Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska: Nordsamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4, 15 hp

Engelskt namn: North Sámi, Qualification Course (level 3-4)

Denna kursplan gäller: 2013-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 1SA101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-10-29

Reviderad av: studierektor, Institutionen för språkstudier, 2012-11-29

Innehåll

I kursen ingår fortsatta studier av nordsamisk grammatik med praktisk tillämpning i tal och skrift, samt träning i hör- och läsförståelse och skrivande av texter med varierande svårighetsgrad på samiska. Kursen består av följande obligatoriska moment:

Mom. 1. Nordsamisk grammatik i tal och skrift, 7,5 hp
(North Sámi grammar in spoken and written contexts)

De lärda reglerna i nordsamiskans uppbyggnad tillämpas under detta moment i praktiken med fokus på tal och skrift. Studenten får delta i och följa mer avancerade konversationer inom flera temaområden. Grammatik- och talövningar.

Momentet har följande poängfördelning: Grammatik och skrivregler (4,5 hp) Tal och samtal ( 3 hp)

Mom. 2. Läs, lyssna och skriv på nordsamiska, 7,5 hp
(Read, listen and write in North Sámi)

Momentet lägger fokus på nordsamisk hör- och läsförståelse och skriftlig språkfärdighet.
Momentet har följande poänguppdelning: Hör- och läsförståelse (4,5 hp) Skriftlig språkfärdighet (3 hp)
Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
 • muntligt och skriftligt kunna producera nordsamiska meningar och meningsstrukturer som följer den nordsamiska grammatikens regler
 • kunna reflektera över sitt samiska språkbruk och korrigera påpekade felaktigheter i både tal och skrift,
 • kunna delta i och förstå mer avancerad nordsamisk konversation som handlar om bekanta temaområden från kursen,
 • kunna berätta mer nyanserat och detaljrikt om ett bekant tema,
 • kunna ge och uppfatta enklare instruktioner på nordsamiska,
 • kunna använda nya och gamla nordsamiska ordböcker i ordsökssyfte och som grammatisk hjälpreda,
 • kunna läsa och förstå mer avancerade autentiska nordsamiska texter med hjälp av en ordbok, ordlista eller en stödordlista, och svara på innehållsfrågor angående dessa texter både på svenska och nordsamiska,
 • kunna lyssna och förstå enklare inspelade berättelser på samiska och svara på innehållsfrågor angående de inspelade berättelserna,
 • kunna med hjälp av ordbok och grammatikbok själv producera nordsamisk text i form av en berättelse, tidningsartikel, novell eller någon annan typ av text som funnits som exempel på kursen,
 • uppvisa goda ordkunskaper på de temaområden som tas upp på kursen.Behörighetskrav

Gy: Nordsamiska steg 2 (Områdesbehörighet 2 med eller eller fler undantag) eller Univ: Samiska: Nordsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2), 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt arbeten enskilt och i par via nätplattform. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna. Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Då stora delar av kursen genomförs i ett virtuellt klassrum krävs ett väl fungerande head-set. För information om tekniska krav på övrig datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftligt och muntligt slutprov (steg 3) samt genom bedömning av inlämningsuppgifter (steg 4). Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 7,5 hp.

För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.


Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 3

  All litteratur läses enligt anvisningarna i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen. Kurslitteratur markerat med * tillhandahålls av Institutionen för språkstudier via nätplattform eller som papperskopia.

  Moment 1. Nordsamisk grammatik i tal och skrift

  Outakoski Hanna
  Nordamisk kvalifikationskurs - steg 3. Nordsamiska i skrift och samtal. * (elektronisk resurs)
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Samisk Grammatik. Kompendium version 2.* (elektronisk resurs)
  Universitetet i Tromsö : 2009 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji = : Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok
  Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2013 : 405 s. :
  ISBN: 978-82-8263-122-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2. Läs, lyssna och skriv på nordsamiska

  Korhonen Olavi
  1993 ruota-sámegiel hálddahussáni. Giera 3. * (bok, 62 sidor)
  Sámi dutkan/Samiska studier. Umeå universitet. : 1993 :
  Obligatorisk

  Outkoski Hanna
  Nordsamisk kvalifikationskurs - steg 4, Nordsmiska texter och berättelser.* (elektronisk reurs)
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji = : Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok
  Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2013 : 405 s. :
  ISBN: 978-82-8263-122-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2013 vecka 4

  All litteratur läses enligt anvisningarna i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen. Kurslitteratur markerat med * tillhandahålls av Institutionen för språkstudier via nätplattform eller som papperskopia.

  Moment 1. Nordsamisk grammatik i tal och skrift

  Outakoski Hanna
  Nordamisk kvalifikationskurs - steg 3. Nordsamiska i skrift och samtal. * (elektronisk resurs)
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Samisk Grammatik. Kompendium version 2.* (elektronisk resurs)
  Universitetet i Tromsö : 2009 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Sátnegirji Sámi-ruota ruota-sámi, Samisk-svensk svensk-samisk ordbok.* (papperskopia)
  Jokkmokk: Sámi Girjjit : 1990 :
  Obligatorisk

  Moment 2. Läs, lyssna och skriv på nordsamiska

  Korhonen Olavi
  1993 ruota-sámegiel hálddahussáni. Giera 3. * (bok, 62 sidor)
  Sámi dutkan/Samiska studier. Umeå universitet. : 1993 :
  Obligatorisk

  Outkoski Hanna
  Nordsamisk kvalifikationskurs - steg 4, Nordsmiska texter och berättelser.* (elektronisk reurs)
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Sátnegirji Sámi-ruota ruota-sámi, Samisk-svensk svensk-samisk ordbok.* (papperskopia)
  Jokkmokk: Sámi Girjjit : 1990 :
  Obligatorisk