"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Runor och vikingarnas språk, 7,5 hp

Engelskt namn: Runes and the language of the Vikings

Denna kursplan gäller: 2024-07-29 och tillsvidare

Kurskod: 1NS107

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2024-04-05

Innehåll

Denna kurs utgår från runinskrifter från olika perioder: järnålder, vikingatid och medeltid. Runor som skriftsystem diskuteras samt deras funktion i dåtida samhällsbildningar. Kursen tar upp runinskrifters språkliga karaktäristika, deras litteracitet och användning under de olika perioderna.

Kursen består av fyra delkurser: 

Delkurs 1. De äldsta runinskrifterna (1,5 hp).
Delkurs 2. Vikingatidens runinskrifter (3,0 hp).
Delkurs 3. Medeltidens runinskrifter (1,5 hp).
Delkurs 4. Individuell fördjupning (1,5 hp)

 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för vad som utmärker runinskrifter från olika perioder
  • beskriva runinskrifternas regionala och kronologiska spridning

Färdighet och förmåga

  • återge och translitterera svenska runrader från järnålder, vikingatid och medeltid
  • läsa, translitterera och översätta svenska runinskrifter från olika perioder
  • presentera en runinskrift på ett pedagogiskt och mottagaranpassat sätt
  • kommentera svenska runtexter från olika perioder språkligt, historiskt och innehållsligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • på ett kritiskt sätt förklara runtexter i förhållande till det dåtida samhället
  • kritiskt granska och värdera vetenskaplighet hos artiklar om runor.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och övningsuppgifter.

Examination

Delkurserna 1-3 examineras genom bedömning av vardera en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Delkurs 4 examineras genom bedömning av en individuell skriftlig inlämningsuppgift (essä) och kommentar till en medstudents arbete.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För delkurserna 1-3 används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). För den avslutande essän används betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att den studerande har uppnått G på de tre första delkurserna och VG på den fjärde.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 31

Bianchi Marco
Sociolingvistiska perspektiv på runinskrifter : en ökryssning med några semiotiska landstigningar
Visby : Riksantikvarieämbetet : 2022 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6369

Carlquist Jonas
Runskrift på fibulor : Ett tidigt germanskt skriftbruk
2024 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-525132

Det öppna och det fördolda : runor i olika sociala miljöer från senvikingatid till efterreformatorisk tid.
Kitzler Åhfeldt Laila, Källström Magnus
Visby : Riksantikvarieämbetet : 2022 : 201 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6356
ISBN: 9789172099005
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: S.132-163

Fridell Staffan
Hå, Håtuna and the interpretation of Möjbro anahaihai. Nowele: North-Western European language evolution, vol. 56, nr 57
Institutionen för språkstudier : 2009 :
Länk
Läsanvisning: S. 89-106.

Holmberg Per
Svaren på Rökstenens gåtor : En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet
Oslo, Uppsala : Uppsala universitet : 2015 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-278891

Holmberg Per
Watching Star Wars with Viking Age subtitles : an analysis of cohension and coherence in the Rök runestone inscription
Ingår i:
Arkiv för nordisk filologi
Lund : C.W.K. Gleerups förlag : 1888- :
Läsanvisning: S. 5-32

Runes in Sweden
Jansson Sven B. F., Lundberg Bengt A., Foote Peter
[Ny, bearb. utg.] : Stockholm : Gidlund : 1987 : 187 s. :
ISBN: 917844067X
Se Umeå UB:s söktjänst

Owe Jan
Åsa, en mö i Skänninge (Ög 239)
Oslo, Uppsala : Uppsala universitet : 2016 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-316574

Benneth Solbritt
Runmärkt : från brev till klotter : runorna under medeltiden
Stockholm : Carlsson : 1994 : 213 s. :
ISBN: 9177988779
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Gustavson & Hallonquist, Dalrunorna. En vidareutveckling av de medeltida runorna? S. 157-176 Och följande artiklar läses: Palm, Pernler, Peterson, Snædal, Spurkland, Söderberg

Runor och runstenar, Riksantikvarieämbetet
Institutionen för språkstudier :
Tillgänglig online

Santesson Lillemor
En blekingsk blotinskrift : en nytolkning av inledningsraderna på Stentoftenstenen
1989 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-1436

Spurkland Terje
The Older Fuþark and Roman Script Literacy
Oslo, Uppsala : University of Oslo, Uppsala University : 2010 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-136960

The Rök Runestone and the End of the World
Holmberg Per, Gräslund Bo, Sundqvist Olof, Williams Henrik
2020 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-401040

Valdeson Fredrik
Vg 199 Norra Lundby : Ett tolkningsförslag
2021 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-438137

Williams Henrik
Read What's There : Interpreting Runestone Inscriptions
Oslo, Uppsala : University of Oslo, Uppsala University : 2010 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-136958

Två ytterligare runundersökningar av enskilda stenar