"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska språk, Examensarbete för masterexamen, 15 hp

Engelskt namn: Master's Degree (one-year) Assignment in Sami Language and Linguistics

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1SA159

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska språk: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-12-15

Innehåll

Ett systematiskt studium av en specifik språkvetenskaplig frågeställning omfattande ämnesval, planering, genomförande samt dokumentation och redovisning av detta i form av ett självständigt vetenskapligt arbete skrivet på samiska. Arbetet förutsätter studier av teorier och tidigare relevant forskning inom det valda forskningsområdet.

Kursen innehåller tre moment:

Moment 1 Forskningsplanering, 1,5 hp
Problemformulering samt utarbetande av forskningsplan och preliminär bibliografi.

Moment 2 Genomförande av forskningsuppgift, 6 hp
Insamling och analys av material samt utformning av ett utkast till examensarbetet.

Moment 3 Forskningsrapportering, 7,5 hp
Färdigställande av ett självständigt arbete med språkvetenskaplig inriktning baserat på den godkända forskningsplanen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 •  uppvisa avsevärt fördjupade kunskaper inom ett språkvetenskapligt delområde, med tillhörande terminologi, med   direkt relevans för det valda forskningsämnet.
 • demonstrera väl utvecklad insikt i aktuella språkvetenskapliga forskningsfrågor
 • uppvisa fördjupad kännedom om språkvetenskapliga metoder
 • uppvisa avsevärt fördjupade kunskaper i valet av relevant forskningslitteratur

Färdighet och förmåga

 • som en del i utvecklingen av ett kunskapsområde, självständigt formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar merelevans för huvudområdet
 • självständigt analysera språkligt källmaterial
 • bearbeta, tolka och analysera materialet i enlighet med vetenskapliga principer samt i examensarbetet redogöra för detta
 • dra slutsatser grundade på egna analyser samt integrera tidigare forskning och teorier
 • söka, värdera och kritiskt referera litteratur av relevans för forskningsområdet
 • motivera valet av, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsuppgiften
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt klart och välstrukturerat redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • visa förmåga att presentera resultat på ett vårdat och vetenskapligt språk, med adekvat vetenskaplig terminologi, och i enlighet med vedertagna konventioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera den egna studiens värde och relevans, liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är tillämpligt, samhällelig kontext.
 • visa medvetenhet om den egna studiens förhållande till forskningsfältet i stort
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga samt, där så är tillämpligt, samhälleliga och etiska perspektiv

Behörighetskrav

Univ: 1SA103 Samiska språk, Examensarbete för magisterexamen, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Seminarier samt individuell handledning. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Minst tre obligatoriska seminarier ingår i kursen då planering och genomförande av arbetet presenteras och ventileras. Vid ett avslutande seminarium opponerar studenterna på varandras arbeten.

Närvaro vid seminarierna är obligatorisk, vilket innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl föreligger. Vid frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

Moment 1: Bedömning av de delar som ingår i planen.
Moment 2: Bedömning av presentation och diskussion av ett väl genomarbetat utkast av det egna examensarbetet vid ett seminarium.
Moment 3: Bedömning av examensarbetets språkliga och vetenskapliga kvalitéer samt den studerandes insats vid det obligatoriska slutseminariet, i vilket ingår försvar av det egna arbetet och opposition på en annan studerandes arbete.

För helkursbetyg används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Vid examinationen på moment 1 och 2 används betygsgraderna G och U. För examination av moment 2 krävs godkänt betyg på moment 1 och för examination av moment 3 krävs godkänt betyg på moment 2. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment 3.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.  
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Kurslitteratur väljs i samråd med handledare.