Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska A, Jämförande urfolksstudier I, 7,5 hp

Engelskt namn: Comparative Indigenous Studies I

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1SA138

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-17

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om urfolkens kultur och historia i världen, företrädesvis de cirkumpolära folken. Några frågor som diskuteras är: Hur har de cirkumpolära folken behandlats i sina hemländer och hur har deras strategier fungerat? Vilka jämförelser kan man göra med den samiska befolkningen?

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
  • analysera och förklara centrala begrepp om urfolksfrågor, redogöra för, skriftligt sammanfatta och dra slutsatser utifrån det inlärda stoffet
  • sammanfatta centrala texter på ett vetenskapligt sätt
  • tillämpa de centrala begreppen och dra slutsatser baserade på frågeställningar om relationer mellan majoritetssamhälle och urfolk.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad. All undervisning och kontakt mellan lärare och studenter sker via en lärplattform.
För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftligt slutprov och inlämningsuppgifter samt den studerandes bidrag till diskussionsgrupper.
Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.
 
För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast inom tre månader från ordinarie provtillfälle.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.  Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Bonvillain Nancy.
Native nations : cultures and histories of Native North America
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : c2001. : xii, 634 p. :
ISBN: 0-13-863242-1 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 1-35 + valfritt kapitel till uppgift.

Hansen Emma I.
Memory and vision : arts, cultures and lives of Plains Indian peoples
Seattle, Wash. : University of Washington Press : 2007 : 319 s. :
ISBN: 0-295-98579-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: 2009 eller senare: utvalda kapitel.

Native religions and cultures of North America : anthropology of the sacred : Anthropology of the Sacred [Elektronisk resurs]
London : Continuum International Publishing Group : 2003 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 121-140, 160-178.

Stern Pamela R.
Daily life of the Inuit
Santa Barbara, Calif. : Greenwood : c2010 : xxx, 206 p. :
ISBN: 978-0-313-36311-5 (hardcopy : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Saqiyuq [Elektronisk resurs] : stories from the lives of three Inuit women
Wachowich Nancy, Awa Apphia Agalakti, Katsak Rhoda Kaukjak., Katsak Sandra Pikujak.
1st paperback ed. : Montreal : McGill-Queen's University Press : 2001. : viii, 301 p. :
Obligatorisk

Ziker John Peter
Peoples of the tundra : northern Siberians in the post-communist transition
Long Grove, Ill. : Waveland Press : cop. 2002 : x, 197 s. :
ISBN: 1-57766-212-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare material kan tillkomma