Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska B, Text, muntlig kommunikation och litteratur, 15 hp

Engelskt namn: Russian B, Text, oral communication, and literature

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1RY030

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-09

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

Kursen består av följande moment:
Moment 1. Rysk text (Russian texts), 8 hp: Fördjupade studier av rysk text.
Moment 2. Muntlig språkfärdighet (Oral proficiency), 3 hp: Övningar i muntlig språkfärdighet.
Moment 3. Litteraturhistoria (History of Russian literature), 4 hp: Introduktion i rysk litteraturhistoria.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • kunna uppvisa grundläggande kunskaper om rysk litteratur och litteraturhistoria.
Färdighet och förmåga
 • kunna analysera enklare texter ur ett språk- respektive litteraturvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
 • kunna reflektera över och diskutera lästa skönlitterära texter i deras litteraturhistoriska sammanhang;
 • kunna uttrycka sig på någorlunda korrekt ryska i tal.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utifrån förvärvade ämneskunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt;
 • i viss mån kunna granska olika sorters texter på ett kritiskt sätt.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp ryska inom intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg


När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Närvaro är obligatorisk i de moment och delar av moment som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

Undervisningens uppläggning preciseras under varje kursmoment (se nedan). Flertalet moment löper parallellt under terminen. Icke schemalagd tid används för självstudier.
MOMENT 1: Rysk text (8 hp) Lektionsundervisning.
MOMENT 2: Muntlig språkfärdighet (3 hp) Lektionsundervisning och gruppövningar.
MOMENT 3: Litteratur (4 hp) Föreläsningar och seminarier.

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
All undervisning och examination på kursen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga prov, inlämningsuppgifter m.m. enligt nedan:

MOMENT 1: Rysk text: a) fortlöpande examination med redovisning av uppgifter samt muntligt slutprov (6 hp); b) muntlig redovisning av individuellt valda böcker (2 hp).
MOMENT 2: Muntlig språkfärdighet: Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter (3 hp).
MOMENT 3: Litteratur: Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter (4 hp).

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 11 högskolepoäng. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.  Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

När kursen ges som campuskurs görs tentamensskrivningar vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 32

  Moment 1 Rysk text

  Langran John
  Ruslan Russian 3 : [a communicative Russian course for advanced learners]
  1. ed. : [Birmingham] : Ruslan : 2005 : 184 s. :
  ISBN: 1-899785-40-X (book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitterära 1900- och 2000-talstexter valda av lärare. Aktuellt tidningsmaterial.

  Moment 2 Muntlig språkfärdighet

  Langran John
  Ruslan Russian 3 : [a communicative Russian course for advanced learners]
  1. ed. : [Birmingham] : Ruslan : 2005 : 184 s. :
  ISBN: 1-899785-40-X (book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Valda aktuella texter.

  Moment 3 Litteratur

  Emerson Caryl
  The Cambridge introduction to Russian literature
  Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : xiv, 292 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0827/2008006275-b.html
  ISBN: 9780521844697 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  A history of Russian literature
  Kahn Andrew, Lipovet︠s︡kiĭ M. N., Reyfman Irina, Sandler Stephanie
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2018 : PDF :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780191770463
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Bodin Per-Arne
  Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur
  Stockholm : Norma : 2002 : 222 s. :
  ISBN: 91-7217-038-7 (inb.) :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Egeberg Erik
  Mennesker og temaer i sovjetlitteraturen : en artikkelsamling
  Oslo : Univ.-forl. : cop. 1979 : 287 s. :
  ISBN: 82-00-01785-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  För samtliga moment rekkomenderas därutöver följande referenslitteratur:

  Tvåspråkiga ordböcker

  Norstedts stora ryska ordbok : rysk-svensk, svensk-rysk = Bolʹšoj russko-švedskij, švedsko-russkij slovarʹ Izdatelʹstva "Norstedts" : [144.000 ord och fraser]
  Birgegård Ulla, Marklund Sharapova Elisabeth
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2012 : 78, 859, 1004, 14 s. :
  ISBN: 978-91-1-304128-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enspråkiga ordböcker Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. ISBN 5-7711-0015-3 Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare. ISBN 5-902-638-09-7

 • Giltig från: 2019 vecka 28

  Moment 1 Rysk text

  Langran John
  Ruslan Russian 3 : [a communicative Russian course for advanced learners]
  1. ed. : [Birmingham] : Ruslan : 2005 : 184 s. :
  ISBN: 1-899785-40-X (book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitterära 1900- och 2000-talstexter valda av lärare. Aktuellt tidningsmaterial.

  Moment 2 Muntlig språkfärdighet

  Langran John
  Ruslan Russian 3 : [a communicative Russian course for advanced learners]
  1. ed. : [Birmingham] : Ruslan : 2005 : 184 s. :
  ISBN: 1-899785-40-X (book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Valda aktuella texter.

  Moment 3 Litteratur

  Emerson Caryl
  The Cambridge introduction to Russian literature
  Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : xiv, 292 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0827/2008006275-b.html
  ISBN: 9780521844697 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moser Charles.
  The Cambridge History of Russian Literature [Elektronisk resurs]
  Cambridge : Cambridge University Press : 1992 : 1 online resource (720 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781139055444
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Bodin Per-Arne
  Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur
  Stockholm : Norma : 2002 : 222 s. :
  ISBN: 91-7217-038-7 (inb.) :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Egeberg Erik
  Mennesker og temaer i sovjetlitteraturen : en artikkelsamling
  Oslo : Univ.-forl. : cop. 1979 : 287 s. :
  ISBN: 82-00-01785-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  För samtliga moment rekkomenderas därutöver följande referenslitteratur:

  Tvåspråkiga ordböcker

  Norstedts stora ryska ordbok : rysk-svensk, svensk-rysk = Bolʹšoj russko-švedskij, švedsko-russkij slovarʹ Izdatelʹstva "Norstedts" : [144.000 ord och fraser]
  Birgegård Ulla, Marklund Sharapova Elisabeth
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2012 : 78, 859, 1004, 14 s. :
  ISBN: 978-91-1-304128-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enspråkiga ordböcker Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. ISBN 5-7711-0015-3 Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare. ISBN 5-902-638-09-7