"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska A, Kultur och traditioner - en introduktion, 15 hp

Engelskt namn: Sámi A, Culture and Traditions - an Introduction

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 1SA168

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-09-06

Innehåll

I kursen introduceras samisk kultur med fokus på förhållandena i Sverige. Teman som samernas materiella och immateriella/andliga kultur i historiska och samtida perspektiv behandlas.  

Kursen består av följande delkurser: 

1. Materiell kultur (7,5 högskolepoäng) 

I delkursen ges en introduktion till materiella kulturformer såsom slöjd, byggnadstraditioner och näringsformer. Fokus ligger på ämnesområden som kulturmöten, självhushållning, ekonomisk och teknisk utveckling samt traditioner och samhällsförändringar i Sápmi. 

2. Andlig och immateriell kultur (7,5 högskolepoäng) 

I delkursen ges en introduktion till muntliga traditioner, samisk religion och andlighet med fokus på samernas förhållande till den andliga världen och världsbilden. Vidare behandlas utmaningar i relation till källmaterial som rör samisk religion. I delkursen ges en introduktion till ämnesområden som immateriell kultur, muntliga traditioner, samiska sägner, myter, sagor och jojk.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 

 • identifiera och diskutera utveckling av samisk kultur och tradition 
 • redogöra för centrala begrepp i relation till kultur- och traditionsfrågor 

Färdighet och förmåga 

 • sammanfatta, problematisera och dra slutsatser utifrån det behandlade stoffet 
 • genomföra enklare analyser av samisk kultur och tradition 
 • använda grundläggande vetenskapliga metoder för dokumentation, analys och kritisk granskning av källmaterial 
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • uppvisa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i relation till kursinnehållet 
 • kritiskt reflektera kring olika vetenskapliga ståndpunkter inom ämnesområdet i relation till historisk, kulturell och geografisk kontext 
 • visa grundläggande etisk medvetenhet i relation till de frågor som kursen fokuserar på. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner samt seminarier.  

Examination

All examination i kursen består av bedömning av den studerandes individuella prestationer.  

1. Materiell kultur (7,5 högskolepoäng)  

Examination sker genom bedömning av   

 • inlämningsuppgifter och den studerandes bidrag till diskussionsgrupper, 3 hp   
 • skriftlig hemtentamen, 4,5 hp.  

2. Andlig och immateriell kultur (7,5 högskolepoäng)  

Examination sker genom bedömning av   

 • inlämningsuppgifter och den studerandes bidrag till diskussionsgrupper, 3 hp   
 • skriftlig hemtentamen, 4,5 hp. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.   

Alla examinerande uppgifter bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 10,5 högskolepoäng.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.  

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

1. Materiell kultur (7,5 högskolepoäng)

Guttorm Gunvor
Contemporary Duodji—A personal experience in understanding traditions
Relate North: Art, Heritage and Identity, Jokela, T., Coutts, G., Eds, 60-76 : 2015 :
Obligatorisk

Kolonialt samlande i Sápmi
Nordin Jonas M., Ojala Carl-Gösta
Ingår i:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
Obligatorisk

Ruong Israel
Samerna i historien och nutiden
4., helt omarb. uppl. : Stockholm : Bonnier fakta : 1982 : 279, [1]s. :
ISBN: 91-34-50051-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Silvén Eva
Friktion : Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet
Nordic Academic Press : 2021 :
Omslagsbild
ISBN: 9789189361003
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Westerdahl Christer
Sydsamer : från Bottenhavet till Atlanten : en historisk introduktion till samerna i Ångermanland och Åsele lappmark med angränsande delar av Jämtland och Norge
Skärhamn : Båtdokgruppen : 2008 : 378 s. :
ISBN: 978-91-87360-45-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Samisk byggnadskultur : timrade kåtor och exemplet Bläckajaure
Östlund Lars, Josefsson Torbjörn
Arkeologi i Norr (Vol. 11, p. 115-) : 2009 :
Obligatorisk

Umeå universitet. Institutionen för kultur och medier
Nordisk museologi..
Umeå : Institutionen för kultur och medier. Museologi, Umeå universitet ; Viborg : 1993- : 24 cm :
Läsanvisning: Valda delar.

The Sámi world
Valkonen Sanna, Aikio Áile, Alakorva Saara, Magga Sigga-Marja
Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group : 2022 : xx, 600 pages :
https://s1.adlibris.com/images/62342217/the-sami-world.jpg
ISBN: 9780367458157
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

2. Andlig och immateriell kultur (7,5 högskolepoäng)

Cocq Coppélie
Att berätta och återberätta: intervjuer, narrativ interaktion och berättigande
Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidskrift, 23(4) : 2014 :
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A775953&dswid=4709
Obligatorisk

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna  : en vetenskaplig antologi. Bd 1 & 2
Lindmark Daniel, Sundström Olle
Artos & Norma : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Delar.

Kovach Margaret
Story as Indigenous Methodologies
Ingår i:
Indigenous methodologies
Toronto : Toronto University Press : 2009 : 201 s. :
Obligatorisk

Mebius Hans
Bissie : studier i samisk religionshistoria.
Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
ISBN: 91-88672-05-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stoor Krister
Att jojka är att leva. CD-skiva.*
Institutionen för språkstudier : 2002 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Förmedlas av lärare.

Rydving Håkan
Sami religion. In The Handbook of Religions in Ancient Europe
Routledge, pp.406-422 : 2014 :
Obligatorisk

Stoor Krister
Juoiganmuitalusat - jojkberättelser : en studie av jojkens narrativa egenskaper
Umeå : Samiska studier, Umeå universitet : 2007 : 199 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1323
ISBN: 978-91-7264-370-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The Sámi world
Valkonen Sanna, Aikio Áile, Alakorva Saara, Magga Sigga-Marja
Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group : 2022 : xx, 600 pages :
https://s1.adlibris.com/images/62342217/the-sami-world.jpg
ISBN: 9780367458157
Se Umeå UB:s söktjänst