Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska studier, Forskningsmetoder i urfolksstudier, 7,5 hp

Engelskt namn: Sámi Studies, Research methods in cross-cultural indigenous studies

Denna kursplan gäller: 2017-08-07 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1SA126

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska studier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-05-28

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-08-17

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om samisk kultur. Kursinnehållet uppmuntrar analys enligt såväl traditionellt västerländska forskningsmetoder som analysmodeller där urfolksperspektiv sätts i första rummet. Kursen fokuserar på ett dekoloniserande innehåll och arbetssätt, där etablerade västerländska teoretiska resonemang utmanas och kompletteras med värderingar och världsbilder som grundar sig på urfolks perspektiv och villkor.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
  • kunna visa upp fördjupade kunskaper i samisk kultur gällande urfolksmetoder
  • kunna redogöra för centrala inriktningar inom modern postkolonial forskning
Färdighet och förmåga
  • kunna förstå vetenskapliga paradigm och applicera dem på urfolksforskning 
  • självständigt kunna förstå, tolka och teoretisera forskning på urfolkens villkor
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina analyser och ta upp kritik kring dem
  • kritiskt kunna granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Univ: 90 hp i huvudområdet samiska varav 30 hp i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftligt slutprov och inlämningsuppgift samt den studerandes bidrag till diskussionsgrupper.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 32

Bernard H. Russell
Research methods in anthropology : qualitative and quantitative approaches
5. ed. : Lanham, MD : AltaMira : cop. 2011 : 665 p. cm. :
ISBN: 978-0-7591-1241-4 (cloth : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Chilisa Bagele.
Indigenous research methodologies
London : SAGE : 2011. : 343 s. :
ISBN: 1-4129-5882-2 ¹22.99
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts [Elektronisk resurs]
University of Toronto Press : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Eller senare upplaga.

Smith Linda Tuhiwai
Decolonizing methodologies : research and indigenous peoples
London : Zed : 1999 : 224 s. :
ISBN: 1-85649-623-6 ; £42.95 : CIP entry (Nov.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Eller senare upplaga.