"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska studier, Forskningsmetoder i urfolksstudier, 7,5 hp

Engelskt namn: Sámi Studies, Research methods in cross-cultural indigenous studies

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1SA126

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska studier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-05-28

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om samisk kultur. Kursinnehållet uppmuntrar analys enligt såväl traditionellt västerländska forskningsmetoder som analysmodeller där urfolksperspektiv sätts i första rummet. Kursen fokuserar på ett dekoloniserande innehåll och arbetssätt, där etablerade västerländska teoretiska resonemang utmanas och kompletteras med värderingar och världsbilder som grundar sig på urfolks perspektiv och villkor.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse

 • kunna visa upp fördjupade kunskaper i samisk kultur gällande urfolksmetoder
 • kunna redogöra för centrala inriktningar inom modern postkolonial forskning

Färdighet och förmåga

 • kunna förstå vetenskapliga paradigm och applicera dem på urfolksforskning 
 • självständigt kunna förstå, tolka och teoretisera forskning på urfolkens villkor

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina analyser och ta upp kritik kring dem
 • kritiskt kunna granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Univ: 90 hp i samiska studier varav 30 hp i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av den studerandes bidrag till diskussionsgrupper, en inlämningsuppgift samt ett skriftligt slutprov. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov meddelas senast i samband med det ordninarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Bernard H. Russell
  Research methods in anthropology : qualitative and quantitative approaches
  5. ed. : Lanham, MD : AltaMira : cop. 2011 : 665 p. cm. :
  ISBN: 978-0-7591-1241-4 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chilisa Bagele.
  Indigenous research methodologies
  London : SAGE : 2011. : 343 s. :
  ISBN: 1-4129-5882-2 ¹22.99
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts [Elektronisk resurs]
  University of Toronto Press : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Eller senare upplaga.

  Smith Linda Tuhiwai
  Decolonizing methodologies : research and indigenous peoples
  London : Zed : 1999 : 224 s. :
  ISBN: 1-85649-623-6 ; £42.95 : CIP entry (Nov.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller senare upplaga.

  Artiklar som kan hämtas via UB tillkommer.

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Bernard H. Russell
  Research methods in anthropology : qualitative and quantitative approaches
  5. ed. : Lanham, MD : AltaMira : cop. 2011 : 665 p. cm. :
  ISBN: 978-0-7591-1241-4 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chilisa Bagele.
  Indigenous research methodologies
  London : SAGE : 2011. : 343 s. :
  ISBN: 1-4129-5882-2 ¹22.99
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts [Elektronisk resurs]
  University of Toronto Press : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Eller senare upplaga.

  Smith Linda Tuhiwai
  Decolonizing methodologies : research and indigenous peoples
  London : Zed : 1999 : 224 s. :
  ISBN: 1-85649-623-6 ; £42.95 : CIP entry (Nov.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller senare upplaga.