"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska: Lulesamiska, Nybörjarkurs steg 1-2, 15 hp

Engelskt namn: Lule Sámi for Beginners (level 1-2)

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1SA129

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-06-11

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

Kursen ger en introduktion till lulesamiska: basordförråd, grundläggande grammatik, hör- och läsförståelse, muntlig och skriftlig språkfärdighet.
Kursen består av följande moment:

Mom. 1. Introduktion till lulesamisk grammatik, 5 hp
Studier av grundläggande lulesamisk grammatik.

Mom. 2. Basordförråd och stavning, 3 hp
Inlärning av ett basordförråd samt grundläggande principer för lulesamisk stavning.
 
Mom. 3. Skriftlig kommunikation, 3,5 hp
Läsförståelse och skrivövningar med utgångspunkt från enklare texter inom för den studerande välbekanta områden.

Mom. 4. Muntlig kommunikation, 3,5 hp
Uttals- och hörförståelseövningar av enklare talad lulesamiska med stöd av text inom för den studerande välbekanta områden. Viss egen muntlig produktion.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

 • förstå och återge enklare talad lulesamiska och enklare skrivna texter med ett vardagligt innehåll;
 • delta i samtal om vardagliga ämnen;
 • uttrycka sig muntligt med någorlunda korrekt lulesamiskt uttal om något som studenten är välbekant med;
 • uttrycka sig i skrift med någorlunda korrekt stavning om något som studenten är välbekant med;
 • tillämpa de mest grundläggande reglerna i lulesamisk grammatik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten dels via nätplattformen och dels i klassrumsmiljö under kursträffarna. Självstudier utifrån kursmaterial. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna.
Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator, högtalare/hörlurar och mikrofon krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För att kunna göra egna ljudinspelningar används gratisprogrammet Audacity (eller motsvarande programvara). För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.
 

Examination

Mom. 1: Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen via nätplattformen.               
Mom. 2: Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen via nätplattformen.            
Mom. 3: Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen via nätplattformen.             
Mom. 4: Fortlöpande examination genom muntliga inlämningsuppgifter (studentens inspelade ljudfiler) samt muntlig sluttentamen via nätplattformen.

Moment 1–4: alla inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det avslutande provet bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

ör godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 11,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Obligatorisk litteratur

  Kurslitteratur, övningar och uppgifter som hämtas dels från kurswebben och dels delas ut under de obligatoriska fysiska träffarna (c:a 50 s.)

 • Giltig från: 2018 vecka 30

  Obligatorisk litteratur

  Giellaj hilá. Lärobok i lulesamiska. 2. reviderade uppl.
  Tuolja Karin, Angéus-Kuoljok Susanna
  Jokkmokk: Samernas utbildningscentrum. www.samernas.se : 2013 :
  Obligatorisk

  Det tillkommer kurslitteratur, övningar och uppgifter som hämtas dels från kurswebben och dels delas ut under de obligatoriska fysiska träffarna (c:a 50 s.)