Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Rymdplasmafysik, 7,5 hp

Engelskt namn: Space Plasma Physics

Denna kursplan gäller: 2018-02-12 och tillsvidare

Kurskod: 5FY184

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-09

Innehåll

Kursens behandlar grundläggande plasmafysik med en betoning på rymdplasmor. I kursen ingår Debyeskärmning, störningsteori för laddade partiklars rörelse, magnetohydrodynamik, plasmor i rymden, jonakustiska vågor, magnetosoniska vågor, Alfvénvågor, ambipolär diffusion, kinetisk teori, elektronplasmavågor, Landaudämpning samt icke-linjära fenomen som exempelvis solitoner och chockvågor.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
  • härleda och tillämpa ett flertal olika modeller för plasman, från vätskemodeller till kinetisk teori
  • noggrant beskriva teorin för linjär vågutbredning i plasmor, samt avgöra vilka approximationer som är användbara under olika förutsättningar
  • diskutera några tillämpningar inom rymdplasmafysik.
 
För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
  • analysera laddade partiklars rörelse i elektromagnetiska fält i detalj
  • analysera diffusionsprocesser i plasmor
  • genomföra beräkningar av kinetiska processer med speciell betoning på Landaudämpning
  • analysera icke-linjära fenomen, speciellt solitoner och chockvågor.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
  • uppvisa medvetenhet om etiska aspekter på vetenskapligt arbete som t.ex. ett korrekt förhållningssätt till fusk och plagiat.

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Analytisk mekanik, 6 hp, samt Elektrodynamik, 6 hp, eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning och räkneövningar. Utöver schemalagda aktiviteter förutsätts även individuellt arbete med kursmaterialet.

Examination

Examinationen på kursen sker individuellt i form av en skriftlig salstentamen vid kursens slut. På skriftlig salstentamen och på hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Rymdplasmafysik 7,5 hp (5FY151) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 5

Basic space plasma physics
Baumjohann Wolfgang, Treumann Rudolf A.
London : Imperial College : cop. 1996 : x, 329 s. :
ISBN: 1-86094-017-X
Se bibliotekskatalogen Album