
Modul 1: röststörningar och dess behandling och logopedisk rehabilitering vid huvud- och halscancer. Modul 2: den egna rösten och det egna talet.
 
I modul 1 (7,5 hp) behandlas orsaker till röststörningar ur medicinskt, psykologiskt och yrkesrelaterat perspektiv; utredning inklusive genomförande och tolkning av perceptuell och akustisk röstanalys; planering av intervention. I modul 1 behandlas vidare hur den förändrade anatomin efter kirurgi och annan behandling för huvud-halscancer påverkar röst- och talbildning, alternativa möjligheter till röstbildning och behandling av artikulationssvårigheter samt sväljsvårigheter.
 
I modul 2 (1,5 hp) övas att behärska den egna rösten och det egna talet med avsikt att träna studentens skicklighet att utnyttja sina uttrycksmedel för att kunna behandla patienter med röststörningar, detta inkluderar träning i att leda röstövningar. Vidare fördjupas kunskapen om sambandet mellan röst och kroppsspråk, och om sambandet mellan röst och personlighet samt hur psykologiska faktorer påverkar röstfunktionen. Övningar i perceptuell röstanalys.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 

 • redogöra för medicinska, psykologiska och yrkesrelaterade faktorer som förorsakar röststörningar och vidmakthåller dem, inklusive röst- och talstörningar till följd av huvud-, halscancer
 • redogöra för logopedisk bedömning och behandling vid röststörningar inklusive tillstånd efter behandling för huvud-, halscancer
 • beskriva sångrösten och skillnaderna mellan tal och sång
 • beskriva sambandet mellan röst och kroppsspråk, röst och personlighet samt om hur psykologiska faktorer påverkar andnings- och röstfunktionen
 • välja hjälpmedel vid bristande röst- eller talfunktion i samband med röststörning eller huvud-/halscancer
 • resonera kring behandling i grupp och behandling via telemedicin
 • reflektera kring den psykiska omställningen efter operation för cancer i mun och/eller hals samt egna och andras reaktioner

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten visa fördjupad färdighet och förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper för att:
 

 • analysera röster perceptuellt och akustiskt samt relatera fynden till larynxstatus och motorisk/ fysiologisk funktion
 • vid röstanalysen kunna väga in patientens fysiologiska, psykologiska, medicinska och yrkesrelaterade förutsättningar
 • ställa diagnos på röststörning utifrån anamnes och egna observationer
 • planera ändamålsenlig individualiserad röstbehandling för olika typer av röststörningar med hänsyn till patientens fysiologiska, psykologiska, medicinska och yrkesrelaterade förutsättningar
 • föreslå yrkesmedicinska åtgärder för att förhindra eller minska redan uppkomna röstbesvär
 • uppmärksamma indikationer på remittering till andra specialister
 • använda kunskapen om röstens anatomi och det fysiologiska sambandet andning-fonation-artikulation till att förklara orsakssamband och relationen till terapimål och behandlingsgång
 • behärska sin röst och sitt tal
 • leda annan person i röstövningar
 • välja övningar för olika behov

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 

 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kunna ansvara för den egna kunskaps- och färdighetsutvecklingen att kunna använda sin egen röst i röstbehandling av patienter
 • reflektera över den egna utvecklingen inom området
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-4 (120 hp) samt genomgångna kurser i termin 5 eller motsvarande. Kunskaper i engelska och svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier på grundnivå.

Undervisningens upplägg

Modul 1: Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, grupparbeten, seminarier, case, workshops, rollspel och kliniska seminarier. Alla kursmoment utom föreläsningar förutsätter aktivt deltagande och är obligatoriska.
 
Modul 2: Undervisningen ges i form av övningar och demonstrationer där studenten även får öva att själv leda andra i röstövningar, individuellt och i grupp. Den bedrivs huvudsakligen i grupper om 4-7 studenter, men även enskilt och i större grupp. All undervisning förutsätter aktivt deltagande och är obligatorisk.

Examination

Modul 1 examineras i form av individuell skriftlig salstentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift utifrån patientfall, gruppvis skriftlig redovisning av laborationer, rollspel samt muntlig och skriftlig redovisning vid seminarier. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.
 
Modul 2: Studenten skall för godkänt betyg behärska den egna rösten och talet vilket examineras fortlöpande under kursen. Studenten ska kunna leda röstövningar och välja övningar för att uppnå önskvärda effekter i rösten och talet, detta examineras individuellt fortlöpande och vid ett särskilt examinationstillfälle i slutet av kursen samt gruppvis genom skriftlig reflektionssuppgift. Studenten skall vara förtrogen med perceptuell analys. Som betyg används uttrycken godkänd och underkänd. Vid underkänt får studenten göra om de delar i modulen där studenten inte blivit godkänd en gång varefter ärendet överlämnas till programrådet för logopedprogrammet.
 
I de fall obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas ersätts de med annan uppgift, vars omfattning och innehåll står i proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinations-formen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Kurslitteratur

MODUL 1

Understanding voice problems : a physiological perspective for diagnosis and treatment
Colton Raymond H., Casper Janina K., Leonard Rebecca
4. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : 2011 : xi, 494 pages :
ISBN: 9781609138745 (hardback : alkaline paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sundberg Johan
Röstlära : fakta om rösten i tal och sång
3., utvidgade uppl. : Stockholm : Proprius : 2001 : 293, [1] s. :
ISBN: 91-7118-885-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 7-8

Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi. Kunskapsöversikt. AV-rapport 2011:6
Södersten M, Lindhe C
Arbetsmiljöverket : 2011 :
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/yrkesrelaterade-roststorningar-och-rostergonomi-kunskapssammanstallningar-rap-2011-6.pdf
Obligatorisk

Iwarsson J
Facilitating behavioral learning and habit change in voice therapy – theoretic premises and practical strategies.
Logopedics Phoniatrics Vocology. 23:1-8 : 2014 :
Obligatorisk

Head and neck cancer : treatment, rehabilitation, and outcomes
Ward Elizabeth C., As-Brooks Corina J. van.
Second edition. : San Diego, CA : Plural Publishing, Inc. : [2014] : xvi, 617 pages :
ISBN: 9781597565677
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 5, 7, 9-14

Lundström E
Voice handicap and Health-Related Quality of life in Laryngectomees: Assesments with the use of VHI and EORTC Questionnaires.
Folia Phoniatrica et Logopaedica, 61:83-92 : 2009 :
Obligatorisk

Logopedi
Lyons Lena, Hartelius Lena
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 540 s. :
ISBN: 978-91-44-03886-5 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 5, 19-26, 31

Referenslitteratur

Fritzell B
Voice Disorders and occupations.
Logopedics Phoniatrics Vocology 21; 7-12 : 1996 :

MODUL 2

Elliot Ninni
Röstboken : tal-, röst- och sångövningar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 135 s. :
ISBN: 978-91-44-05348-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rösthantverket - en idébank för kliniskt erfarna röstlogopeder.
Carlsson I, Eriksson C, Persson E-L, Svanberg P
Examensarbete, Karolinska institutet, inst för foniatri och logopedi, Huddinge sjukhus : 1995 :
Obligatorisk

Övrigt

Utöver detta tillkommer kopierat material, artiklar, informationsbroschyrer, audioinspelningar.