"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles (Juristprogrammet), 15 hp

Engelskt namn: Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2JU202

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-04

Innehåll

Innehåll
På kursen beskrivs, analyseras och kritiskt diskuteras centrala koncept och frågeställningar som är nödvändiga för att förstå konstitutionell rätt som ett nationellt och internationellt rättsligt fenomen, samt rättsstaten som en princip för statlig styrning och som internationellt policyområde. Kursen adresserar historiska faser av konstitutionell utveckling, grundläggande konstitutionellrättsliga principer, samt förhållandet mellan
konstitutionalism och demokrati. På kursen analyseras dessa frågor utifrån huvudsakligen ett europeiskt perspektiv av konstitutionalism på flera nivåer, med utgångspunkt i aktuella rättsliga frågor och vetenskaplig debatt.  

 

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs:
-   kunna visa på fördjupad förståelse och fördjupade kunskaper i centrala frågor rörande konstitutionell rätt, konstitutionalism och rättsstatlighet.  - kunna visa på en förståelse för förhållandet mellan olika konstitutionellrättsliga och rättsstatliga frågor och koncept, samt  
-   kunna visa på en förmåga att självständigt identifiera och utvärdera komplexa konstitutionella och rättsstatliga frågeställningar, presentera dessa på ett klart och tydligt sätt, samt argumentera för lösningar utifrån olika relevanta perspektiv.

Behörighetskrav

120 hp rättsvetenskap. Grundläggande behörighet i engelska för högskolestudier.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs genom seminarier och föreläsningar. Närvaro vid seminarier är obligatoriskt. Studenterna förväntas förbereda tilldelade uppgifter inför seminariet och delta aktivt i seminariediskussionerna.  
 
Språket på kursen, inklusive kurslitteraturen och vid examination, är engelska.  
 
Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination
Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande individuellt skriftligt arbete enligt punkt 2 nedan.
 
Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och fullgörande av tillhörande skriftliga uppgifter.
Punkt 2
Fullgörande av ett individuellt skriftligt arbete.
 
Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 och punkt 2, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (B).
 
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Inte utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på det individuella skriftliga arbetet (punkt 2) och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 
Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 35

  Kursbok

  The constitution of freedom : an introduction to legal constitutionalism
  Sajó András, Uitz Renáta
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2017 : 1 online resource :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780191796524
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schütze Robert
  European constitutional law
  2. [revised] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : lxvii, 491 s. :
  ISBN: 1107138868
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Kursbok

  The constitution of freedom : an introduction to legal constitutionalism
  Sajó András, Uitz Renáta
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2017 : 1 online resource :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780191796524
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schütze Robert
  European constitutional law
  2. [revised] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : lxvii, 491 s. :
  ISBN: 1107138868
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Kursbok

  The constitution of freedom : an introduction to legal constitutionalism
  Sajó András, Uitz Renáta
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2017 : 1 online resource :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780191796524
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schütze Robert
  European constitutional law
  2. [revised] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : lxvii, 491 s. :
  ISBN: 1107138868
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Kursbok

  The constitution of freedom : an introduction to legal constitutionalism
  Sajó András, Uitz Renáta
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2017 : 1 online resource :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780191796524
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schütze Robert
  European constitutional law
  2. [revised] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : lxvii, 491 s. :
  ISBN: 1107138868
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Kursbok

  The constitution of freedom : an introduction to legal constitutionalism
  Sajó András, Uitz Renáta
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2017 : 1 online resource :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780191796524
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schütze Robert
  European constitutional law
  2. [revised] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : lxvii, 491 s. :
  ISBN: 1107138868
  Se Umeå UB:s söktjänst