Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Samiska språk: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: Master's Degree (one-year) Assignment in Sámi Language and Linguistics

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1SA103

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska språk: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-01-04

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-11-29

Innehåll

Kursen innefattar ett självständigt utfört vetenskapligt arbete samt redovisning av detta i form av en vetenskaplig uppsats. I kursen innebär en fördjupning i teoretisk generativ grammatik med tillhörande forskningsmetodik, med specifik tillämpning på samiska språk. Opposition på andras uppsats och försvar av egen är en del av kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

* uppvisa avsevärt fördjupade kunskaper inom teoretisk generativ grammatik och samiska språk genom att redogöra för forskningsläget inom ett valt område;
* formulera en undersökningsbar frågeställning, utforma en vetenskaplig hypotes samt testa hypotesen mot relevanta empiriska fakta;
* uppvisa god hantverksskicklighet i lingvistiskt fältarbete och tillhörande dataelicitation;
* söka, kritiskt läsa och referera adekvat litteratur;
* redogöra för hur den genomförda studien gagnar de samiska språken samt hur resultaten skall kunna återknytas till det samiska samhället;
* redovisa resultaten av den individuellt valda forskningsuppgiften i en vetenskaplig uppsats om c:a 30 sidor som uppfyller vedertagna krav på utformning och redovisning av sekundärlitteratur;
* kritiskt granska vetenskaplig argumentation;
* opponera på en medstudents uppsats och självständigt försvara den egna.

Behörighetskrav

Gy: En B
Univ: 90 hp i samiska språk i vilka ska ingå examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, samt minst 15 hp på avancerad nivå i samiska språk eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Seminarier kring val av frågeställning och metod. Handledning i grupp och enskilt samt slut-seminarium.

Examination

Fortlöpande examination av forskningsprocessen, bland annat genom bedömning av studentens förmåga att försvara egen och opponera på annans uppsats. Bedömning av den färdiga uppsatsen. Vid betygssättning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte har godkänt resultat på en skriftlig inlämningsuppgift får utföra en komplettering av uppgiften för att nå godkänt resultat, som alternativ till omprov. Sådan komplettering ska ske inom tio dagar från det att examinator meddelat studenten om resultatet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Litteratur väljs i samråd med handledare.