Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska: Nordsamiska, Nybörjarkurs steg 1-2, 15 hp

Engelskt namn: North Sámi for Beginners (level 1-2)

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1SA090

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-06-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

I kursen ingår grundläggande studier av nordsamisk grammatik samt träning i enkel muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursen består av följande obligatoriska moment:

Mom. 1. Introduktion till nordsamiskans grammatik, 7,5 hp (Introduction to North Sámi grammar)
Momentet innehåller en introduktion till nordsamiskans uppbyggnad. Nordsamisk ordbok som grammatisk hjälpreda. Grammatikövningar.

Mom. 2. Praktiska språkfärdigheter i nordsamiska, 7,5 hp (Practical North Sámi Language Proficiency)
Momentet lägger fokus på nordsamisk läs- och hörförståelse samt muntlig och skriftlig språkfärdighet. Studenten får vara med i och följa enklare konversationer inom flera temaområden.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
  • kunna muntligt och skriftligt redogöra för följande aspekter av nordsamiskan: uttal och ljudsystem, kasussystemet, verbböjning, verbformer, adjektivens bruk, adverb och adverbial, den grundläggande nordsamiska satsbyggnaden – påståenden, negeringar, frågesatser med och utan frågeord, huvudsatser och bisatser (komplement- och adverbialsatser),
  • kunna skilja mellan olika nordsamiska ortografier samt kunna skriva om ord från äldre till modern nordsamisk ortografi,
  • kunna använda nya och gamla nordsamiska ordböcker i ordsökssyfte och som grammatisk hjälpreda,
  • kunna delta i enklare nordsamisk konversation och berätta kortare historier baserade på en temabild,
  • kunna läsa och förstå enklare nordsamiska texter,
  • kunna förstå och följa enklare nordsamiska konversationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och enskilda arbeten via nätplattform. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna. Övningar och delar av övrigt kursmaterial tillhandahålls via en nätplattform. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

 

Examination

Examination sker med skriftligt hemtentamen(via nätplattform) efter momentet eller löpande över hela momentet. Den löpande examinationen innebär betygsättning av skriftliga eller muntliga inlämningsuppgifter.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment 2, Praktiska språkfärdigheter i nordsamiska, 7,5 hp.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen. Publikationer märkta * finns tillgängliga på Institutionen för språkstudier eller via nätplattform.

Moment 1. Introduktion till nordsamiskans grammatik, 7,5 hp

Outakoski Hanna
Övningar Hárjehusat. Övningskompendium *
Institutionen för språkstudier : 2009 :
Obligatorisk

Saitton Burman Ellen
Grammatik
Jokkmokk : Ellens förl. : 1999 : 198 s.a (S. 3-198) :
ISBN: 91-973300-0-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svonni Mikael
Sámi-ruota, ruota-sámi sátnegirji : Samisk-svensk, svensk-samisk ordbok
Jokkmokk : Sámi girjjit : 1990 : 266 s. :
ISBN: 91-86604-23-6 ; 195:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svonni Mikael
Samisk Grammatik. Kompendium version 2.
Tromsö: Universitetet i Tromsö : 2009 :
Obligatorisk

Dessutom tillkommer valda delar ur äldre nordsamiska ordböcker och grammatikövningar via nätplattform.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Moment 2. Praktiska språkfärdigheter i nordsamiska, 7,5 hp

Mu vuosttaš duhát sáni
Amery Heather, Cartwright Stephen
Oslo : Fonna : 1996 : 63 s. :
ISBN: 82-513-0138-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mánáid vuosttas leksikon nuoramusaide.
Elliot Jane, King Colin
Guovdageaidnu: Sámi oahpahusráddi : 1996 :
Obligatorisk

Korhonen Olavi
Ruota-sámegiel hálddahussáni. Giera 3.
Sámi dutkan/Samiska studier. Umeå universitet. : 1993 :
Obligatorisk

Outkoski Hanna
Davvisámegiela luondosátnelistu. Elektronisk resurs*
Institutionen för språkstudier : 2007 :
Obligatorisk

Outakoski Hanna
Övningar Hárjehusat. Övningskompendium.*
Institutionen för språkstudier : 2009 :
Obligatorisk

Svonni Mikael
Sámi-ruota, ruota-sámi sátnegirji : Samisk-svensk, svensk-samisk ordbok
Jokkmokk : Sámi girjjit : 1990 : 266 s. :
ISBN: 91-86604-23-6 ; 195:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom tillkommer övnngar, temaordlistor och annat material som studenten får tillgång till via kurshemsidan.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk