"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska, Kurs för nybörjare (steg 1), 15 hp

Engelskt namn: Russian, Beginner's Course

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1RY031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-14

Innehåll

I kursen ingår studier av elementär rysk grammatik med genomgång av lingvistiska begrepp. Inom kursen tränas de fyra språkliga färdigheterna (tala, läsa, höra och skriva) genom lämpliga övningar.

Kursen består av fyra moduler:

1. Introduktion i allmän lingvistik (2 hp)
Introduction to general linguistics 
Kortfattad genomgång av den allmänna lingvistikens och grammatikens grundbegrepp.

2. Introduktion i det ryska språkets struktur (4 hp)
Introduction to the structure of Russian
Genomgång av det ryska alfabetet, språkets skrift- och uttalssystem samt elementär rysk grammatik.

3. Grammatik och skriftlig språkfärdighet (4,5 hp)
Grammar and written language proficiency 
Fortsatt genomgång av elementär rysk grammatik samt praktiska övningar.

4. Uttal och muntlig språkfärdighet (4,5 hp )
Pronunciation and oral language proficiency
Praktiska övningar i att muntligt tillämpa kunskaper i ryska i olika vardagliga situationer och sammanhang.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskaper

  •     redogöra för huvuddragen i det ryska språkets struktur
  •     Färdigheter och förmågor
  •     förstå enklare talad och skriven ryska;
  •     i enkel form muntligt meddela och berätta något inom för den studerande välbekanta områden.
  •     kunna tillämpa kunskaper om det ryska språkets struktur i muntliga och skriftliga övningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning. Närvaro på Modul 4, Uttal och muntlig språkfärdighet, är obligatorisk. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv ta kontakt med undervisande lärare för instruktioner och eventuella kompletteringar. Icke schemalagd tid används för självstudier.
 
När kursen ges som nätkurs gäller följande: All undervisning och examination på kursen är helt nätbaserad. Närvaro på Modul 4, Uttal och muntlig språkfärdighet, är obligatorisk i ett virtuellt klassrum. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. Webbkamera, headset  alternativt högtalare och mikrofon  krävs för deltagande i kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se dokumentet Tekniska krav för nätkurser på universitetets webb. https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Examination

Examination

Modul 1 Introduktion i allmän lingvistik:
Skriftligt prov (2 hp).

Modul 2 Introduktion i det ryska språkets struktur:
Skriftligt prov (4 hp ).

Modul 3 Grammatik och skriftlig språkfärdighet:
Skriftligt prov (4,5 hp).

Modul 4 Uttal och muntlig språkfärdighet:
Fortlöpande muntlig examination (4,5 hp).

Samtliga prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått detta betyg på lägst 11 högskolepoäng.  

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
 
För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.  

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 28

För samtliga moment rekommenderas följande tvåspråkiga ordböcker i angivna eller senare upplagor

Norstedts ryska fickordbok : rysk-svensk, svensk-rysk = Karmannyj slovarʹ : russko-švedskij, švedsko-russkij : [34 000 ord och fraser
Marklund Sharapova Elisabeth, Berglund Britt-Marie, Thiel Mathias
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : xxxii, 443, 78 s. :
ISBN: 978-91-1-303588-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Norstedts stora ryska ordbok : rysk-svensk, svensk-rysk = Bolʹšoj russko-švedskij, švedsko-russkij slovarʹ Izdatelʹstva "Norstedts" : [144.000 ord och fraser]
Birgegård Ulla, Marklund Sharapova Elisabeth
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2012 : 78, 859, 1004, 14 s. :
ISBN: 978-91-1-304128-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 1

Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
Florby Gunilla, Fält Erik
4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
ISBN: 91-89154-35-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 2, 3 och 4

Ruslan ryska 1 : kommunikativ kurs i ryska
Langran John, Veshnyeva Natalya, Frid Ulla, Nyström Mats, Markgren Linnéa
3. omarb. uppl. : Birmingham : Ruslan : 2013 : 176 s. :
ISBN: 978-1-899785-87-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ruslan ryska. 1 : övningsbok. 203 extra övningar med ljud-cd
Langran John, Nyström Mats
Birmingham : Ruslan : 2013 : 112 s. :
ISBN: 978-1-899785-46-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst