Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsodontologi, 3 hp

Engelskt namn: Dental Civic Course

Denna kursplan gäller: 2011-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 3OT056

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tandteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-11-30

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-03-20

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 5 och 6.
Delkurs 1: 2 högskolepoäng (termin 5)
Delkurs 2: 1 högskolepoäng (termin 6)

Delkurs 1
Tandsjukdomarnas epidemiologi.
Tandvårdens- och arbetsmarknadens lagar, regler och riktlinjer.
Kommunikation med andra yrkesgrupper och psykosocial arbetsmiljö.
Konflikthantering.

Delkurs 2
Att starta och driva ett eget företag.
Fördjupning i kommunikation med andra yrkesgrupper.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • ha översiktlig kunskap om de vanliga tandsjukdomarnas prevalens
  • ha kännedom om hur tandvården är organiserad och finansierad, vilka direktiv, samhälleliga regler och vilken praxis tandvård i allmänhet och tandteknikerlaboratorieverksamhet i synnerhet utövas under
  • känna till arbetsmarknadssituationen för tandtekniker nationellt och internationellt och vilka strategier man bör använda vid arbetsansökan
  • ha kunskap om olika sök- och kontaktvägar efter avslutad utbildning.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
  • visa insikt i konflikthantering
  • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.
Delkurs 2
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • ha grundläggande kunskap om hur man startar eget företag.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
  • visa fördjupad förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • visa fördjupad insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

Behörighetskrav

Univ: Antagen till tandteknikerprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Dessutom ingår litteraturstudier. Samtliga moment är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom arbetsuppgifter såsom hemskrivningar och seminarieuppgifter.
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.